Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 15 grudnia 2014 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-1560/14/EB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2014 r. (data wpływu 19 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "W..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "W...".

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie realizuje projekt pn. "W..." zgodnie z umową przyznania pomocy z dnia 13 listopada 2014 r. zawartej z Samorządem Województwa, w ramach działania 4.1.3 - "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013, finansowany w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze wiejskim poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca spotkań aktywizacji społeczności lokalnej. Stworzenie małej infrastruktury umożliwi odbiorcom operacji udział w wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych i integracyjnych, poprawi dostęp do kultury i poprawi atrakcyjność bytową mieszkańców miejscowości T., wzmocni ich poczucie przynależności do lokalnej społeczności. Oddalenie od miasta i warunki finansowe w rodzinach wiejskich znacznie ograniczają, szczególnie dzieciom i młodzieży, dostęp do dóbr kultury organizowanych w miejskich ośrodkach. Urządzenie ogólnodostępnego terenu pozwoli na organizowanie imprez o charakterze kulturalnym, turystycznym i rekreacyjnym. Jest to szczególnie ważne biorąc pod uwagę, że mieszkańcy miejscowości nie mają miejsca spotkań, którym zwykle jest świetlica wiejska. Jednocześnie utworzenie miejsca aktywizacji zdecydowanie przyczyni się do wzrostu turystycznej atrakcyjności miejscowości T., którą w sezonie letnim odwiedza duża liczba turystów ze względu na znajdujący się Rezerwat Sosny i w celu wypoczynku nad jeziorem. Operacja będzie miała charakter bezpłatny, otwarty i skierowana będzie do mieszkańców z terenu Lokalnej Grupy Działania. Realizowany projekt wywiera pozytywny wpływ na następujące grupy docelowe, tj. kobiety, osoby poniżej 26 roku życia, osoby powyżej 50 roku życia, organizacje pozarządowe. Na realizację projektu Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie na koszty związane z: postawieniem 3 wiat drewnianych o powierzchni zabudowy 24 m2, zakupem oświetlenia wiat, poczęstunkiem na uroczyste otwarcie oraz promocją inwestycji w postaci szyldu reklamowego. Zwrot poniesionych kosztów wypłacany zostanie na podstawie złożonego pod koniec realizacji projektu wniosku o płatność. Dla potrzeb realizowanego projektu Stowarzyszenie złożyło oświadczenie, że nie może odliczyć kwoty podatku naliczonego wykazanego na fakturach zakupów przeznaczonych na pokrycie kosztów niezbędnych przy realizacji tej działalności i jest on kosztem kwalifikowanym, gdyż zakupy służą sprzedaży zwolnionej i nie występuje związek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ww. ustawy, jak również Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszeniu przysługuje prawo do odliczania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem lub możliwość ubiegania się o zwrot podatku.

Zdaniem Wnioskodawcy, wskazującego, że korzysta ze zwolnienia podmiotowego w zakresie podatku od towarów i usług oraz nie wykonuje czynności opodatkowanych, od dokonanych zakupów w ramach realizowanego projektu nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, gdyż nabywane towary i usługi nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, jak również nie może się ubiegać o zwrot podatku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. oraz z uwagi na korzystanie ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje - co do zasady - wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje czynny podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W rozdziale 4 obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. W § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia określono katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Powyższa kwestia była uregulowana w analogiczny sposób w rozdziale 9, obowiązującego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 5 kwietnia 2011 r., przywołanego przez Stowarzyszenie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649). W § 8 ust. 3 i 4 przywołanego rozporządzenia określony był katalog środków, które stanowiły ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Analiza treści wniosku oraz przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu, gdyż - jak wynika z treści wniosku - dokonane zakupy nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Nie przysługuje również prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wymienionymi w § 8 ust. 3 i 4 przywołanego rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2013 r.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl