Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 10 lutego 2015 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-1777/14/PS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2014 r. (data wpływu 31 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "Z." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "Z.".

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego, jest "płatnikiem" podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), której nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Nie dokonuje żadnych zakupów związanych z czynnościami opodatkowanymi, w związku z którymi można byłoby odliczyć podatek naliczony. Gmina odprowadza podatek od towarowi usług tylko od czynności związanych z: czynszami, najmem lokali, dzierżawą mienia komunalnego, sprzedażą mienia komunalnego, użytkowaniem wieczystym, nie odliczając podatku naliczonego. Jest "płatnikiem" podatku od towarów i usług bez możliwości odliczenia tego podatku od towarów i usług związanych z inwestycjami. Podatek od towarów i usług, w przypadku starania się o środki z Unii Europejskiej, może być kosztem kwalifikowanym w wypadku braku możliwości jego odzyskania (Gmina nie może go odzyskać), ale według jednostki przyjmującej wnioski Gmina powinna dostarczyć aktualną interpretację wydaną przez właściwy organ państwowy ("właściwego miasta do spraw finansów publicznych"), potwierdzającą brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług. Uzyskanie potwierdzenia (interpretacji) o braku możliwości odzyskania podatku od towarów i usług, czyni ten podatek kosztem kwalifikowanym, co przyczyni się do odzyskania części zapłaconego podatku ze środków Unii Europejskiej.

Nazwa projektu: "Z.". Wniosek na dofinansowanie złożono w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013" w ramach działania 6.2 "Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami", poddziałanie 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., podatek od towarów i usług nie będzie odliczany - nabycie nie jest związane ze sprzedażą opodatkowaną.

Gmina, w wyniku analizy, zakupiła lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x2, o maksymalnej mocy 135 KM, odpowiadający normie PN-EN 1846-1.

Samochód spełnia wymogi Rozporządzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. stawianym współczesnym pojazdom pożarniczym. Pojazd zostanie przekazany przez Gminę do nieodpłatnego użytkowania przez OSP w R.

Projekt przyczyni sie do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów i gości biorących udział w miejscowych imprezach sportowych i rekreacyjnych. Dodatkowo wpłynie na poprawienie jakości i ochronę środowiska naturalnego, poprzez likwidację różnego typu zagrożeń spowodowanych głównie przez przedostawanie się szkodliwych substancji podczas wypadków drogowych, awarii technicznych, a także likwidację skutków klęsk żywiołowych. Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest zgodne z poddziałaniem nr 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne, w ramach działania 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, zaplanowanego w osi priorytetowej 6 Środowisko przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego... na lata 2007-2013. Celem poddziałania 6.2.2 jest "wzrost zabezpieczenia Regionu na wypadek klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych". Dlatego też zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w R. może w bezpośredni sposób przyczynić się do podniesienia zabezpieczenia przeciwpożarowego w miejscowości, które nieopanowane w stosunkowo szybkim czasie mogą stanowić ogromne niebezpieczeństwo dla ludzi oraz przyrody.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, otrzymanie zwrotu podatku Gminie nie przysługuje.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina w obecnym stanie prawnym ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług z tytułu poniesionych wydatków.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie może odliczyć podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków i nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług, bowiem dokonane zakupy nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z cytowanego powyżej przepisu wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje - co do zasady - wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. W § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia określono katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

W powołanym przez Gminę rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970, z późn. zm.), które obowiązywało do dnia 30 listopada 2008 r., powyższa kwestia była analogicznie uregulowana w rozdziale 12.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treść przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego przy nabyciu przedmiotowego samochodu na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nie będzie służył czynnościom opodatkowanym. Nie przysługuje również prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wymienionymi w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2013 r.

Jednocześnie informuje się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii kwalifikowalności podatku od towarów i usług, gdyż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl