ITPP2/443-209/08/AW

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 29 maja 2008 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-209/08/AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zakładu przedstawione we wniosku z dnia 21 lutego 2008 r. (data wpływu 29 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu koparko - ładowarki poprzez korektę deklaracji VAT-7 za miesiąc styczeń w 5 kolejnych latach (2008, 2009, 2010, 2011 i 2012) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu koparko - ładowarki poprzez korektę deklaracji VAT-7 za miesiąc styczeń w 5 kolejnych latach (2008, 2009, 2010, 2011, 2012).

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Zakład jest jednostką budżetową oraz czynnym podatnikiem VAT. Prowadzi on szeroką działalność:

* związaną ze sprzedażą opodatkowaną (np. opłaty za pobór wody, zrzut nieczystości stałych i płynnych, czynsze za wynajem lokali użytkowych gminy)

,

* związaną ze sprzedażą zwolnioną z opodatkowania (np. odbiór techniczny przyłącza wody, wydanie warunków technicznych przyłącza wody, wynajmowanie lokali o charakterze mieszkalnym)

,

* nie związaną z żadną sprzedażą (np. utrzymanie, modernizacja, remonty i budowa dróg gminnych, mostów oraz chodników)

.

Środki na realizację tych zadań, jak i całą działalność Zakład otrzymuje z urzędu gminy w planie finansowym.

W dniu 19 grudnia 2007 r. Wnioskodawca nabył od firmy "I" koparko-ładowarkę Super za kwotę 296.495,54 zł brutto (f-ra nr (...) z dnia 21 grudnia 2007 r., data wpływu 27 grudnia 2007 r.). Środki na jej zakup zostały przyznane w planie finansowym (dla Zakładu jest to działalność nieopodatkowana związana głównie z utrzymaniem, remontem i budową dróg). Aktualnie jest ona wykorzystywana przez Zakład do działalności związanej ze sprzedażą opodatkowaną (kopanie przy budowie wodociągów, kanalizacji) oraz do działalności gdzie tej sprzedaży nie ma w ogóle (np. równanie dróg).

W momencie zakupu koparko-ładowarki Podatnik nie odliczył podatku VAT, gdyż nie był w stanie ustalić proporcji pracy tego sprzętu na rzecz jednej czy drugiej działalności. Jak zaznaczono we wniosku - może wystąpić sytuacja, że koparka będzie pracowała w danym miesiącu w 100% przy pracach, gdzie nie ma sprzedaży, albo w 100% przy pracach związanych z działalnością opodatkowaną.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe będzie dokonywanie korekt podatku naliczonego VAT od zakupionej koparko - ładowarki przez kolejnych 5 lat (2008, 2009, 2010, 2011, 2012) na plus wg proporcji ustalonej na koniec każdego roku, na podstawie przepracowanych przez tę maszynę maszynogodzin. Korektę podatku naliczonego na plus (zawsze będzie plus, bo nie nastąpiło wcześniej odliczenie podatku) ujmowanoby w deklaracji VAT-7 za miesiąc styczeń po zakończeniu każdego z wyżej wymienionych lat.

Przedstawiając własne stanowisko Wnioskodawca podnosi, że w chwili obecnej nie może ustalić proporcji pracy tej koparko - ładowarki przy działalności związanej ze sprzedażą opodatkowaną i działalnością, gdzie tej sprzedaży nie ma w ogóle. Zgodnie z art. 86 ust. 1 przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem - zdaniem Wnioskodawcy - przysługuje mu prawo do odliczenia (poprzez korektę w 5 kolejnych latach) podatku naliczonego z tytułu zakupu tej koparki.

Podatek VAT od zakupionej koparko - ładowarki wynosi 53.466,41 zł: 5 lat = 10.693,28 zł. Na koniec kolejnych 5 lat (2008, 2009, 2010, 2011, 2012) obliczone zostaną roboczogodziny pracy sprzętu przy pracach związanych z działalnością, gdzie występuje sprzedaż opodatkowana i przy pracach, gdzie takiej sprzedaży Wnioskodawca nie posiada. W zależności od kształtowania się tej proporcji przez kolejnych 5 lat, dokona on korekty 1/5 kwoty podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Stosownie do treści art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 11, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy).

W myśl powołanych wyżej przepisów, podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług, jednakże wyłącznie w zakresie, w jakim te towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich które generują podatek należny. Związek podatku naliczonego z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi staje się tym samym podstawowym kryterium odliczenia.

Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje: w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-4 oraz ust. 11, 12, 16 i 18. Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego (art. 86 ust. 13 ustawy). Dodać należy, iż w myśl postanowień art. 86 ust. 15 ustawy, do uprawnienia, o którym mowa w ust. 13, stosuje się odpowiednio art. 81b Ordynacji podatkowej.

Nabyta koparko - ładowarka będzie wykorzystywana przez Zakład do czynności opodatkowanych ("działalność związana ze sprzedażą opodatkowaną, np. kopanie przy budowie wodociągów, kanalizacji") oraz do czynności niepodlegających opodatkowaniu ("działalność, gdzie sprzedaż nie występuje w ogóle"). Wnioskodawca nie jest w stanie określić proporcji użytkowania w przyszłości sprzętu na rzecz jednej czy drugiej działalności. Z uwagi na powyższe w miesiącu nabycia koparki nie odliczono w ogóle podatku naliczonego.

Zakład z tytułu użytkowania koparko - ładowarki będzie osiągał obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem przysługuje mu częściowe prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu nabycia maszyny, gdyż wystąpi związek podatku naliczonego z wykonywanymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Wnioskodawca nabył prawo do odliczenia, ale uprawnienia tego nie zrealizował w określonym terminie. Jednakże może dokonać odliczenia podatku przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej, za okres w którym prawo to nabył przy czym nie może to nastąpić później niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym to uprawnienie powstało.

W świetle powyższego Wnioskodawca może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia koparko - ładowarki przez dokonanie korekt deklaracji VAT-7 za miesiąc grudzień 2007 r. Stosownie do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego prawo do odliczenia podatku naliczonego traktować należy proporcjonalnie do udziału pracy sprzętu przy pracach związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Zatem dla właściwego rozliczenia kwoty podatku naliczonego należy wydzielić z niej tę część, która związana jest z czynnościami opodatkowanymi. Dopuszczalną metodą określania proporcji, w jakiej podatek naliczony związany jest z czynnościami opodatkowanymi może być zaproponowana przez Wnioskodawcę metoda procentowego określenia udziału roboczogodzin pracy sprzętu przy pracach związanych ze sprzedażą opodatkowaną w całkowitej ilości motogodzin pracy koparki i zastosowanie obliczonego w ten sposób wskaźnika do rozliczenia podatku.

Zaznacza się, że dyspozycja przepisu art. 86 ust. 13 ogranicza prawo do dokonywania korekt w czasie do 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do odliczenia podatku. Korekty deklaracji za miesiąc grudzień 2007 r. można więc dokonać najpóźniej w grudniu 2011 r.

Dodać należy, że w rozpatrywanej sprawie nie znajdą zastosowania powołane przez Wnioskodawcę art. 90 ust. 2 - 10 i art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem określone w tych przepisach zasady dokonywania korekt odnoszą do podatku naliczonego odliczonego na podstawie wstępnie ustalonej proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy. W konsekwencji tutejszy organ nie podziela stanowiska Wnioskodawcy w zakresie możliwości wykazania skorygowanego podatku naliczonego w deklaracji podatkowej za miesiąc styczeń po zakończeniu lat 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012. W rozpatrywanej sprawie Zakład może obniżyć kwotę podatku należnego o nieodliczoną kwotę podatku naliczonego przez dokonanie korekt za miesiąc grudzień 2007 r., zaś kwotę skorygowanego podatku wykazać w części D2 deklaracji podatkowej VAT-7 w poz. 45.

Reasumując, skoro Wnioskodawca w grudniu 2007 r. nabył koparko - ładowarkę i nie dokonał odliczenia podatku wynikającego z faktury dokumentującej ten zakup, to ma prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 13, w zakresie w jakim poniesione wydatki mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Ustawodawca wskazał okres rozliczeniowy, za jaki korekta deklaracji może nastąpić (tj. okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego) oraz moment końcowy, w którym wygasa prawo do odliczenia (5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego), natomiast nie określił częstotliwości, z jaką należy korekty dokonać. Oznacza to, że korekta taka może być dokonana jednorazowo lub kilkakrotnie z zachowaniem 5 - letniego okresu przedawnienia.

Odnosząc powyższe do wskazanej przez Zakład metody rozliczenia podatku, tutejszy organ akceptuje dokonanie korekty za lata 2008, 2009, 2010 oraz 2011 (w rozliczeniu - korekcie za miesiąc grudzień 2007 r.) w oparciu o proporcję motogodzin pracy sprzętu na potrzeby czynności opodatkowanych w całkowitej ilości motogodzin. Przy czym z uwagi na ograniczanie czasowe - do roku 2011 - możliwości sporządzenia korekty, należałoby kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktury VAT podzielić na 4 części (a nie 5, jak zaproponował Wnioskodawca) i ustaloną w ten sposób wartość (czyli #188; kwoty podatku z faktury) odnieść do wskaźnika proporcji wyliczonego za lata 2008, 2009, 2010 i 2011.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl