ITPP2/443-1219/10/11-S/AF - Stawka podatku VAT obowiązująca przy sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem piwnicznym, pomieszczeniem garażowym lub miejscem postojowym znajdującym się w budynku.

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 6 czerwca 2011 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-1219/10/11-S/AF Stawka podatku VAT obowiązująca przy sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem piwnicznym, pomieszczeniem garażowym lub miejscem postojowym znajdującym się w budynku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

WYDANA W WYNIKU UWZGLĘDNIENIA SKARGI

W związku ze skargą z dnia 5 maja 2011 r. (data wpływu 9 maja 2011 r.) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 23 lutego 2011 r. znak ITPP1/443-1219/10/AF w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem piwnicznym, pomieszczeniem garażowym lub miejscem postojowym znajdującym się w pomieszczeniach budynku, doręczoną w dniu 1 marca 2011 r. (data potwierdzenia odbioru), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów w trybie art. 54 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w związku z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), uwzględniając skargę w całości, zmienia zaskarżoną indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 23 lutego 2011 r. znak ITPP1/443-1219/10/AF, uznając stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, wydał na wniosek z dnia 25 listopada 2010 r., uzupełniony w dniu 10 lutego 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem piwnicznym, pomieszczeniem garażowym lub miejscem postojowym znajdującym się w pomieszczeniach budynku, indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 23 lutego 2011 r. znak ITPP1/443-1219/10/AF.

W ww. wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono zdarzenie przyszłe, z którego wynikało, iż Spółka zakupiła grunt z przeznaczeniem na działalność developerską. Na gruncie tym zostanie wybudowany budynek mieszkalno-usługowy wielorodzinny, w którym powierzchnia lokali mieszkalnych stanowić będzie 69,45%, a powierzchnia miejsc postojowych, garaży, pomieszczeń piwnicznych oraz lokali handlowo-usługowych wynosić będzie 30,55%. Lokale mieszkalne będą spełniały definicję budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, o którym mowa w art. 41 ust. 12a ustawy o podatku od towarów i usług. Mieszkania będą sprzedawane samodzielnie lub z pomieszczeniami gospodarczymi, garażem, miejscem postojowym, które znajdują się w podziemiach budynku, jako jedna transakcja sprzedaży. Zarówno miejsca postojowe, garaże, jaki i pomieszczenia gospodarcze sprzedawane będą jako prawo każdego właściciela konkretnego lokalu do wyłącznego korzystania z konkretnego miejsca postojowego lub garażu znajdującego się w częściach wspólnych budynku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego z przynależnym pomieszczeniem piwnicznym, pomieszczeniem garażowym, miejscem postojowym, znajdującym się w podziemiach budynku, w całości powinna być opodatkowana stawką w wysokości 8%.

Zdaniem Spółki, na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów oraz wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego, sprzedaż lokalu mieszkalnego z przynależnymi pomieszczeniami takimi jak: pomieszczenie piwniczne, pomieszczenie garażowe, miejsce postojowe powinna być opodatkowana stawką podatku w wysokości 8%.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów w wydanej interpretacji indywidualnej z dnia 23 lutego 2011 r. znak ITPP1/443-1219/10/AF uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe.

W dniu 14 marca 2011 r. (data wpływu 16 marca 2011 r.), Spółka złożyła wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, w którym wniosła o wydanie nowej interpretacji, uwzględniającej stanowisko zawarte we wniosku.

Na poparcie swojego stanowiska powołała orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie C-251/05 oraz wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego: z dnia 16 października 2008 r. (sygn. akt I FSK 1447/07), z dnia 9 grudnia 2009 r. (sygn. akt I FSK 1392/08), z dnia 30 kwietnia 2010 r. (sygn. akt I FSK 711/09) oraz z dnia 21 grudnia 2010 r. (sygn. akt I FSK 75/10).

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów, w odpowiedzi z dnia 4 kwietnia 2011 r. znak ITPP2/443W-18/10/PS na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa poprzez wydanie nowej interpretacji indywidualnej, stwierdził brak podstaw do zmiany ww. interpretacji indywidualnej.

Nie zgadzając się z rozstrzygnięciem zawartym w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, w dniu 5 maja 2011 r. (data nadania) za pośrednictwem tutejszego organu Spółka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na wydaną indywidualną interpretację, w której wnosi o uchylenie przedmiotowej interpretacji indywidualnej.

W złożonej skardze, Skarżąca zarzuca naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 2 pkt 12, art. 41 ust. 12 i 12a, oraz art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W uzasadnieniu skargi wskazała, że sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z miejscem postojowym, bądź garażem, winna być opodatkowana 8% preferencyjną stawką podatku od towarów i usług. W opinii Skarżącej, nie można dzielić przedmiotu sprzedaży na poszczególne składniki tylko i wyłącznie z przyczyn leżących po stronie przepisów prawa podatkowego, skoro przepisy cywilnoprawne traktują taki przypadek jako jeden przedmiot sprzedaży. Prawo podatkowe stanowi fragment obowiązującego w Polsce prawa.

Wskazała, że miejsce postojowe i garaż, znajdujące się w podziemnej części budynku nie mogą być przedmiotem odrębnej sprzedaży, ani też nie jest możliwe ich wyodrębnienie - znajdują się w częściach wspólnych budynku. Nie stanowią również lokali użytkowych.

Na poparcie swojego stanowiska Skarżąca ponownie powołała orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, wcześniej przywołane w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa.

Stosownie do treści art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, po rozpatrzeniu przedmiotowej skargi z dnia 5 maja 2011 r. uwzględnia skargę w całości i stwierdza, że stanowisko Skarżącej przedstawione we wniosku z dnia 25 listopada 2010 r., uzupełnionym w dniu 10 lutego 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem piwnicznym, pomieszczeniem garażowym lub miejscem postojowym znajdującym się w pomieszczeniach budynku - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl