ITPP2/443-1212/14/AW, Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu - budowy placu zabaw. -... - OpenLEX

ITPP2/443-1212/14/AW - Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu - budowy placu zabaw.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 24 listopada 2014 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-1212/14/AW Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu - budowy placu zabaw.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko #61485; przedstawione we wniosku z dnia 25 sierpnia 2014 r. (data wpływu 8 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. "T..." #61485; jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. "T...".

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie zostało utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach i realizuje swoje cele statutowe w oparciu o środki pochodzące ze składek członkowskich członków, dotacji pozyskiwanych z funduszy krajowych i zagranicznych. Cele statutowe Stowarzyszenia to:

a.

pobudzenie inicjatywy mieszkańców dla zapewnienia wszechstronnego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego;

b.

ochrona środowiska naturalnego obszaru Osiedla przy współdziałaniu z organami administracji państwowej, samorządowej i instytucjami społecznymi oraz prywatnymi;

c.

podnoszenie jakości życia i poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla;

d.

wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej i tworzenia wspólnoty mieszkańców dla realizacji celów inwestycyjnych, porządkowych, wychowawczo-oświatowych, krajoznawczych, ekologicznych i innych;

e.

udzielanie władzom praktycznych wskazań w odpowiedzi na wspólne problemy, potrzeby i aspiracje rozwoju Osiedla, a także opiniowanie z punktu widzenia mieszkańców większych przedsięwzięć inwestycyjnych;

f.

pomoc rodzicom mieszkańców Osiedla i okolic w tworzeniu warunków do pełnienia rozwoju intelektualnego, fizycznego i emocjonalnego ich dzieci;

g.

działanie na rzecz integracji środowiskowej;

h.

upowszechnianie kultury i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Dotacja przyznana, na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa..., na realizację projektu pn. "....", objętego PROW na lata 2007-2013, obejmuje zakup zabawek oraz przygotowanie gruntu, montaż i oddanie do użytku placu zabaw dla dzieci z P. oraz okolicznych wiosek. Projekt zakończy zorganizowanie imprezy promocyjnej dla dzieci wraz z rodzicami. W ramach projektu zostaną nabyte zabawki (zestaw zabawek standard, karuzela tarczowa z siedziskami, lunarium, huśtawka, równoważnia) oraz tablica informacyjna i kosz na śmieci. Stowarzyszenie jest odbiorcą wszystkich faktur dokumentujących zakup wyżej wymienionych towarów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie może odzyskać podatek VAT z tytułu realizacji "dotacji finansowej" w ramach osi IV PROW, z działania osi 4 Leader, działania 4.1.3 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów, której wydatki dotyczą zakupu zabawek na plac zabaw.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odzyskania zapłaconego podatku, ponieważ nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług w związku z faktem nieprowadzenia działalności gospodarczej i czynności sprzedaży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do brzmienia art. 88 ust. 4 powołanej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cyt. wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. W § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia określono katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że skoro - jak wskazano w treści wniosku - Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, to nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację przedmiotowego projektu. Ponadto, nie będzie przysługiwało prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wymienionymi w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2013 r.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl