ITPP2/443-29A/07/KL

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 18 grudnia 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-29A/07/KL

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2007 r. (data wpływu 26 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT z tytułu zrealizowanego projektu pod nazwą "Budowa drogi gminnej we wsi S." niezwiązanego z wykonywaniem czynności opodatkowanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W latach 2005-2006 Gmina zrealizowała jeden z projektów pod nazwą "Budowa drogi gminnej we wsi S." z udziałem środków unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w którym podatek VAT był kosztem kwalifikowanym. Umowę na dofinansowanie podpisano dnia 23 lutego 2005 r. pomiędzy Wojewodą P. - instytucją pośredniczącą, a Gminą - beneficjentem. W ramach projektu wykonano 1,32 km nawierzchni asfaltowej. Oświadczono, iż projekt nie służył i nie służy sprzedaży opodatkowanej.

Gmina jest podatnikiem podatku od towarów i usług w zakresie: wynajmu lokali użytkowych, świadczenia usług sprzętem gminnym - ciągnikiem, koparką, autokarem dowożącym dzieci (wynajem na wycieczki) oraz sprzedaży nieruchomości.

W latach 2005-2006 jednostka odprowadzała do Urzędu Skarbowego podatek należny, nie ujmując w deklaracjach podatkowych żadnych odliczeń podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do zrealizowanego projektu "Budowa drogi gminnej we wsi S." istnieje możliwość odliczenia przez Gminę podatku VAT w całości lub części.

Zdaniem Wnioskodawcy zrealizowany projekt nie służył i nie służy sprzedaży opodatkowanej, wobec czego Gmina nie ma możliwości odliczenia w deklaracjach podatkowych podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl