ITPP2/443-198b/10/RS - Stawka podatku dla czynności sprzedaży obrazów na aukcji.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 17 maja 2010 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-198b/10/RS Stawka podatku dla czynności sprzedaży obrazów na aukcji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji, przedstawione we wniosku z dnia 22 lutego 2010 r. (data wpływu 5 marca 2010 r.), uzupełnionym w dniu 19 kwietnia 2010 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej dla czynności sprzedaży obrazów na aukcji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2010 r. wpłynął wniosek, uzupełniony w dniach 19 kwietnia 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej dla czynności sprzedaży obrazów na aukcji.

We wniosku, oraz w jego uzupełnieniu, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W związku ze sprzedażą obrazów na aukcji, z której obrót przekroczył limit zwolnienia podmiotowego, Fundacja (Instytut) dokonała zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R i stała się w 2006 r. czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Powyższa aukcja była jedyną aukcją dzieł sztuki w dotychczasowej Jej działalności. Fundacja otrzymuje od artystów w drodze darowizny obrazy sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 92.31.10-00.1, które będą sprzedawane na terenie kraju w drodze aukcji. Dochód z niej zostanie przeznaczony na cele Instytutu. Dostawa obrazów jest czynnością okazjonalną, związaną z pozyskiwaniem środków na działalność statutową. Fundacja poza aukcją, która miała miejsce w 2006 r. i planowaną w 2010 r., nie zajmuje się działalnością w zakresie handlu towarami używanymi, dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi lub antykami i nie stosuje szczególnej procedury opodatkowania VAT-marża.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

*

Czy jeśli sprzedaż obrazów na aukcji podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, Instytut spełnia przesłanki do zastosowania stawki 7%, na podstawie art. 120 ust. 3 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku od towarów i usług.

*

Czy można zastosować stawkę 7% na podstawie wskazanego przepisu.

Zdaniem Wnioskodawcy, powołującego treść art. 120 ust. 3 pkt 1 lit. b) ustawy, spełnia przesłanki zastosowania stawki 7%, gdyż do dzieł sztuki zalicza się obrazy, których sprzedaż nie jest stałym przedmiotem działalności Instytutu. W ocenie Fundacji, okazjonalność tych dostaw nie powinna być kwestionowana nawet jeśli na aukcji miałaby być sprzedana większa ilość obrazów. Ponadto spełnione jest przesłanka w zakresie opodatkowania oraz źródła nabycia jako, że obrazy będą nabyte od twórców. Fundacja nie uważa się za podatnika, o którym mowa w art. 120 ust. 4 i 5 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż Instytut nie nabywa dzieł sztuki dla celów prowadzonej działalności. Odnosząc się do treści powyższych regulacji stwierdził, że ust. 5 tegoż artykułu nie dotyczy dzieł sztuki, a w przypadku ust. 4. powołanego artykułu, Instytut nie jest zainteresowany opodatkowaniem sprzedaży obrazów na zasadzie marży. Według Fundacji spełnia przesłanki do zastosowania stawki 7% na podstawie art. 120 ust. 3 pkt 1 lit. b) ustawy i może zastosować ww. stawkę na podstawie wskazanego przepisu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z treści art. 41 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział także stawki preferencyjne, obniżone do wysokości 7%, 3% i 0% oraz zwolnienie od podatku.

Przez dzieła sztuki - w myśl art. 120 ust. 1 pkt 1 lit. a) powołanej ustawy - rozumie się obrazy, kolaże i podobne tablice, malowidła oraz rysunki wykonane w całości przez artystę, inne niż plany oraz rysunki dla celów architektonicznych, inżynieryjnych, przemysłowych, handlowych, topograficznych i im podobnych, ręcznie zdobione artykuły wyprodukowane, scenografię teatralną, tkaniny do wystroju pracowni artystycznych lub im podobne wykonane z malowanego płótna (CN 9701), (PKWiU 92.31.10-00.1).

W oparciu o regulację zawartą w ust. 3 pkt 1 lit. b) powyższego artykułu, stawkę podatku 7% stosuje się również do dostawy dzieł sztuki dokonywanej okazjonalnie przez podatnika innego niż podatnik, o którym mowa w ust. 4 i 5, którego działalność jest opodatkowana, w przypadku gdy dzieła sztuki zostały osobiście przywiezione przez podatnika lub zostały przez niego nabyte od ich twórcy lub spadkobiercy twórcy, lub też w przypadku gdy uprawniają go one do pełnego odliczenia podatku.

Zgodnie z ust. 4 tegoż artykułu, w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku.

Stosownie do ust. 5 ww. artykułu, jeżeli rodzaj poszczególnych przedmiotów kolekcjonerskich lub specyfika ich dostaw czyni skomplikowanym lub niemożliwym określenie marży zgodnie z ust. 4, podatnik może, za zgodą naczelnika urzędu skarbowego, obliczać marżę jako różnicę pomiędzy łączną wartością dostaw a łączną wartością nabyć określonego rodzaju przedmiotów kolekcjonerskich w okresie rozliczeniowym.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że od 2006 r. Fundacja jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu dokonanej na aukcji sprzedaży obrazów. W 2010 r. planuje kolejną dostawę obrazów sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 92.31.10-00.1, które otrzymała od artystów w drodze darowizny. Poza ww. aukcjami Fundacja nie zajmuje się działalnością w zakresie handlu towarami używanymi, dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi lub antykami i nie stosuje szczególnej procedury opodatkowania VAT-marża. Dostawa obrazów jest czynnością okazjonalną, związaną z pozyskiwaniem środków na działalność statutową.

Skorzystanie z preferencyjnej stawki podatku 7% w odniesieniu do sprzedaży obrazów ustawodawca uzależnił od spełnienia łącznie następujących warunków:

*

obrazy muszą być dziełami sztuki posiadającymi symbol CN 9701 lub PKWiU 92.31.10-00.1,

*

obrazy muszą być osobiście przywiezione przez podatnika lub nabyte od twórcy czy jego spadkobiercy lub ich nabycie uprawnia do pełnego odliczenia podatku,

*

sprzedaż ma charakter okazjonalny,

*

dostawa dokonywana jest przez podatnika podatku od towarów i usług niebędącego podatnikiem, o którym mowa w art. 120 ust. 4 i 5 ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że planowana dostawa obrazów sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 92.31.10-00.1 spełnia przesłanki wynikające z art. 120 ust. 3 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku od towarów i usług, i tym samym Fundacja ma prawo do zastosowania 7% stawki podatku, na mocy ww. przepisu.

Jednocześnie informuje się, że rozstrzygnięcia kwestii uznania wykonywanych czynności dostawy obrazów za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, dokonano w interpretacji indywidualnej Nr ITPP2/443-198a/10/RS.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Krajowe Biuro Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl