Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 26 lutego 2015 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-1724/14/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 1 grudnia 2014 r. (data wpływu 15 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do wystawienia przez spółkę, do której osoba fizyczna wniosła aportem przedsiębiorstwo, zbiorczej faktury korygującej dokumentującej udzielenie rabatu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do wystawienia przez spółkę, do której osoba fizyczna wniosła aportem przedsiębiorstwo, zbiorczej faktury korygującej dokumentującej udzielenie rabatu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 1 października 2014 r. do Spółki komandytowej został wniesiony przez komandytariusza - osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wkład w postaci przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 511 Kodeksu cywilnego, tj. wszelkie składniki materialne i niematerialne związane z dotychczasowym przedsiębiorstwem (w tym pracowników). Przed dokonaniem aportu, w zakresie prowadzonego w ramach działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, komandytariusz był czynnym podatnikiem VAT, jak również prowadził księgi rachunkowe.

Spółka kontynuuje działalność gospodarczą przedsiębiorstwa osoby fizycznej, a zatem przedsiębiorstwo, będące przedmiotem aportu prowadzi nieprzerwanie działalność, której przedmiotem jest sprzedaż dekoracji weselnych i okazjonalnych.

Komandytariusz w dalszym ciągu pozostawał będzie przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod dotychczasową firmą, przy czym - w związku z faktem wniesienia aportu w postaci przedsiębiorstwa - nie będzie prowadził działalności w dotychczasowym przedmiocie i zakresie (ta działalność jest bowiem kontynuowana przez Spółkę). Aktualnie komandytariusz nie podejmuje żadnych czynności w ramach indywidualnej działalności gospodarczej.

Komandytariusz działając jako osoba fizyczna zawarł w styczniu 2014 r. z niektórymi swoimi odbiorcami umowy bonusowe na rok 2014. Zgodnie z zawartymi umowami, odbiorcom, którzy dokonają zakupów na określone w umowie kwoty netto, będzie przysługiwał bonus określony procentowo w wysokości umówionej przez strony. Bonus rozliczany jest w okresach półrocznych. Rozliczenie bonusu następuje w miesiącu następującym po zakończeniu półrocza. W drugim półroczu 2014 r. do ustalenia wysokości procentowej bonusu uwzględnia się wartość netto zakupów dokonanych przez kontrahenta w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Bonus rozliczany jest poprzez wystawienie przez sprzedawcę zbiorczej faktury korygującej VAT w stosunku do faktur dokumentujących sprzedaż dokonaną w danym okresie rozliczeniowym. W przekonaniu Spółki, udzielenie bonusu w związku z realizacją określonych poziomów zakupu towarów, stanowi rabat w rozumieniu art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, który powoduje zmniejszenie podstawy opodatkowania z tytułu konkretnych dostaw zrealizowanych na rzecz danego kontrahenta.

Oznacza to, że zgodnie z umową, w dniu 31 grudnia 2014 r. Spółka będzie zobowiązana do wystawienia zbiorczej faktury korygującej do faktur dokumentujących sprzedaż towarów na rzecz podmiotu będącego stroną umowy bonusowej, przy czym sprzedaż ta była faktycznie dokonana w części przez osobę fizyczną prowadzącą przedsiębiorstwo, natomiast w części przez Spółkę, do której został wniesiony wkład w postaci przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka, do której wniesiono aport w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej, może wystawić zbiorczą fakturę korygującą na rzecz nabywcy będącego stroną umowy bonusowej, z tytułu zakupów dokonanych przez niego w okresie od 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., mimo iż sprzedaż częściowo została dokonana przed dniem wniesienia przedsiębiorstwa aportem do Spółki przez komandytariusza jako osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

Wnioskodawca przedstawiając swoje stanowisko wskazał, że zgodnie z art. 93a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

1.

przekształcenia innej osoby prawnej,

2.

przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej

- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki. Przy czym zgodnie z przepisem art. 93a § 2 pkt 2 cyt. ustawy, § 1 stosuje się odpowiednio do spółki niemającej osobowości prawnej do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa.

W przytoczonym artykule określona została zasada sukcesji praw i obowiązków co oznacza, że w aspekcie podatkowym następuje kontynuacja w formie spółki (przy zachowaniu pełnej ciągłości majątkowej i przedmiotowej) działalności gospodarczej osoby fizycznej. Zdaniem Spółki, wniesienie przez osobę fizyczną aportem przedsiębiorstwa do spółki komandytowej spowoduje, że Spółka wstąpi we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki związane z prowadzonym przez komandytariusza indywidualnie przedsiębiorstwem.

Zgodnie z treścią art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Zgodnie z ustępem 10 punkt 1 tego artykułu, podstawę opodatkowania obniża się o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen.

Na podstawie art. 106j ust. 1 pkt 2 u.p.tu., w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1, podatnik wystawia fakturę korygującą. Jak reguluje art. 106j ust. 2, faktura korygująca powinna zawierać:

1.

wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz "KOREKTA",

2.

numer kolejny oraz datę jej wystawienia,

3.

dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

a.

określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,

b.

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą,

4.

przyczynę korekty,

5.

jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej,

6.

w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji.

Zgodnie z treścią przepisu art. 106j ust. 3. ustawy, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca, powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka i może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

Jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 25 czerwca 2012 r. (I FPS 2/12, POP 2012, z. 5, s. 489-494): "Wypłata kontrahentowi bonusu warunkowego (premii pieniężnej) z tytułu osiągnięcia określonej wielkości sprzedaży lub terminowości regulowania należności stanowi rabat w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zmniejszający podstawę opodatkowania". Sąd stanął zatem na stanowisku, że typowa premia pieniężna - która nie jest związana z żadnymi świadczeniami po stronie otrzymującego premię (należy się tylko za poziom zakupów bądź terminowość zapłat) - w istocie stanowi zbiorczy rabat. Powinna być więc udokumentowana przez wypłacającego premię zbiorczą fakturą korygującą. Zgodnie z treścią art. 29a ust. 13 i 14, jeżeli w wyniku wystawienia faktury korygującej następuje obniżenie podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, wówczas dokonuje się tego obniżenia pod warunkiem posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Przy czym potwierdzenie otrzymania faktury musi zostać przez podatnika uzyskane przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne stwierdzić należy, że na podstawie art. 93a § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej, Spółka wstąpiła w prawa i obowiązki podatkowe przejętego przedsiębiorstwa osoby fizycznej, w tym również dotyczące wystawiania i otrzymywania faktur korygujących. W świetle powyższego, Spółka w wyniku otrzymania wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej, wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki poprzednika podatkowego, również te wynikające z zawartych przez komandytariusza w ramach działającego przedsiębiorstwa umów bonusowych. W konsekwencji to Spółka jest zobowiązana do wystawiania zbiorczych faktur korygujących wynikających z umów bonusowych, w razie gdy na ich podstawie dojdzie do udzielenia rabatu (upustu) do wszelkich czynności wykonanych dla danego nabywcy w danym okresie.

Jednocześnie Wnioskodawca jest uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego wynikającego z tych faktur, jednak pod warunkiem posiadania potwierdzenia odbioru faktur korygujących.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, stosownie do art. 14c § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl