ITPP2/443-1257a/11/RS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 18 listopada 2011 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-1257a/11/RS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 września 2011 r. (data wpływu 8 września 2011 r.), uzupełnionym w dniu 7 listopada 2011 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania dokonanej dostawy za eksport towarów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2011 r. złożono wniosek, uzupełniony w dniu 7 listopada 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania dokonanej dostawy za eksport towarów.

W przedmiotowym wniosku oraz uzupełnieniu, przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka dokonuje sprzedaży towarów (proszków do prania) na rzecz podatnika mającego siedzibę w Londynie. Podmiot ten nie jest zarejestrowany na potrzeby "podatku VAT UE", nie posiada numeru VAT oraz nie figuruje w bazie VIES. Kontrahent ten w nazwie firmy posiada skrót LLC, który oznacza - "Limited Liability Partnership". Jest to forma działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii oznaczająca rodzaj spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Na fakturach sprzedaży Spółka wykazuje w polu nabywcy: nazwę firmy, adres, kraj, a miejsce na wpisanie numeru identyfikacji podatkowej pozostawia puste. Spółka regularnie wysyła zapytanie do kontrahenta o poinformowanie o ewentualnej zmianie w zakresie rejestracji na potrzeby VAT-UE. W związku z tym, że faktyczna dostawa towarów ma miejsce na Ukrainie, Spółka wykazuje tą transakcję jako eksport towarów w poz. 32 deklaracji VAT-7. Podstawą tego stanu są dokumenty potwierdzające wywóz towarów przez Spółkę poza terytorium Wspólnoty - posiadanie komunikatu IE-599. Procedura wywozu towarów była rozpoczęta na terytorium Polski (Urząd Celny).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przedstawiony sposób sprzedaży towarów na rzecz tego kontrahenta, dostarczonych do kraju spoza Wspólnoty jest prawidłowy.

Zdaniem Wnioskodawcy, właściwie jest rozpoznawana sytuacja na potrzeby podatku od towarów i usług. Dokonywane przez Spółkę dostawy, gdy towary nie są wywożone do innego państwa członkowskiego, nie stanowią wewnątrzwspólnotowej dostawy. Ich wywóz potwierdzony przez urząd celny wyjścia będzie eksportem w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień zawartych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), opodatkowaniu podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z treści przepisu art. 7 ust. 1 powołanej ustawy wynika, że dostawą towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Eksportem towarów - w świetle art. 2 pkt 8 cytowanej ustawy - jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej w wykonaniu czynności określonych w art. 7, jeżeli wywóz jest dokonany przez:

a.

dostawcę lub na jego rzecz, lub

b.

nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę dla celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych.

Ustawodawca definiując pojęcie eksportu towarów dokonał rozróżnienia sytuacji, gdy towar będący przedmiotem wywozu jest wywożony przez dostawcę lub na jego rzecz i na niego są wystawiane dokumenty eksportowe - eksport bezpośredni, od sytuacji, gdy towar będący przedmiotem wywozu jest wywożony przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz i na niego są wystawiane dokumenty eksportowe - eksport pośredni.

Przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów - w myśl art. 13 ust. 1 ustawy - rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

Zgodnie z ust. 2 powyższego artykułu, przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że nabywca towarów jest:

1.

podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;

2.

osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;

3.

podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, niewymienionymi w pkt 1 i 2, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe, które, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą;

4.

podmiotem innym niż wymienione w pkt 1 i 2, działającym (zamieszkującym) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka dokonała sprzedaży proszków do prania na rzecz podatnika mającego siedzibę w Londynie. Podmiot ten nie był zarejestrowany na potrzeby transakcji wewnatrzwspólnotowych, nie posiadał numeru identyfikacyjnego VAT oraz nie figurował w bazie VIES. Ww. towar został wywieziony przez Spółkę na Ukrainę. Procedurę wywozu rozpoczęto na terytorium Polski.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz treść art. 13 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, iż przedmiotowa transakcja nie stanowiła wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, gdyż towary nie były przemieszczone do innego państwa członkowskiego. W związku z tym, że zostały wywiezione przez Spółkę z terytorium Polski, gdzie rozpoczęła się procedura wywozu, bezpośrednio na Ukrainę (poza obszar Unii Europejskiej), przedmiotowa dostawa stanowiła eksport towarów, w rozumieniu art. 2 pkt 8 lit. a) ustawy.

Jednocześnie informuje się, że rozstrzygnięcia kwestii miejsca świadczenia i opodatkowania usług polegających na opracowaniu projektu opakowań oraz zmian w istniejących projektach kartoników do proszków, dokonano w interpretacji indywidualnej nr ITPP2/443-1257b/11/RS.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl