ITPP2/443-336/11/KT

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 20 kwietnia 2011 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-336/11/KT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2011 r. (data wpływu 8 marca 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 marca 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Na podstawie umowy z dnia 26 listopada 2010 r., zawartej pomiędzy Gminą a Województwem, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, realizowany jest projekt. Podmiotem bezpośrednio realizującym ten projekt jest Wnioskodawca, jako jednostka budżetowo-organizacyjna Gminy, wspierająca i obsługująca szkoły podstawowe, gimnazja oraz przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina. Działalność Wnioskodawcy finansowana jest z budżetu Gminy i obejmuje m.in.: sprawowanie obsługi finansowo-księgowej, kadrowej i organizacyjnej szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli, które działają na zasadach jednostek budżetowych.

Realizację projektu rozpoczęto w dniu 8 grudnia 2009 r., a jego zakończenie finansowe ma nastąpić w dniu 30 czerwca 2011 r. W ramach projektu przewidziano wydatki opodatkowane podatkiem od towarów i usług, na zakup: komputerów stacjonarnych i przenośnych, tablic multimedialnych, programów: platformy edukacyjnej, dzienników elektronicznych, arkusza organizacji roku szkolnego, oprogramowania antywirusowego, działań promocyjnych, studium wykonalności oraz wykonania audytu projektu. Wydatki ponoszone na realizację projektu będą pokrywane częściowo ze środków własnych (15% wydatków), a częściowo ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85% wydatków).

Zakupione w ramach przedmiotowego projektu sprzęt oraz oprogramowanie, stanowią pomoce dydaktyczne i edukacyjne dla uczniów i pracowników placówek oświatowych. Służą do stworzenia e-platformy w gminnych szkołach i przedszkolach. Zostaną nieodpłatnie przekazane jednostkom oświatowym, dla których organem prowadzącym jest Gmina.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług, zapłaconego przy ponoszeniu wydatków związanych z realizacją projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy, powołującego treść art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego. Prawo to przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza więc możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego, związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Wnioskodawca wskazał, że powyższa sytuacja ma miejsce w niniejszej sprawie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 88 ust. 4 powołanej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca, będący jednostką budżetowo-organizacyjną Gminy, realizuje projekt służący stworzeniu e-platformy w gminnych szkołach i przedszkolach. Przewidziane, w ramach jego realizacji, wydatki obejmują zakup: komputerów stacjonarnych i przenośnych, tablic multimedialnych, programów: platformy edukacyjnej, dzienników elektronicznych, arkusza organizacji roku szkolnego, oprogramowania antywirusowego, działań promocyjnych, studium wykonalności oraz wykonania audytu projektu. W związku z tym Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie wydatków ze środków Unii Europejskiej. Zakupiony sprzęt wraz z oprogramowaniem, stanowiący pomoce dydaktyczne i edukacyjne dla uczniów i pracowników placówek oświatowych, zostanie nieodpłatnie przekazany jednostkom oświatowym, dla których organem prowadzącym jest Gmina.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację przedmiotowego projektu.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl