ITPP2/443-302/07/RS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 28 marca 2008 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-302/07/RS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2007 r. (data wpływu 24 grudnia 2007 r.) uzupełnionym dnia 25 marca 2008 r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy monet najczęściej, przeważnie używanych jako prawny środek płatniczy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2007 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy monet najczęściej, przeważnie używanych jako prawny środek płatniczy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Prowadzi Pan jako czynny podatnik VAT działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej artykułów nieżywnościowych. Dokonuje Pan w Narodowym Banku Polskim zamiany własnych środków pieniężnych na krajowe monety obiegowe z emisji bieżącej. Nabyte monety o nominale 2 zł wybite są zwykłym stemplem z bezniklowego stopu miedzi tzw. Nordic Gold. Metal, z którego są produkowane nie jest metalem szlachetnym. Przedmiotowe monety nie są traktowane przez NBP jako monety kolekcjonerskie, a ich cena równa się nominałowi. Bank nie wystawia faktury tylko dokument kasowy - wydruk operacji zamiany. Monety typu Nordic Gold są monetami okolicznościowymi upamiętniającymi wydarzenia historyczne, olimpiady, miasta i osoby. Pozyskane w ten sposób monety sprzedaje/wymienia Pan ze swoimi klientami, tzn. za monetę o nominale 2 zł otrzymuje 2 zł. Powyższe transakcje najczęściej towarzyszą sprzedaży innych przedmiotów kolekcjonerskich i są tzw. "dodatkiem" do innych dostaw. Dla osób kupujących te monety nie posiadają wartości kolekcjonerskiej.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa pismem z dnia 17 marca 2008 r. znak ITPP2/443-302/07/RS na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Pana do usunięcia braków w terminie 7 dni poprzez wskazanie:

* czy monety, które zbywane są przez Pana są zwykle (najczęściej, przeważnie) używane jako środek płatniczy - bez różnicowania przez kogo,

* czy te same monety (tzn. mające ten sam awers i rewers) sprzedawane po cenie nominalnej są również sprzedawane przez Pana po cenie wyższej od nominalnej.

W dniu 25 marca 2008 r. (data wpływu) udzielił Pan odpowiedzi, że zbywane monety są najczęściej, przeważnie używane jako środek płatniczy. Ponadto te same monety (mające ten sam awers i rewers) są sprzedawane zarówno po cenie nominalnej jak i po cenie wyższej od nominalnej, (sporadycznie).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dla dostaw monet po cenie nominalnej, pozyskanych z NBP można zastosować zwolnienie przedmiotowe.

Zdaniem wnioskodawcy w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług transakcja polegająca na zbyciu po cenie nominalnej monet pozyskanych w drodze zamiany dokonanej przez NBP, spełnia przesłanki dotyczące zwolnienia przedmiotowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zwalnia się od podatku dostawę, łącznie z pośrednictwem, dotyczącą walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem przedmiotów kolekcjonerskich, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub które mają wartość numizmatyczną. Podstawowym kryterium zwolnienia monet od podatku jest, aby były one używane jako środek płatniczy. Jednakże zwolnieniu od podatku nie podlega każda dostawa monet lub banknotów. Przepis art. 43 ust. 1 pkt 7 wyłącza ze zwolnienia przedmioty kolekcjonerskie. Z definicji zawartej w ww. artykule wynika, że moneta jest przedmiotem kolekcjonerskim nawet, gdy jest prawnym środkiem płatniczym, ale nie używanym "zwykle" lub gdy posiada wartość numizmatyczną. Przepisy prawa podatkowego jak i przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia "zwykle" i "numizmat". Zgodnie z definicją Słownika języka polskiego PWN (htp://sjp.pwn.pl) słowo "zwykle" oznacza "najczęściej, przeważnie" a więc mający charakter powszechny, zaś słowo "numizmat" oznacza "dawną monetę mającą wartość zabytkową".

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przedmiotowe monety (jak wskazano w uzupełnieniu wniosku) są przeważnie (najczęściej) a więc zwykle używanym prawnym środkiem płatniczym. Ponadto monety te nie są także numizmatami, gdyż nie spełniają warunków definicji, ponieważ pochodzą z emisji bieżącej NBP (jak wskazał Wnioskodawca). Zatem biorąc pod uwagę powyższe zauważa się, że wskazane we wniosku monety nie są przedmiotami kolekcjonerskimi w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 7 i tym samym ich dostawa korzysta ze zwolnienia.

Jednocześnie wskazuje się, że tut. organ podatkowy upoważniony do wydania interpretacji na mocy art. 14b - Ordynacja podatkowa nie jest uprawniony do prowadzenia postępowania dowodowego, a w szczególności do weryfikacji czy przedmiotowe monety są zwykle (najczęściej, przeważnie) używane jako prawny środek płatniczy. Wobec powyższego niniejszej interpretacji udzielono w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Krajowe Biuro Informacji Podatkowej ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl