Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 24 lutego 2015 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-1697/14/PS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 8 grudnia 2014 r. (data wpływu 12 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania składników majątkowych i niemajątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz braku obowiązku opodatkowania czynności ich zbycia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania składników majątkowych i niemajątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz braku obowiązku opodatkowania czynności ich zbycia.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W ramach planowanej restrukturyzacji podjęła decyzję o sprzedaży jednej z jednostek handlu detalicznego (sklepu w P.), w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Nabycia dokona osoba trzecia na potrzeby nowopowoływanej pozarolniczej działalności gospodarczej. Wnioskodawca wskazuje, że zbywane składniki materialne i niematerialne będą bezpośrednio lub pośrednio związane z działalnością sklepu w P. W szczególności, na nabywcę zostaną przeniesione:

* prawa do gruntów własnych i objętych w użytkowanie wieczyste;

* sprzęt, narzędzia i inne ruchomości przypisane do sklepu w P.;

* należności i zobowiązania handlowe przypadające na sklep w P.;

* prawa i obowiązki z umów dotyczących sklepu w P.;

* prawa i obowiązki wynikające z uzyskanych przez Spółkę decyzji administracyjnych związanych z funkcjonowaniem sklepu (np. koncesje lub pozwolenia), o ile szczegółowe przepisu dopuszczają takową sukcesję.

W ramach restrukturyzacji na nabywcę wraz z zespołem składników majątkowych przejdzie personel Sklepu w P., który w dniu wydzielenia będzie funkcjonalnie i organizacyjnie przypisany do tej jednostki handlowej. Nastąpi to na podstawie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

W związku z planowaną restrukturyzacją Wnioskodawca oraz nabywca podejmą także odpowiednie czynności w celu przeniesienia na nabywcę wszelkich umów związanych z działalnością Sklepu w P. Nabywca przystąpi do umów zawartych przez Wnioskodawcę z dotychczasowymi dostawcami, np. umów na dostawę energii, paliwa lub wody, odbiór nieczystości, dostawę usług telekomunikacyjnych, itp.

Działalność gospodarcza poszczególnych jednostek handlowych Spółki jest wyodrębniona w jej strukturze pod względem organizacyjnym i finansowym.

Wyodrębnienie organizacyjne realizuje się przez alokowanie określonych zasobów ludzkich oraz majątkowych do zadań wykonywanych przez poszczególne jednostki handlowe (sklepy). Struktura organizacyjna została określona w tym zakresie decyzją zarządu Spółki.

Sklepy Spółki posiadają wyodrębnione i przypisane do nich składniki materialne i niematerialne pozwalające na prowadzenie działalności statutowej. Poszczególne sklepy posiadają także własny personel, który wykonuje swoje obowiązki w ramach określonej struktury oraz według ustalonych zasad zwierzchnictwa pomiędzy pracownikami.

Działalność poszczególnych sklepów jest wyodrębniona w strukturze Spółki także pod względem finansowym. Poszczególne sklepy nie sporządzają odrębnych sprawozdań finansowych ze względu na brak takiego wymogu prawnego. Niemniej jednak w systemie księgowym Spółki istnieje możliwość wygenerowania danych finansowych w postaci odrębnych raportów dla każdej jednostki handlowej oraz możliwość określenia ich jednostkowych pozycji finansowych (przychodów i kosztów, aktywów i pasywów), w tym możliwość sporządzenia dla sklepu rachunku zysków i strat oraz bilansu.

Podsumowując, sklep należący do Spółki będzie po jego zbyciu funkcjonować jako samodzielne przedsiębiorstwo. Znajdzie to w szczególności wyraz w tym, że nabywca będzie przy pomocy nabytego zespołu składników majątkowych, przejętych zasobów ludzkich i zawartych umów w dalszym ciągu wykonywać działalność handlową w takim samym zakresie, jak czyniła to do tej pory Spółka.

Wnioskodawca zaznacza, że na moment dokonania zbycia oba podmioty uczestniczące w tym procesie, tj. Wnioskodawca oraz nabywca, będą zarejestrowanymi podatnikami VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wydzielony do zbycia zespół składników materialnych i niematerialnych związany z działalnością Spółki stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 ust. 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.; dalej "ustawa o VAT") i w związku z tym transakcja zbycia sklepu nie będzie podlegała podatkowi od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością handlową prowadzoną w sklepie w P., stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 ust. 27e ustawy o VAT, ponieważ będzie spełniać warunki opisane w tym przepisie, tj. stanowić będzie organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczony do realizacji określonych działań gospodarczych, który jednocześnie mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. W związku z tym, w świetle art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, transakcja zbycia zespołu składników materialnych i niematerialnych nie będzie podlegała podatkowi od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe, stosownie do art. 14c § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl