ITPP2/443-1259/14/EB - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Bydgoszczy - OpenLEX

ITPP2/443-1259/14/EB

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 12 grudnia 2014 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-1259/14/EB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2014 r. (data wpływu 16 września 2014 r.), uzupełnionym w dniu 10 grudnia 2014 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego od zakupu paliwa do napędu samochodu Renault Kangoo - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 września 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 10 grudnia 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego od zakupu paliwa do napędu samochodu Renault Kangoo.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka cywilna, czynny podatnik podatku od towarów i usług, w dniu 27 stycznia 2014 r. nabyła samochód marki Renault Kangoo, rok produkcji 2003. Samochód wykorzystywany jest zarówno do działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych wspólników Spółki. Pojazd został zarejestrowany jako samochód ciężarowy, posiada świadectwo homologacji... z dnia 21 czerwca 2001 r. W dowodzie rejestracyjnym została wpisana dopuszczalna ładowność 730 kg, liczba miejsc 5 oraz dopuszczalna masa całkowita 1860 kg.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przy zakupie paliwa do samochodu Renault Kangoo, który jest wykorzystywany do działalności gospodarczej (opodatkowanej) i prywatnie, od dnia 1 kwietnia 2014 r. Spółka może odliczać 50% kwoty podatku naliczonego.

Zdaniem Wnioskodawcy, od wydatków na zakup paliwa wykorzystywanego do napędu opisanego pojazdu przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 50%. Uprawnienie to wynika z regulacji art. 12 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 312) w związku z treścią art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Z przywołanych przepisów wynika, że w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika. Niemniej obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika do dnia 30 czerwca 2015 r. paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu:

1.

samochodów osobowych;

2.

innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczajcej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

a.

1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg

b.

2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493

c.

3 - lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Dopuszczalna ładowność pojazdu oraz liczba miejsc, o których mowa w ww. pkt 2 lit. od a) do c) są określane na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami ustawy o ruchu drogowym. Pojazdy, które w tych dokumentach nie mają określonej dopuszczalnej ładowności oraz liczby miejsc, uznaje się również za samochody osobowe (art. I2 ust. 3 ustawy zmieniającej z dnia 7 lutego 2014 r.). Opisany pojazd ma dopuszczalną ładowność wyższą niż 500 kg oraz liczbę miejsc większą niż 3. Jest też pojazdem ciężarowym. Powyższe dane wynikają z dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu oraz wyciągu ze świadectwa homologacji. W związku z tym, że pojazd nie jest zaliczony do żadnej z kategorii pojazdów wymienionych w ww. art. 12 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r., Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa w wysokości 50% kwoty podatku naliczonego wynikającej z faktury.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do treści art. 14c § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionych we wniosku okoliczności, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl