ITPP2/443-334b/09/EŁ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 13 lipca 2009 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-334b/09/EŁ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2009 r. (data wpływu 22 kwietnia 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 lipca 2009 r. (data wpływu 13 lipca 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wysokości stawki podatku dla usług najmu gruntu nieleśnego i nierolniczego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 kwietnia 2009 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia 6 lipca 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wysokości stawki podatku dla usług najmu gruntu nieleśnego i nierolniczego.

W przedmiotowym wniosku, oraz piśmie stanowiącym jego uzupełnienie, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Nadleśnictwo w ramach działalności podstawowej realizuje ustawowe działania z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej społeczeństwa. Do działalności tej wykorzystuje własne obiekty infrastruktury leśnej, tj. Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Zielona Szkoła, leśne powierzchnie dydaktyczne, pole biwakowe, zielone klasy. Zajęcia organizowane są głównie dla dzieci i młodzieży, ale również dla osób dorosłych. Zajęcia będą prowadzili wyłącznie pracownicy Nadleśnictwa. Trwają one od jednego do kilku-kilkunastu dni, z noclegiem w Zielonej Szkole. Nadleśnictwo od uczestników oczekuje częściowego zwrotu poniesionych kosztów (energii elektrycznej, paliw, drewna opałowego, ciepłej wody, kosztów utrzymania pracowników, amortyzacji itp.). Nadleśnictwo zamierza także świadczyć podobne usługi na rzecz grup zorganizowanych, firm turystycznych itp. - różnica będzie polegała na tym, że zajęcia stanowić będą element działalności komercyjnej tych podmiotów (Nadleśnictwo realizuje zamówienie na usługę ekologiczną). Wskazano, iż cena usługi jest umowna, uzależniona od ilości uczestników i zakresu rzeczowego. Usługi, które zamierza świadczyć - zdaniem Nadleśnictwa - w obydwu przypadkach objęte są przez Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług symbolem 02.02.10.-00.90 - "pozostałe usługi związane z leśnictwem".

Dodatkowo na okres realizacji zamierzeń proekologicznych przez Starostwo Powiatowe, Nadleśnictwo zamierza wynająć na jego rzecz pola biwakowe nad rzeką. Grunt oznaczony jest w powszechnej ewidencji gruntów jako "Bz", tj. tereny rekreacyjno-sportowe (w ramach gruntów zabudowanych i zurbanizowanych).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jaką zastosować stawkę podatku w przypadku najmu gruntu nieleśnego i nierolniczego, będącego własnością Skarbu Państwa w zarządzie "Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (PGL LP) na rzecz Starostwa Powiatowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku najmu gruntu nieleśnego i nierolniczego, będącego własnością Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (PGL LP) na rzecz Starostwa Powiatowego, obowiązuje stawka w wysokości 22%, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez odpłatne świadczenie usług - w myśl art. 8 ust. 1 ustawy - należy rozumieć, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy w rozumieniu art. 7 ustawy.

W myśl ust. 3 powołanego artykułu, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Jeżeli w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca nie przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, wówczas zastosowanie ma stawka podstawowa.

W myśl art. 41 ust. 1 cyt. ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Nadleśnictwo w ramach działalności dodatkowej będzie świadczyło usługi najmu. Na okres realizacji przez Starostwo Powiatowe zamierzeń proekologicznych, zamierza wynająć na jego rzecz pola biwakowe. Grunt ten oznaczony jest w powszechnej ewidencji gruntów jako "Bz", tj. grunty zabudowane, zurbanizowane.

Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, iż przedmiotowa działalność nie mieści się żadnej z grup przewidzianych do opodatkowania obniżoną stawką podatku lub do zwolnienia od podatku, w związku z powyższym świadczone w przyszłości przez Wnioskodawcę usług najmu gruntu nieleśnego i nierolniczego, winny być opodatkowane stawką podatku w wysokości 22%, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl