ITPP2-443-132/07/AJ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 23 stycznia 2008 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2-443-132/07/AJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Przedsiębiorstwa, przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2007 r. (data wpływu 25 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług przeprowadzania szkoleń - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 października 2007 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług przeprowadzania szkoleń.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie sprzedaży artykułów pożarniczych, sprzętu ochrony osobistej, odzieży ochronnej i roboczej, umundurowania straży pożarnych i przemysłowych.

W trakcie prowadzonej działalności rozszerzono jej zakres o świadczenie usług sklasyfikowanych w PKWiU w grupowaniu 84.42.20-00 "Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane", tj. o usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p. poż.

Szkolenie prowadzi uprawniony pracownik posiadający świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie bhp z elementami ergonomii. Szkolenia prowadzone są od września 2007 r. w siedzibie klienta i polegają m.in. na prowadzeniu wykładów w zakresie szkolenia wstępnego i okresowego pracowników wykonujących różne rodzaje prac. Zakresem szkolenia objęte są następujące bloki tematyczne:

* regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

* zagrożenia czynnikami szkodliwymi procesie pracy,

* zasady likwidacji czynników szkodliwych i ograniczenie ich wpływu na pracownika,

* wypadki i choroby zawodowe,

* pierwsza pomoc itp.

Wykonanie usługi szkolenia we wrześniu 2007 r. zostało udokumentowane fakturą VAT, przy czym do opodatkowania usługi zastosowana podstawową stawkę podatku 22%, określoną w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wykonywane usługi szkolenia sklasyfikowane w PKWiU w grupowaniu 80.42.20-00 przedsiębiorstwo prawidłowo opodatkowało stawką podatku VAT 22%, to jest stawką określoną w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Działalność usługowa Przedsiębiorstwa została objęta zakresem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z nim opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Wątpliwości co do zasadności zastosowania stawki 22% podatku VAT do świadczonych usług szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy powstały na gruncie indywidualnych interpretacji w zakresie stosowania prawa podatkowego.

W powołanych przez Przedsiębiorstwo postanowieniach wskazano, że usługi tożsame z usługami o których mowa we wniosku korzystają ze zwolnienia przedmiotowego przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca uważa, że usługi takie powinny być opodatkowane 22% stawką podatku wskazując jednocześnie, że znajduje to potwierdzenie w innych przepisach prawa. Zdaniem Przedsiębiorstwa zastosowanie będzie tu miało rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach poza szkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216). Zgodnie z § 1 pkt 2 rozporządzenia przez organizatora kształcenia należy rozumieć: publiczną i niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego oraz ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, prowadzące kształcenia ustawiczne w formach pozaszkolnych, a także osobę prawną i fizyczną prowadzącą działalność oświatową wymienioną w art. 83a ust. 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), obejmującą prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, dla której uzyskała akredytację przewidzianą w art. 68b ustawy o systemie oświaty.

Zdaniem Wnioskodawcy brak wspomnianej wyżej akredytacji skutkuje tym, że działalność szkoleniowa przedsiębiorstwa odbywa się na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a nie na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty i rozporządzeń wydanych na jej podstawie.

Zgodnie z takim stanem prawnym i faktycznym Przedsiębiorstwo nie może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług z uwagi na to, że nie działa na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Przedsiębiorstwa w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenia przeciwpożarowe świadczone przez Przedsiębiorstwo zostały sklasyfikowane pod pozycją 80.42.20-00 "Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Dodatkowo zauważyć należy, iż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia odwołują się do grupowań przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych od podatku od towarów i usług. Zaliczanie określonej usługi do właściwego grupowania należy do obowiązków usługodawcy. Wynika to z faktu, że to właśnie on posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia charakteru wykonywanej usługi do odpowiedniego grupowania. W przypadku trudności w ustaleniu właściwej klasyfikacji można zwrócić się do Urzędu Statystycznego w Łodzi - Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, Łódź, ul. Suwalska 29, 93 -176 Łódź.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednocześnie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 7 przedmiotowego załącznika tj. w "Wykazie usług zwolnionych od podatku" wymienione zostały usługi o symbolu PKWiU ex 80 (gdzie "ex" oznacza, że zwolnienie dotyczy danej usługi z danego grupowania) - usługi w zakresie edukacji. Zaznaczyć należy, że ustawodawca nie wyszczególnił żadnych usług w zakresie edukacji, dla których zwolnienie to nie miałoby zastosowania.

Stwierdzić zatem należy, że prowadzenie szkoleń w zakresie przedstawionym w niniejszej sprawie skutkuje zastosowaniem art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy. Tak więc świadczenie usług polegających na prowadzeniu szkoleń jest czynnością zwolnioną od podatku od towarów i usług i obejmuje wszystkie usługi w zakresie edukacji wymienione w dziale 80 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Forma prowadzonej działalności oraz jej podstawy prawne nie mieszczą się w ramach ustalonych przez ustawodawcę dla interpretacji indywidualnych. Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Dla stosunku prawnopodatkowego i zastosowania zwolnienia od podatku istotne znaczenie ma dokonanie klasyfikacji usług edukacji do właściwej pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, a nie ewentualne skutki jakie może wywołać niespełnienie warunków przewidzianych wskazywanymi przez Wnioskodawcę przepisami oświatowymi.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl