Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 6 lutego 2012 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-1767/11/AJ
Sprzedaż nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu - brak opodatkowania VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2011 r. (data wpływu 19 grudnia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 grudnia 2011 r. został złożony wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), dokonuje czynności prawnych polegających na sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych tych nieruchomości. Cenę ustala się na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego jako różnicę pomiędzy wartością gruntu jako przedmiotu własności, a wartością gruntu jako przedmiotu prawa wieczystego użytkowania. Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży zostały oddane w użytkowanie wieczyste zarówno przed wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jak i po wejściu w życie tej ustawy.

Analogicznie tych samych czynności prawnych dokonuje Skarb Państwa, w którego imieniu działa Prezydent Miasta jako Starosta.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy, na rzecz ich dotychczasowych użytkowników wieczystych, stanowi dostawę towaru i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w sytuacji, gdy użytkowanie wieczyste ustanowione zostało zarówno przed, jak i po 1 maja 2004 r.

2.

Czy sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, na rzecz ich dotychczasowych użytkowników wieczystych stanowi dostawę towaru i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy użytkowanie wieczyste ustanowione zostało zarówno przed, jak i po 1 maja 2004 r.

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej dotychczasowych użytkowników wieczystych nie stanowi dostawy towarów i jest czynnością prawną nie podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Po powołaniu treści art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wskazał, że oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste stanowiło dostawę towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, z tą bowiem chwilą użytkownicy otrzymali prawo do faktycznego dysponowania nieruchomościami. Zatem zbycie tych nieruchomości gruntowych, będące w istocie "przekształceniem" prawa wieczystego użytkowania w prawo własności gruntu, nie może być traktowane jako ponowna dostawa tego samego towaru między tymi samymi stronami. Wskazał, że nie zostanie spełniony warunek określony w art. 7 ust. 1 ustawy, ponieważ zawarta transakcja stanowi jedynie zmianę tytułu prawnego do nieruchomości. Nie wpływa natomiast na "władztwo do rzeczy", które użytkownicy wieczyści uzyskali już w chwili oddania gruntów w użytkowanie wieczyste. Dla powyższej oceny, według Wnioskodawcy bez znaczenia jest data ustanowienia użytkowania wieczystego.

Końcowo Wnioskodawca ponownie stwierdził, że sprzedaż nieruchomości na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego nie stanowi dostawy towarów, ani żadnej innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztynie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl