Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 18 marca 2014 r.
Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług organizacji zajęć nauki tańca i dobrych manier przez jednostkę objętą systemem oświaty.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-2/14/AJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 grudnia 2013 r. (data wpływu 2 stycznia 2014 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług nauki tańca i dobrych manier świadczonych przez jednostkę objętą systemem oświaty - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 stycznia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług nauki tańca i dobrych manier świadczonych przez jednostkę objętą systemem oświaty.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Planuje Pan uruchomienie placówki, która będzie spełniać wymogi konieczne do uznania jej za placówkę oświatowo-wychowawczą na mocy art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, gdzie ustawodawca systemem oświaty obejmuje "placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego". Placówka zostanie zgłoszona do właściwej ewidencji na zasadach i w trybie określonym w art. 82 ww. ustawy. W ramach tej działalności realizowane będą zajęcia (usługi) w zakresie kształcenia i wychowania, robocza nazwa zajęć to: "O.". Zajęcia będą się odbywać w budynkach szkół podstawowych w powiecie G. (miasto na prawach powiatu).

Oprócz zajęć realizowanych w powiecie G. przez nauczycieli (wychowawców) placówki oświatowo-wychowawczej w G., realizowane będą zajęcia wyjazdowe w innych powiatach, które będą odbywać się w budynkach szkół podstawowych znajdujących się poza powiatem G.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy usługa kształcenia i wychowania świadczona przez placówkę oświatowo-wychowawczą, realizującą program w zakresie kształcenia i wychowania pn. "O.", w innych powiatach niż G. (również w innych województwach) korzysta ze zwolnienia przedmiotowego od podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, usługa kształcenia i wychowania, świadczona przez zarejestrowaną placówkę oświatowo-wychowawczą realizującą w innych powiatach (również w innych województwach) program w zakresie kształcenia i wychowania pn. "O.", korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Wskazał Pan, że prawo do zwolnienia od podatku wynika z faktu, że spełnione będą warunki wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a, usługa świadczona będzie przez jednostkę objętą systemem oświaty w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 177, poz. 2572 z późn. zm.), tj. zarejestrowaną placówkę oświatowo-wychowawczą, a świadczona usługa stanowić będzie usługę kształcenia i wychowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie o art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przepis art. 41 ust. 1 ustawy stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

Jednakże zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

a.

jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,

b.

uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo - rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

#8722; oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) wynika, że system oświaty obejmuje placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego".

Zgodnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty, osoby fizyczne i prawne mogą zakładać placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu placówek publicznych.

Placówki niepubliczne mogą zatem być zakładane i prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, wydanego przez powołane do tego organy (Kuratorium Oświaty), w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że zamierza Pan uruchomić placówkę oświatowo-wychowawczą w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty. Placówka zostanie zgłoszona do właściwej ewidencji na zasadach i w trybie określonym w art. 82 ww. ustawy. W ramach prowadzonej działalności placówka będzie świadczyła usługi nauki tańca i dobrych manier.

Analiza zdarzenia przyszłego i powołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że usługi nauki tańca i dobrych manier, które zamierza Pani świadczyć, w formie placówki oświatowo-wychowawczej, będą korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, o ile - jak wynika z treści wniosku - placówka, którą zamierza Pan utworzyć, będzie jednostkę objętą systemem oświaty, w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy usługi te będą świadczone na terenie powiatu G., czy na terenie innych powiatów, województw.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl