ITPP2/443-307/14/EB - Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego opracowania materiałów informacyjnych przewodnika turystycznego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 13 maja 2014 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-307/14/EB Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego opracowania materiałów informacyjnych przewodnika turystycznego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2014 r. (data wpływu 11 marca 2014 r.), uzupełnionym w dniu 27 marca 2014 r. (data wpływu) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "O..."- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 27 marca 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "O...".

We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Realizuje Pani projekt pn. "O...", finansowany z Europejskiego funduszu rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w ramach PROW 2007-2013, Działania 4.1.3 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W związku z powyższym projektem zostały poniesione wydatki na opracowanie materiałów informacyjnych przewodnika turystycznego, na kwotę 9.700 zł oraz na skład i druk przewodnika, na kwotę 19.000 zł. Przewodnik turystyczny będzie ogólnodostępny i bezpłatny. Gotowy przewodnik zostanie przekazany Urzędom Gmin (Gminy N., S., K., M., S.) a także Muzeum Z. K. oraz Starostwu i Lokalnej Grupie Działania, gdzie będą dalej rozdysponowywane wśród zainteresowanych turystyką mieszkańców oraz turystów. Nie jest Pani podatnikiem podatku od towarów i usług a realizowany projekt nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi.

W związku z powyższym opisem, w uzupełnieniu wniosku, zadano następujące pytanie.

Czy w związku z realizacją ww. projektu przysługuje Pani możliwość odzyskania podatku naliczonego.

Zdaniem Wnioskodawcy, wyrażonym w uzupełnieniu wniosku, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego ze względu na brzmienie art. 86 ust. 1 ustawy. Stwierdziła Pani, że nie ma prawa do otrzymania zwrotu podatku naliczonego, gdyż środki, o które ubiega się nie stanowią środków wymienionych w § 8 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl