Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 12 grudnia 2014 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-1663/14/AJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 listopada 2014 r. (data wpływu 8 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "XXX" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "XXX".

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W odpowiedzi na konkurs w ramach osi priorytetowej 7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, 7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych, ogłoszony przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym... na lata 2007-2013 Gmina jako Beneficjent, złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. "XXX". W dniu 23 grudnia 2013 r. doszło do podpisania umowy o dofinansowanie pomiędzy Gminą a Zarządem Województwa....

Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz prezentują obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych (ich zmiany lub uchwalanie nowych), inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie codzienne i prace obywateli. Konsultacje nie ograniczają się jednak tylko do przedstawienia tych planów, ale także do wysłuchania opinii na ich temat, ich modyfikowania i informowania o ostatecznej decyzji.

W wyniku realizacji projektu została stworzona Platforma Konsultacji Społecznych, która przy wykorzystaniu dostępnych technologii pozwala na usprawnienie systemu prowadzenia konsultacji społecznych w Internecie. Portal wykonany jest w oparciu o system CMS (system zarządzania treścią), który pozwala w łatwy i szybki sposób zamieścić informacje o konsultacjach społecznych na stronie oraz umożliwia mieszkańcom miasta łatwe pozyskanie informacji nie tylko na temat trwających obecnie konsultacji, ale również tych już zakończonych, czy dopiero planowanych. Będzie można również zobaczyć, którego miejsca, np. dzielnicy, dotyczą konsultacje.

Użytkownik ma możliwość zapoznać się w jednym miejscu z informacją na interesujący go temat konsultacji, znaleźć dokumenty z nim związane, odsłuchać nagrania z konsultacji bądź obejrzeć film jeśli taki będzie dostępny. Istnieje również możliwość w łatwy i szybki sposób poruszać się po forum konsultacji społecznych.

Funkcjonalności w projekcie:

1.

"S." - narzędzie pozwala na przejrzyste pokazywanie wydatkowania środków z budżetu miasta i ukazania jakie oddziaływanie na mieszkańców ma alokacja wydatków na poszczególne zadania gminy. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi mieszkaniec może dokonać próby stworzenia własnej wersji budżetu. Takie narzędzie jest doskonałą formą edukacji mieszkańców, jak również wstępem do rozmów na temat budżetu partycypacyjnego.

2.

"P." - czyli na co wydajemy publiczne pieniądze - część portalu informująca ile kosztuje życie miasta np. bilet komunikacji, fragment drogi, stojak rowerowy, utrzymanie dziecka w przedszkolu, posadzenie drzewa, odśnieżenie i inne aspekty z życia miasta.

3.

"M." - narzędzie do planowania budżetu, działające na zasadach gry symulacyjnej, dającej możliwość przeprowadzeni konsultacji społecznych związanych z podziałem wskazanych środków na poszczególne działania wybrane przez uczestników konsultacji. Dzięki wykorzystaniu tego narzędzia mieszkańcy mogą aktywnie uczestniczyć w określeniu zadań, które powinny być zrealizowane w ramach wskazanego budżetu. Stworzenie tego narzędzia będzie wstępem do przygotowania budżetu obywatelskiego, dzięki któremu mieszkańcy będą mieli większy wpływ na kształtowanie wydatków miejskich, co podniesie poziom identyfikacji ze wspólnotą samorządową.

Projekt obejmuje swoim zakresem również sporządzenie Studium Wykonalności, realizację zadań promocyjnych oraz wykonanie audytu zewnętrznego projektu.

Po zakończeniu realizacji projektu właścicielem powstałej infrastruktury będzie Gmina, zaś Biuro Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta będzie odpowiadało za jego zarzadzanie. Zrealizowana inwestycja nie będzie wykorzystywana przez Gminę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Środki na utrzymanie infrastruktury po okresie realizacji będą pochodziły z budżetu Miasta.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją ww. projektu na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.).

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie następujących obowiązujących przepisów nie ma prawnych możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu:

1.

zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność;

2.

zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów;

3.

zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, które w szczególności obejmują m.in. sprawy ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody oraz gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

4.

zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), nie uznaje się za podatnika organu władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych;

5.

zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Według brzmienia ww. regulacji obowiązującego do dnia 31 grudnia 2013 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje czynnym podatnikom podatku od towarów i usług, oraz w sytuacji, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji, jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 ww. ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (ust. 2 powyższego artykułu).

Zgodnie z ust. 6 ww. artykułu, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzeniu.

W analogiczny sposób kwestia ta była uregulowana w § 8 ust. 3 i 4 oraz rozdziale 9, obowiązującego do dnia 31 grudnia 2013 r., rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 247, z późn. zm.).

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że Gminie nie przysługiwało i nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z uwagi na to, że utworzona platforma konsultacji społecznych nie była i nie jest wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto Gmina w zakresie realizowanego projektu nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, co również uniemożliwia odliczenie podatku naliczonego. Wnioskodawcy nie przysługuje również zwrot podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wskazanymi w powołanych rozporządzeniach.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl