ITPP2/443-267/07/AJ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 29 lutego 2008 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-267/07/AJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2007 r. (data wpływu 11 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnej dostawy towarów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2007 r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnej dostawy towarów.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Na mocy porozumienia z dnia 23 stycznia 2007 r. zawartego z "G" Oddział w G. Wnioskodawcy została przekazana nieodpłatnie kostka kamienna uzyskana podczas przebudowy - rozbiórki drogi krajowej w S.

Zgodnie z Uchwałą Rady S. z dnia 21 listopada 2007 r. część kostki kamiennej zostanie przez Wnioskodawcę nieodpłatnie przekazana na rzecz Gminy i Miasta P. z przeznaczeniem na rewitalizację zabytkowej części P. na mocy zwartej w przyszłości umowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy nieodpłatne przekazanie kostki kamiennej na rzecz Gminy i Miasta P. będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy biorąc pod uwagę treść art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, aby nieodpłatne przekazanie towarów podlegało podatkowi musi być dokonane na cele niezwiązane z prowadzonym przedsiębiorstwem oraz podatnikowi musi przysługiwać prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego przy nabyciu tego towaru.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że z tytułu nieodpłatnego nabycia kostki kamiennej Gminie nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. W konsekwencji czego, zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie przedmiotowej kostki na rzecz Gminy i Miasta P. nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, rozumie się przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, w szczególności: wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny - jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Konstrukcja wyżej przytoczonego przepisu art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy wskazuje, że aby nieodpłatna dostawa towarów podlegała opodatkowaniu muszą zostać spełnione łącznie dwa warunki, a mianowicie:

1.

przekazanie musi nastąpić na cele inne niż prowadzone przedsiębiorstwo oraz

2.

przekazującemu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności w całości lub w części

.

Z przedstawionego przez Gminę opisu zdarzenia przyszłego wynika, że nieodpłatna dostawa towarów zostanie dokonana na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto towar w postaci kostki kamiennej Gmina otrzymała nieodpłatnie od innego podmiotu na mocy zawartego porozumienia. Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towaru.

Zatem nieodpłatne przekazanie kostki kamiennej przez Wnioskodawcę na rzecz jednostki samorządu terytorialnego będzie czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wynika to z faktu, że nie został spełniony jeden z warunków skutkujący opodatkowaniem nieodpłatnego przekazania towarów, a mianowicie Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności.

Reasumując, zamierzone nieodpłatne przekazanie przez Wnioskodawcę towaru nie będzie podlegało opodatkowaniu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl