Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-1300/14/AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2014 r. (data wpływu 25 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie znaku towarowego oraz okresu rozliczeniowego, za który prawo to można zrealizować - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie znaku towarowego oraz okresu rozliczeniowego, za który prawo to można zrealizować.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka, mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, planuje nabyć w drodze kupna prawo ochronne na Znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (dalej "Znak towarowy"). Nabycie nastąpi od czynnego podatnika podatku od towarów i usług, co zostanie udokumentowane fakturą z wykazanym podatkiem VAT. Na moment dokonania planowanej transakcji Spółka będzie zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym w Polsce. Po nabyciu Znaku towarowego Spółka będzie pobierać opłaty z tytułu jego udostępniania na rzecz innego podmiotu (na podstawie odrębnej umowy). Działalność ta będzie wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy i w jakiej dacie Spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego z faktury otrzymanej od sprzedającego, dokumentującej zakup Znaku towarowego w warunkach opisanych w powyższym zdarzeniu przyszłym.

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanej faktury dokumentującej zakup Znaku towarowego (traktowany jako świadczenie usługi na gruncie podatku VAT) w warunkach opisanych w powyższym zdarzeniu przyszłym. Prawo do odliczenia powstanie w okresie rozliczeniowym, w którym powstanie obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabytej usługi, nie wcześniej jednak niż w rozliczeniu za okres, w którym Spółka będzie dysponowała fakturą dokumentującą nabycie usług. Dla powyższych celów datą powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT będzie określona przez strony data przeniesienia praw do Znaku towarowego (np. w umowie sprzedaży). Stąd prawo do odliczenia podatku naliczonego dla Spółki powstanie w tej dacie, ale nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym otrzyma fakturę od sprzedawcy, dokumentującą omawiane świadczenie usług.

UZASADNIENIE

1.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, na moment dokonania transakcji nabycia Znaku towarowego Spółka będzie zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Spółka będzie również wykorzystywała nabyty Znak towarowy w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT. Będzie ona bowiem udostępniała na rzecz innego podmiotu prawo do korzystania ze Znaku towarowego, w zamian za co będzie pobierała wynagrodzenie. Działalność ta będzie wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, przez co Spółka będzie miała status podatnika określonego w art. 15 ustawy o VAT, a otrzymywane przez nią wynagrodzenie z tytułu pobierania opłat za prawo do używania Znaku towarowego będzie wynagrodzeniem z tytułu odpłatnego świadczenia usług, podlegającego opodatkowaniu VAT. Stąd w powyższym zdarzeniu przyszłym zostanie spełniony warunek wykorzystywania przez Spółkę nabytego w drodze kupna Znaku towarowego do wykonywania czynności opodatkowanych. W ocenie Spółki, nie znajdą przy tym zastosowania wyłączenia z prawa do odliczenia, o których mowa w art. 88 ustawy o VAT.

2.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. W konsekwencji tak określona kwota podatku na fakturze wystawionej przez sprzedawcę będzie stanowiła podlegającą odliczeniu przez Spółkę kwotę podatku naliczonego.

W zakresie momentu powstania prawa do odliczenia należy zwrócić uwagę na przepis art. 86 ust. 10 ustawy o VAT, w myśl którego prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w okresie rozliczeniowym, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Jednocześnie na podstawie art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach nabycia towarów i usług powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Natomiast przepis art. 86 ust. 11 ustawy o VAT stanowi, że jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, I0d i I0e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

W świetle powyższych przepisów należy stwierdzić, że prawo do odliczenia podatku naliczonego powstanie dla Spółki w okresie rozliczeniowym, w którym powstanie obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży Znaku towarowego, tj. z chwilą wykonania tej usługi, ale nie wcześniej niż w dacie otrzymania przez Spółkę faktury.

Jeżeli chodzi o datę w jakiej powstanie obowiązek podatkowy, to w pierwszej kolejności należy przypomnieć, że sprzedaż opisanego powyżej Znaku towarowego będzie klasyfikowana jako usługa w rozumieniu przepisów ustawy o VAT.

Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Zgodnie z powyższym przepisem, obowiązek podatkowy w VAT w przypadku świadczenia usługi powstaje co do zasady z chwilą, w której usługa ta zostaje wykonana (z wyjątkiem sytuacji, w których zastosowanie znajdą specyficzne zasady powstawania obowiązku podatkowego dla świadczonych usług). Na gruncie przepisów o VAT opisana sprzedaż Znaku towarowego stanowi świadczenie usług, dla których ustawa nie przewiduje specyficznych zasad obowiązku podatkowego. W konsekwencji, niezbędne jest określenie, co należy rozumieć pod pojęciem wykonania usługi w przypadku sprzedaży prawa ochronnego do Znaku towarowego.

Zdaniem Spółki, wykonanie usługi jest równoznaczne z przeniesieniem prawa do wykorzystywania prawa ochronnego do Znaku towarowego zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. W konsekwencji, usługę taką będzie można uznać za wykonaną w momencie, w którym nastąpi przejście przedmiotowego prawa na Spółkę w wyniku zawarcia umowy sprzedaży Znaku towarowego. Regulacje w zakresie momentu przeniesienia praw ochronnych do znaku towarowego zawarte są m.in. w przepisach ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm). Ustawa ta również dopuszcza zbywanie prawa ochronnego do znaku towarowego wskazując, że w celu zbycia tego prawa wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności (art. 162 ust. 1 w zw. z art. 67 ust. 2 Prawa W.p.).

W zakresie momentu przeniesienia prawa do ochrony znaku towarowego w doktrynie wskazuje się: "Niewątpliwie do takiej umowy (sprzedaży - przyp. Spółki) należy stosować zasadę podwójnego skutku umowy zobowiązującej, która jest zasadą naczelną polskiego prawa cywilnego w kwestii przejścia prawa (art. 155 § 1 k.c.). Strony mogą oczywiście przesunąć skutek przeniesienia prawa ochronnego na inny moment i postanowić, że przeniesienie prawa ochronnego nastąpi w innym momencie niż zawarcie umowy obligacyjnej." (Komentarz do art. 17 rozporządzenia, "Prawo własności przemysłowej, System Prawa Prywatnego" tom 14B, prof. dr hab. Ryszard Skubisz, 2012 r., System Informacji Prawnej Legalis).

Z powyższego wynika więc, że w związku z brakiem regulacji szczegółowych dotyczących momentu przeniesienia prawa ochronnego do Znaku towarowego, należy stosować ogólne zasady prawa cywilnego/prawa handlowego, co w tym przypadku oznacza, że przejście prawa ochronnego do Znaku towarowego zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej nastąpi z momentem zawarcia umowy sprzedaży, na mocy której przedmiotowe prawo ochronne przejdzie na Spółkę, o ile umowa nie przewiduje innej daty przeniesienia prawa.

Należy również zauważyć, że po sprzedaży Znaku towarowego może dojść do formalnej rejestracji nowego uprawnionego ze Znaku towarowego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Jednakże data ta pozostaje bez znaczenia dla momentu przejścia praw ze Znaku, gdyż stosowny wpis ma jedynie charakter deklaratoryjny i determinuje powoływanie się na dane z wpisu wobec osób trzecich. Zasady takie wynikają wprost z przepisów, gdzie zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy - Prawo W.p. "Przeniesienie patentu staje się skuteczne wobec osób trzecich z chwilą wpisu tego przeniesienia do rejestru patentowego". Jak podkreśla się w orzecznictwie: "Rejestracja umowy dotyczącej przeniesienia prawa ochronnego na znak towarowy wywołuje jej skuteczność wobec osób trzecich, ale nie stanowi przedmiotowo istotnej przesłanki przeniesienia praw." (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 19 listopada 2008 r., sygn. akt VIII SA/Wa 373/08). Analogicznie podnosi się w doktrynie: "Zgodnie z ustawą - Prawo własności przemysłowej do przeniesienia prawa ochronnego na znak towarowy ze skutkiem między stronami dochodzi z chwilą zawarcia umowy w formie pisemnej. Jest oczywiste, że skoro udzielone prawo ochronne zostało wpisane w rejestrze znaków towarowych, to nabywca tego prawa ma uzasadniony interes w tym, aby również wpisać się w rejestrze jako następca prawny zbywcy. Wpis ten w związku z art. 67 ust. 3 PrWłPrzem nie ma charakteru konstytutywnego, lecz legitymacyjny względem osób trzecich. Przejście prawa ochronnego, które następuje skutkiem urnowy przeniesienia tego prawa, jest nieskuteczne wobec osób trzecich tak długo, jak wpis tego przeniesienia nie zostanie dokonany w rejestrze znaków towarowych." ("Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego." Ryszard Skubisz, Edyta Całka, Andrzej Jakubecki - § 246, uwaga nr 51).

Tym samym, obowiązek podatkowy w podatku VAT związany z dokonaniem na rzecz Spółki sprzedaży Znaku towarowego powstanie w momencie wykonania usługi, przez co w analizowanym przypadku należy rozumieć moment zawarcia umowy sprzedaży, na podstawie której na Spółkę zostanie przeniesione prawo do Znaku towarowego.

Podsumowując, Spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanej faktury dokumentującej sprzedaż Znaku towarowego na jej rzecz, w okresie rozliczeniowym, w którym po stronie sprzedającego powstanie obowiązek podatkowy w podatku VAT dla tej transakcji (tekst jedn.: jak wskazano powyżej - w momencie przeniesienia praw do Znaku towarowego na rzecz Spółki na podstawie umowy sprzedaży), nie wcześniej jednak niż w rozliczeniu za okres, w którym Spółka otrzyma fakturę dokumentującą przedmiotową sprzedaż.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie należy wskazać, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl