Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 31 stycznia 2012 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-1743/11/AJ
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na wydaniu książki oraz promocji twórczości autorki, dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 grudnia 2011 r. (data wpływu 15 grudnia 2011 r.), uzupełnionym w dniu 26 stycznia 2012 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. "S." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2011 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 26 stycznia 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. "S.".

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Ośrodek w 2011 r. złożył wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 projektu pn. "S.", polegającego na wydaniu ksiązki i promocji twórczości Barbary Sz. - poetki, poprzez organizację 4 spotkań promocyjnych z autorką. Wydawnictwo będzie dystrybuowane nieodpłatnie. Wstęp na organizowane spotkania również będzie nieodpłatny. W takim przypadku podatek od towarów i usług jest kwalifikowany.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Ośrodek ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług od wykonywanych prac.

Zdaniem Wnioskodawcy, realizując opisany wyżej projekt wypełnia zadania instytucji kultury, nie będzie mógł skorzystać z prawa do pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponieważ w tym przypadku nie wykonuje czynności związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Po powołaniu treści art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawca wskazał, że z powyższego przepisu wynika więc, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wyłącznie zarejestrowanym czynnym podatnikom podatku od towarów i usług, w przypadku, gdy nabywane towary lub usługi służą do wykonywania przez nich czynności podlegających opodatkowaniu. Końcowo wskazał, że nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a czynności nie podlegają opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo wskazać należy, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów niekwalifikowalnych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl