Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 11 stycznia 2012 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-1682/11/AP
Prawo uczelni wyższej do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 listopada 2011 r. (data wpływu 1 grudnia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "N." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 grudnia 2011 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "N.".

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Politechnika zrealizowała projekt pn. "N." ZPORR, działanie 2.1., który współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa. Głównym celem projektu były szkolenia z zakresu informatyki oraz nauki języka angielskiego. Szkolenia obejmowały bloki tematyczne, które dotyczyły m.in.: baz danych, programowania www na potrzeby firm, sieci komputerowych oraz narzędzi informatycznych. Beneficjenci otrzymali materiały szkoleniowe. Dla potrzeb projektu (do celów dydaktycznych) zakupiono sprzęt komputerowy i utworzono laboratorium. Projekt był realizowany w okresie 2 listopada 2005 r. - 31 marca 2007 r. Uczestnicy projektu nie wnieśli żadnych opłat. Projekt nie przewiduje wygenerowania w przyszłości przychodów, jak również obrotu opodatkowanego podatkiem od towarów i usług. Obecnie sprzęt komputerowy wykorzystywany jest do celów dydaktycznych - zwolnionych od podatku. Od zakończenia projektu nie zaistniały jakiekolwiek zdarzenia, które miałyby wpływ na rozliczenie podatku.

Ostatnią interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy otrzymaną w niniejszej sprawie jest interpretacja z dnia 21 marca 2011 r. i dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku złożonym dnia 14 lutego 2011 r.

Interpretacja jest niezbędna celem przedłożenia w instytucji wdrażającej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do zrealizowanego projektu istniała możliwość odliczenia podatku naliczonego w całości lub części.

Zdaniem Wnioskodawcy, w ramach realizowanego projektu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponieważ zakupy towarów i usług (wydatki kwalifikowalne) nie były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Politechnika w ramach projektu nie poniosła kosztów, które mogłaby przypisać proporcjonalnie czynnościom, w stosunku do których przysługiwałoby Jej prawo do odliczenia podatku naliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego, nie mając bezwarunkowego charakteru, przysługuje wyłącznie podatnikowi podatku od towarów i usług, występującemu w takim charakterze, przy czym podatek naliczony winien dotyczyć zakupów towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który związany jest z transakcjami opodatkowanymi, realizowanymi przez podatnika.

W świetle art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług - z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Wyrazem ścisłej zależności między uprawnionym odliczeniem podatku naliczonego, a wykonywaniem czynności opodatkowanych są regulacje zawarte w art. 90 ustawy, które w sposób technicznoprawny uzupełniają generalną zasadę wyrażoną w wyżej cyt. art. 86 ust. 1 ustawy.

I tak, zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10 (art. 90 ust. 2 ustawy).

Ze złożonego wniosku wynika, że w okresie 2 listopada 2005 r. - 31 marca 2007 r. Politechnika zrealizowała projekt, którego celem było były przeprowadzenie szkoleń z zakresu informatyki oraz nauki języka angielskiego. Dla potrzeb projektu (do celów dydaktycznych) zakupiono sprzęt komputerowy i utworzono laboratorium. Beneficjenci otrzymali materiały szkoleniowe. Uczestnicy projektu nie wnieśli żadnych opłat. Projekt nie przewiduje wygenerowania w przyszłości przychodów, jak również obrotu opodatkowanego podatkiem od towarów i usług. Obecnie sprzęt komputerowy wykorzystywany jest do celów dydaktycznych - zwolnionych od podatku. Od zakończenia projektu nie zaistniały jakiekolwiek zdarzenia, które miałyby wpływ na rozliczenie podatku.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż nie jest spełniony warunek, o którym mowa w wyżej cyt. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji Politechnika nie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego (w całości lub w części) od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu.

Końcowo wskazać należy, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl