ITPP2/443-131/12/AD

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 13 kwietnia 2012 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-131/12/AD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2011 r. (data wpływu 2 lutego 2012 r.), uzupełnionym w dniu 11 kwietnia 2012 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku związanego z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lutego 2012 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 11 kwietnia 2012 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku związanego z realizacją projektu.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujący stan faktyczny.

Prowadzi Pan działalność gospodarczą, przedmiotem której jest prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku. Przedmiotowa działalność prowadzona jest w oparciu o zezwolenie wydane na czas nieokreślony. Podmiot jest wpisany do rejestru prowadzonego przez Urząd Wojewódzki. Usługi prowadzone w ramach przedmiotowej działalności są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 lit. d) ustawy. Nie prowadzi Pan innej działalności gospodarczej. Obecnie realizuje projekt. Projekt został objęty dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu zawartą w dniu 23 grudnia 2009 r. W ramach realizacji projektu wykonywane są prace budowlane związane z rozbudową istniejącego domu opieki oraz będą nabywane zakupy dotyczące wyposażenia dodatkowych miejsc dla podopiecznych domu opieki (np. wyposażenie pokoi mieszkalnych, pomieszczeń sanitarnych, kuchni, itp.), a także niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego dla osób starszych i niepełnosprawnych. Po ukończeniu projektu, z jego efektów korzystać będą nieodpłatnie podopieczni w ramach świadczonej na ich rzecz kompleksowej usługi, a także odpłatnie pacjenci z zewnątrz. Przedmiotowe usługi wykonywane będą przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do wykonywania rehabilitacji, o których mowa w ustawie o działalności leczniczej (fizjoterapeuci, fizykoterapeuci).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z realizacją projektu istnieje możliwość odzyskania podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku ze świadczeniem usług zwolnionych od podatku od towarów i usług nie ma możliwości odliczenia tego podatku związanego z realizacją ww. przedsięwzięcia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z treści powołanego przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikowi tego podatku i dotyczy podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ustawodawca stworzył zatem podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. odnoszących się do zakupów, które muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, jak i niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

Ponadto w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Natomiast przepisy rozdziału 5 powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 9 tego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów:

a.

lekarza i lekarza dentysty,

b.

pielęgniarki i położnej,

c.

medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 i Nr 174, poz. 1039).

W myśl ust. 1 pkt 22 powołanego artykułu, zwalnia się od podatku usługi pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz usługi określone w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, na rzecz beneficjenta tej pomocy, wykonywane przez:

a.

regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, rodzinne domy pomocy, ośrodki wsparcia i ośrodki interwencji kryzysowej,

b.

wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę:

* domy pomocy społecznej prowadzone przez podmioty posiadające zezwolenie wojewody,

* placówki opiekuńczo-wychowawcze i ośrodki adopcyjno-opiekuńcze,

c.

placówki specjalistycznego poradnictwa,

d.

inne niż wymienione w lit. a)-c) placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku na podstawie zezwolenia wojewody, wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę,

e.

specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą, przedmiotem której jest prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku. Obecnie realizuje projekt dotyczący rozbudowy domu opieki i uruchomienia oddziału rehabilitacyjnego dla osób starszych i niepełnosprawnych (wykonywane są prace budowlane związane z jego rozbudową oraz będą nabywane zakupy dotyczące wyposażenia pokoi mieszkalnych, pomieszczeń sanitarnych, kuchni, itp., a także niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego, stanowiącego wyposażenie oddziału rehabilitacyjnego dla osób starszych i niepełnosprawnych). Usługi prowadzone w ramach prowadzonej działalności są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 lit. d) ustawy. Z efektów projektu korzystać będą nieodpłatnie podopieczni w ramach świadczonej na ich rzecz kompleksowej usługi, a także odpłatnie pacjenci z zewnątrz. Przedmiotowe usługi wykonywane będą przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do wykonywania rehabilitacji, o których mowa w ustawie o działalności leczniczej (fizjoterapeuci, fizykoterapeuci).

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że nie przysługuje Panu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż - jak wynika z treści wniosku - zakupy dokonane w ramach realizacji projektu nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych. Nie przysługuje również prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki, o które się ubiega nie są środkami, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011 r.

Jednocześnie należy wskazać, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii zwolnienia od podatku świadczonych przez Pana usług, a fakt ten przyjęto jako element przedstawionego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl