ITPP2/443-14/08/AF

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 3 kwietnia 2008 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-14/08/AF

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 4 stycznia 2008 r. (data wpływu 9 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dowodów koniecznych dla zastosowania stawki podatku 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 stycznia 2008 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dowodów koniecznych dla zastosowania stawki podatku 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca, będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zarejestrowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych, realizuje zamówienia towarów składane przez kontrahentów z innych państw członkowskich. Zakupu towarów dokonuje zazwyczaj w "C" Sp. z o.o., po czym sprzedaje je dla kontrahentów unijnych, dokumentując transakcję fakturą VAT, która jednocześnie w treści zawiera specyfikację poszczególnych sztuk ładunku. Nabywcy dokonują obioru towarów osobiście w "C" Sp. z o.o., osobiście dokonują również płatności gotówką za towary, a następnie wywożą je własnym środkiem transportu. Sporadycznie zdarzają się dostawy za pośrednictwem przewoźnika. Wywóz towaru wykazywany jest, w zależności od sytuacji, poprzez list przewozowy sporządzony przez dostawcę towarów lub list przewozowy CMR przewoźnika. List przewozowy sporządzony przez dostawcę towarów zawiera następujące dane: nazwę oraz adres siedziby dostawcy (podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy); nazwisko i imię lub nazwę nabywcy; adres miejsca zamieszkania lub siedziby nabywcy; adres, pod który przewożone są towary, w przypadku gdy jest inny niż adres miejsca zamieszkania lub siedziby nabywcy; określenie (nazwa) i ilość towarów; oświadczenie nabywcy potwierdzające przyjęcie towarów w miejscu określonym powyżej; określenie środka transportu nabywcy; numer rejestracyjny pojazdu, ewentualnie numer lotu lub inna cecha identyfikująca środek transportu; numer dowodu, imię i nazwisko odbiorcy czytelnie oraz podpis. Właściwość i ważność numeru identyfikacyjnego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadanych przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy jest weryfikowana przez dostawcę na stronie internetowej Komisji Europejskiej lub za pośrednictwem urzędu skarbowego lub izby skarbowej. W przypadku prawidłowego sporządzenia wspomnianego powyżej dokumentu i potwierdzenia danych kontrahenta jako podatnika VAT dostawa jest uznawana jako dostawa wewnątrzwspólnotowa opodatkowana stawką podatku 0%.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy sporządzony przez dostawcę i odbiorcę dokument odpowiadający ściśle treści art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), oświadczenie nabywcy o wywozie towaru wraz z fakturą VAT oraz dokumentem k.p. są dowodami wystarczającymi w rozumieniu powołanej ustawy do uznania, iż dokonano transakcji zaliczanej do kategorii wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów opodatkowanej stawką podatku VAT 0%. Czy oprócz wymienionych dokumentów podatnik powinien posiadać inny dowód niezbędny dla uznania dostawy za dostawę wewnątrzwspólnotową opodatkowaną według stawki podatku VAT 0%.

Zdaniem Wnioskodawcy jeżeli nabywca towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy sam dokonuje ich wywozu to w rozumieniu art. 42 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług dowodem, że towary będące przedmiotem tej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju są: kopia faktury, specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku oraz dokument zawierający, co najmniej dane wymienione w art. 42 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca realizując dostawy wewnątrzwspólnotowe na rzecz nabywców, którzy sami dokonują wywozu towarów posiada w dokumentacji dowód zawierający wszystkie dane określone przepisem art. 42 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, a poza tym kopię faktury zawierającą w treści specyfikację poszczególnych sztuk ładunku i oświadczenie nabywcy o wywozie towarów na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Zatem spełnione są warunki do zastosowania stawki podatku VAT 0%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Stosownie do treści art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że:

1.

podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, i podał ten numer oraz swój numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10, na fakturze stwierdzającej dostawę towarów;

2.

podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, o którym mowa w art. 99, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Ustęp 3 tegoż artykułu stanowi, że dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju:

1.

dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju - w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi),

2.

kopia faktury,

3.

specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.

W ustępie 4 określono, że w przypadku wywozu towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów bezpośrednio przez podatnika dokonującego takiej dostawy lub przez jego nabywcę, przy użyciu własnego środka transportu podatnika lub nabywcy, podatnik oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, powinien posiadać dokument zawierający co najmniej:

1.

imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz nabywcy tych towarów;

2.

adres, pod który są przewożone towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby lub miejsca zamieszkania nabywcy;

3.

określenie towarów i ich ilości;

4.

potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę do miejsca, o którym mowa w pkt 1 lub 2, znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;

5.

rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są przewożone towary, lub numer lotu - w przypadku gdy towary przewożone są środkami transportu lotniczego.

Podsumowując powyższe zapisy należy stwierdzić, iż wystarczającymi dowodami potwierdzającymi, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju w przypadku wywozu dokonywanego bezpośrednio przez nabywcę przy użyciu własnego środka transportu są: kopia faktury, specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku oraz dokument zawierający co najmniej dane określone w art. 42 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Istotne jest to aby łącznie potwierdzały dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju. Spełnienie tego warunku wraz z warunkiem określonym w art. 42 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy daje prawo zastosowania stawki podatku w wysokości 0%. Wnioskodawca wskazał, że posiada dokumentację, na którą składają się kopia faktury zawierająca w swojej treści specyfikację poszczególnych sztuk ładunku, dokument k.p., oświadczenie nabywcy o wywozie towaru oraz dokument spełniający wymogi określone w art. 42 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Podatnik nie ma potrzeby tworzenia odrębnego dokumentu w postaci specyfikacji poszczególnych sztuk ładunku gdy informacje w tym zakresie zostały zawarte na fakturze.

Reasumując, stwierdzić należy, że dowodami wystarczającymi dla opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy według stawki podatku 0% są kopia faktury zawierająca w swojej treści specyfikację poszczególnych sztuk ładunku oraz dokument zawierający w swojej treści co najmniej dane określone w art. 42 ust. 4, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl