ITPP2/443-188/11/EB

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 13 kwietnia 2011 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-188/11/EB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 lutego 2011 r. (data wpływu 7 lutego 2011 r.), uzupełnionym w dniu 8 kwietnia 2011 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "Podniesienie jakości usług NZOZ (...)" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lutego 2011 r. złożono wniosek, uzupełniony w dniu 8 kwietnia 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "Podniesienie jakości usług NZOZ (...)".

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujący stan faktyczny.

Prowadzi Pani działalność gospodarczą jako osoba fizyczna na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Warunkiem do tego aby podpisać umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i zatrudnić lekarza stomatologa było uzyskanie wpisu w Rejestrze Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w wyniku rozstrzygniętego konkursu, realizuje Pani umowę dofinansowania - projekt "Podniesienie jakości usług NZOZ (...)". Inwestycja polega na zakupie środków trwałych oraz wyposażenia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług medycznych (PKD 86.23 Z). Świadczone przez NZOZ usługi medyczne korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy. Jest Pani czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, złożyła zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, ponieważ świadczy równocześnie usługi w zakresie wynajmu lokali. Usługi medyczne wykonywane przez NZOZ realizowane są wyłącznie w publicznym systemie zdrowia na podstawie kontraktu z NFZ. Wydatki poniesione na realizację projektu udokumentowane zostały fakturami VAT. Zakupiony sprzęt pozostanie Pani własnością w okresie co najmniej 3 lat od zakończenia projektu, co wynika z obowiązku zachowania okresu trwałości realizowanego projektu. W grudniu 2010 r. złożyła Pani w Agencji Rozwoju Regionalnego wniosek o płatność końcową. Wniosek ten wymaga uzupełnienia o interpretację indywidualną dotyczącą stwierdzenia, iż w związku z faktem, że świadczy usługi zwolnione od podatku, nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wg stanu prawnego obowiązującego do dnia 31 grudnia 2010 r. przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z usługami medycznymi zwolnionymi przedmiotowo od podatku.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z faktem, iż świadczy usługi zwolnione od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy, nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonanych w związku z realizacją inwestycji dotyczącej bezpośrednio usług medycznych. Podniosła Pani, iż towary i usługi zakupione w związku z inwestycją, są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku. Stwierdziła, iż wobec powyższego nie spełnia podstawowego warunku uprawniającego do odliczenia podatku naliczonego. Wskazała, iż w takiej sytuacji podatek stanowi element kosztów inwestycji i zwiększa podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Jak wynika z powyższych przepisów, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione podmiotowo lub przedmiotowo, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z treści złożonego wniosku wynika, iż prowadzi Pani działalność gospodarczą m.in. w formie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zrealizowała projekt polegający na zakupie środków trwałych oraz wyposażenia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług medycznych, które korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Wydatki poniesione na realizację projektu udokumentowane zostały fakturami VAT. Jest Pani zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, w związku ze świadczonymi usługami w zakresie wynajmu lokali. Dokonane zakupy mają związek z czynnościami zwolnionymi od podatku.

Biorąc pod uwagę opis stanu faktycznego oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że nie przysługiwało Pani prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdyż nie istnieje związek towarów nabytych w ramach przedmiotowego projektu z czynnościami opodatkowanymi.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl