Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 31 stycznia 2012 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-1704/11/AJ
Prawo parafii do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji dotyczącej remontu dachu zabytkowego budynku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2011 r. (data wpływu 6 grudnia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 grudnia 2011 r. został złożony wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Parafia nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług i nie podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, nie składa deklaracji VAT i nie rozlicza tego podatku. W związku z powyższym nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów i usług. Obecnie Parafia realizuje zadanie inwestycyjne etap I, polegające na:

1.

Robotach remontowych więźby dachowej.

2.

Pokryciu dachu.

Całość inwestycji jest zlokalizowana na działce o nr geodezyjnym 36 we wsi K., gmina G. Obiekt, na którym prowadzone są prace budowlano-remontowe, wpisany jest rejestru zabytków nieruchomych województwa. Zadanie jest dofinansowane w 75% kosztów kwalifikowanych i realizowane jest ze środków własnych i środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie "Odnowa i rozwój wsi", w celu poprawy stanu technicznego obiektu sakralnego wpisanego do rejestru zabytków województwa. Kościół po wykonaniu robót budowlanych, będzie użytkowany przez lokalną społeczność i przez turystów. Parafia wskazała szczegółowy opis wynikający z wypisu z przedmiarów robót. Całkowita wartość prac remontowych dla etapu I wynosi netto 228.445,46 zł plus należny podatek od towarów i usług w wysokości 52.542,46 zł. Ogólna wartość prac dla etapu I wynosi 280.987,92 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Parafia ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu realizacji operacji zrealizowanej w ramach ww. zadania inwestycyjnego realizowanego przy udziale środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskich, Działanie 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3 "Odnowa i rozwój wsi" określonego w umowie o przyznanie pomocy dla etapu I.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, nie podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, nie składa deklaracji VAT i nie rozlicza tego podatku. Zatem nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zrealizowanego I etapu ww. zadania inwestycyjnego. Parafia oświadczyła, że powyższe zrealizowane zadanie będzie wykorzystywane w nieodpłatny sposób.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 powołanej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym zarejestrowanym podatnikom podatku od towarów i usług oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Biorąc pod uwagę opis stanu faktycznego oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że Parafii nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem poniesione wydatki nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi. Ponadto Parafia nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, co również wyklucza możliwość skorzystania z prawa do odliczenia.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl