ITPP2/443-158/10/MD

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 20 kwietnia 2011 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-158/10/MD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 31 stycznia 2011 r. (data wpływu 2 lutego 2011 r.), uzupełnionym w dniu 25 marca 2011 r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej dla zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym posadowiona jest część budynku gospodarczego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lutego 2011 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 25 marca 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej dla zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym posadowiona jest część budynku gospodarczego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółdzielnia w likwidacji (podatnik podatku od towarów i usług) jest użytkownikiem wieczystym działki nr 154/3 o pow. 90 m 2, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez sąd rejonowy. Działka ta została częściowo zabudowana na szerokości około 80 cm, budynkiem wybudowanym na sąsiedniej działce nr 153/2, stanowiącej własność osób trzecich. Ww. budynek - zgodnie z informacjami uzyskanymi od jego właścicieli - został wybudowany w 1992 r. i ma charakter gospodarczy. Nigdy nie był wynajmowany, dzierżawiony, ani też oddany w leasing. Spółdzielnia nie poniosła żadnych nakładów związanych z jego budową, a co za tym idzie, nie miała żadnego prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Według głównego wypisu z rejestru gruntów z dnia 20 stycznia 2011 r., ww. działka oznaczona jest symbolem B-RIIIa - użytki rolne zabudowane. Urząd Gminy nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, ani też studium.

Na podstawie zaistniałego stanu faktycznego oraz dwustronnych uzgodnień ma nastąpić przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu na rzecz właścicieli ww. budynku. Cena za prawo użytkowania wieczystego została ustalona w wysokości 115 zł (plus VAT).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy ww. działka jest zabudowana, czy też nie, a co za tym idzie, czy jej sprzedaż ma nastąpić wraz z podatkiem od towarów i usług w wysokości 23%, czy też bez podatku.

Zdaniem Wnioskodawcy, działka, w stosunku której posiada prawo użytkowania wieczystego (zabudowana bez jego zgody przez niezwiązane z nim osoby "prywatne") winna być identyfikowana przy zbyciu, jako prawo użytkowania wieczystego, opodatkowane podatkiem od towarów i usług w wysokości 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste.

Natomiast zgodnie z pkt 6 ww. ustępu, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Stawka podatku, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 -12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Według ust. 13 ww. artykułu, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Jednak zgodnie z art. 146a pkt 1, wprowadzonym do ustawy art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578), którego zdanie wstępnie zostało zmienione art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726), w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółdzielnia zamierza zbyć prawo użytkowania wieczystego działki nr 154/3, na której posadowiona jest część budynku będącego własnością właścicieli sąsiedniej działki - przyszłych nabywców tego prawa.

Na tym tle Spółdzielnia powzięła wątpliwość dotyczącą stawki podatku właściwej dla zbycia prawa użytkowania wieczystego ww. działki.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane regulacje ustawy o podatku od towarów i usług, należy potwierdzić stanowisko Spółdzielni, iż zbycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 154/3 będzie - na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z 146a pkt 1 ustawy - opodatkowane stawką podatku wysokości 23%. Fakt, iż część budynku posadowiona na ww. działce jest własnością przyszłych nabywców sprawia, że przedmiotem planowanej przez Spółdzielnię dostawy (zbycia prawa do rozporządzania rzeczą jak właściciel) będzie tylko prawo użytkowania wieczystego gruntu. Przyszli nabywcy dysponują już bowiem jak właściciel ww. częścią budynku. W konsekwencji fakt posadowienia części ww. budynku na gruncie planowanym do sprzedaży nie ma wpływu na kwalifikację prawnopodatkową tej czynności.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl