ITPP2/443-281/10/RS - Uprawnienie fundacji do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur korygujących z tytułu nabycia towarów.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 10 czerwca 2010 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-281/10/RS Uprawnienie fundacji do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur korygujących z tytułu nabycia towarów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2010 r. (data wpływu 22 marca 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 marca 2010 r. został złożony wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Fundacja otrzymała w miesiącu lutym 2010 r. trzy faktury korygujące, wystawione przez podatnika podatku od towarów i usług jako korekta rachunków "zwykłych". Pierwotne rachunki i wystawione do nich faktury korygujące, dotyczyły nabycia przez Fundację towarów związanych wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Fundacja ma prawo odliczyć podatek naliczony wynikający z tych faktur...

Zdaniem Wnioskodawcy, Fundacja ma prawo, zgodnie z art. 86 ust. 1 i 2 w związku z ust. 10a tego artykułu, odliczyć podatek naliczony wynikający z tych faktur korygujących w miesiącu ich otrzymania, ponieważ faktury te były wystawione przez czynnego podatnika podatku od towarów i usług i dotyczą wyłącznie czynności opodatkowanych tym podatkiem w Fundacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikowi tego podatku i dotyczy podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ustawodawca stworzył zatem podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych tj. odnoszących się do zakupów, które muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, jak i niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Fundacja otrzymała w miesiącu lutym 2010 r. trzy faktury korygujące wystawione przez podatnika podatku od towarów i usług jako korekty rachunków "zwykłych". Pierwotne rachunki i wystawione do nich faktury korygujące dotyczyły nabycia przez Fundację towarów związanych wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że skoro zachodzi związek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, tj. podatku naliczonego wynikającego z faktur korygujących z tytułu nabycia przedmiotowych towarów wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, przysługuje Fundacji prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego ww. fakturach korygujących, na zasadach wynikających z ust. 10a powyższego artykułu, o ile nie zachodzą ograniczenia, o których mowa w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii prawidłowości wystawienia przez kontrahenta Fundacji faktur korygujących do uprzednio wystawionych rachunków, a wydano ją przyjmując ten fakt jako element przedstawionego stanu faktycznego.

Ponadto należy wskazać, iż analiza załączników dołączonych do wniosku nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny prawnej załączników dołączonych przez Fundację do wniosku, a niniejszą interpretację wydano na podstawie stanu faktycznego przestawionego we wniosku.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Krajowe Biuro Informacji Podatkowej ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl