ITPP2/443-156/08/AW

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 16 maja 2008 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-156/08/AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Komendy przedstawione we wniosku z dnia 13 lutego 2008 r. (data wpływu 18 lutego 2008 r.), uzupełnionym w dniu 7 maja 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT w odniesieniu do realizacji inwestycji będącej zadaniem własnym Komendy pn. "Platforma 112 - równość szans obywateli Unii Europejskiej w dostępie do ratownictwa" niezwiązanej z wykonywaniem czynności opodatkowanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT w odniesieniu do realizacji inwestycji będącej zadaniem własnym Komendy pn. "Platforma 112 - równość szans obywateli Unii Europejskiej w dostępie do ratownictwa" niezwiązanej z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Komenda jest czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca realizuje inwestycję pn. "Platforma 112 - równość szans obywateli Unii Europejskiej w dostępie do ratownictwa". W tym celu pozyskała środki z Unii Europejskiej na realizację. Środki te przeznaczone są na realizację zadań nałożonych Ustawą o Państwowej Straży Pożarnej, dla realizacji których m.in. Komenda została powołana.

Przedmiotem nabycia są centrale telefoniczne, rejestratory rozmów i oprogramowanie pomocnicze do funkcjonowania centrali oraz koszty wdrożenia ww. sprzętu. Nabywane towary i usługi nie będą służyć czynnościom wykonywanym na podstawie zwartych umów cywilnoprawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo odzyskać podatek VAT od zakupionych towarów i usług na realizację ww. inwestycji.

Przedstawiając własne stanowisko Wnioskodawca podnosi, iż zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zwartych umów cywilno-prawnych.

Komenda realizuje zadania wymienione we wniosku jako te, do których została powołana. Zgodnie z cyt. art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, w zakresie tej działalności nie jest zatem podatnikiem VAT, toteż nie może korzystać w tym przypadku z obniżenia podatku VAT, czyli nie może go odzyskać.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl