ITPP2/443-163c/10/AP - Opodatkowanie usług świadczonych na rzecz podatnika z siedzibą w innym kraju UE.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 27 maja 2010 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-163c/10/AP Opodatkowanie usług świadczonych na rzecz podatnika z siedzibą w innym kraju UE.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2010 r. (data wpływu 25 lutego 2010 r.), uzupełnionym w dniu 29 kwietnia i 20 maja 2010 r. (daty wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej dla usług remontu, przebudowy lub konserwacji statków sklasyfikowanych wg symbolu 35.11 PKWiU oraz ich części, wykonywanych na rzecz dzierżawcy statku - płatnika, będącego podatnikiem, posiadającego siedzibę w innym kraju UE - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lutego 2010 r. złożono wniosek, przekazany zgodnie z właściwością przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, uzupełniony w dniu 29 kwietnia i 20 maja 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej dla usług remontu, przebudowy lub konserwacji statków sklasyfikowanych wg symbolu 35.11 PKWiU oraz ich części, wykonywanych na rzecz dzierżawcy statku - płatnika, będącego podatnikiem, posiadającego siedzibę w innym kraju UE.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniach, został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka wykonuje usługi polegające na remoncie, przebudowie lub konserwacji statków wymienionych w klasie 35.11 PKWiU oraz ich części składowych. Na wykonanie ww. usług jest wystawiane jednorazowe zlecenie (nie są zawierane umowy), z którego dokładnie wynika na czyją rzecz Spółka świadczy usługę, kto ją zleca, na kogo Spółka wystawia fakturę i kto dokonuje zapłaty. Usługi te wykonywane są na rzecz dzierżawcy statku - płatnika, posiadającego siedzibę tylko np. w Danii i będącego "podatnikiem podatku od towarów i usług". Dla dzierżawcy jest wystawiona faktura, natomiast zleceniodawcą usługi jest armator posiadający siedzibę na terytorium Polski, będący podatnikiem. Zleceniodawca działa w imieniu i na rzecz usługobiorcy i nie pobiera wynagrodzenia od Spółki.

W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia stanu faktycznego, na pytanie organu, czy nabywca usług jest podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy, Spółka wskazała, że dzierżawca statku jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jaką stawką należy opodatkować ww. usługi...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka winna wystawić fakturę ze stawką podatku 0%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W przypadku świadczenia usług, dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług, istotnym jest określenie miejsca ich świadczenia. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależy, czy dane świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Na potrzeby stosowania przepisów dotyczących miejsca świadczenia usług, ustawodawca w art. 28a ustawy, zdefiniował pojęcie podatnika. Zgodnie z punktem 1 tego artykułu, ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:

a.

podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,

b.

osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a), która jest zidentyfikowana do celów podatku lub podatku od wartości dodanej.

Ogólna reguła dotycząca miejsca świadczenia usług określona jest w art. 28b ust. 1 ustawy, zgodnie z którym miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1, art. 28g ust. 1, art. 28i, 28j i 28n.

Stosownie do ust. 2 ww. artykułu, w przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba lub stałe miejsce zamieszkania, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 z późn. zm.), faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:

1.

imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;

2.

numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;

3.

numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT";

4.

dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury;

5.

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;

6.

miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;

7.

cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

8.

wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

9.

stawki podatku;

10.

sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;

11.

kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

12.

kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.

Na podstawie § 25 ust. 1 ww. rozporządzenia, przepisy § 5, 7-21 i 24 stosuje się odpowiednio do faktur stwierdzających dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego, jeżeli dla tych czynności podatnicy wystawiający fakturę nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze.

Stosownie do ust. 2 ww. paragrafu, faktury, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać dane określone w § 5, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem.

Zgodnie z ust. 3 tego paragrafu, faktury, o których mowa w ust. 1, mogą nie zawierać danych określonych w § 5 ust. 1 pkt 2, dotyczących nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 4.

Ze stanu faktycznego wynika, że Spółka świadczy usługi remontowe, przebudowy i konserwacji statków, na rzecz dzierżawcy statku, będącego podatnikiem, posiadającego siedzibę tylko np. w Danii. Dla ww. podmiotu jest wystawiona faktura dokumentująca wykonaną usługę. Zleceniodawca zlecając wykonanie usług działa w imieniu i na rzecz dzierżawcy. Odpowiadając na pytanie organu zadane w wezwanie do uzupełnienia stanu faktycznego, czy nabywca usług jest podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy, Spółka wskazała, że dzierżawca statku jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem należy wnioskować, iż jest on podatnikiem w rozumieniu ww. artykułu. Ponadto w uzupełnieniu nie wskazano, aby posiadał on inne miejsca prowadzenia działalności poza siedzibą mieszczącą się np. w Danii. Wobec powyższego, należy przyjąć, że Spółka wykonuje usługi na potrzeby miejsca prowadzenia działalności dzierżawcy, znajdującego się w miejscu jego siedziby.

Mając na uwadze powyższe oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie zastosowanie ma art. 28b ust. 1 ustawy. Usługobiorcą jest dzierżawca statku będący podatnikiem, posiadający siedzibę w innym kraju Wspólnoty. Stosownie do ww. regulacji, miejscem świadczenia usług jest kraj, w którym dzierżawca posiada siedzibę (np. w Danii). Tym samym świadczone przez Spółkę usługi nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, a ewentualny podatek winien być rozliczony według przepisów obowiązujących dla tego typu usług w kraju, w którym znajduje się miejsce ich świadczenia (w Danii). W konsekwencji Spółka winna wystawić fakturę na zasadach wynikających z § 25 ww. rozporządzenia.

Wobec powyższego stanowisko Spółki, z którego wynika, iż Jej zdaniem winna wystawić dla dzierżawcy fakturę ze stawką 0%, należało uznać za nieprawidłowe.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie w oparciu o przedstawiony stan faktyczny, z którego wynika, że przedmiotowe usługi świadczone są na rzecz podmiotu będącego podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy i dla miejsca, gdzie posiada on siedzibę, czyli w innym kraju UE i nie rozstrzyga kwestii prawidłowości zawieranych umów cywilnoprawnych (bez względu na to w jakiej formie są zawierane, np. zlecenia).

Ponadto wskazuje się, że w kwestiach dotyczących stawek podatku obowiązujących dla usług remontu, przebudowy lub konserwacji statków sklasyfikowanych wg symbolu 35.11 PKWiU oraz ich części, wykonywanych na rzecz armatora będącego podatnikiem i posiadającego siedzibę w innym kraju UE oraz na rzecz armatora niebędącego podatnikiem i posiadającego siedzibę poza terytorium UE, zostały wydane odrębne interpretacje o numerach ITPP2/443-163a/10/AP i ITPP2/443-163b/10/AP.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl