ITPP2/443-11c/14/EK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 31 marca 2014 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-11c/14/EK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 grudnia 2013 r. (data wpływu 3 stycznia 2014 r.), uzupełnionym w dniu 24 marca 2014 r. (data wpływu), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania wspólnikom udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynku mieszkalno-usługowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 stycznia 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 24 marca 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania wspólnikom udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynku mieszkalno-usługowego.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jawna jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i w swojej działalności wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane. W kwietniu 2012 r. zakupiła udział w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynku mieszkalno-usługowego za kwotę 990.000 zł. Zakup był dokonany na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej w formie aktu notarialnego. Spółka nie odliczyła podatku naliczonego przy zakupie, gdyż taki podatek nie występował, w związku z czym prawo do odliczenia nie przysługiwało. Budynek został wprowadzony do dokumentacji księgowej Spółki jako środek trwały w budowie. Dotychczas nie poniesiono nakładów na jego ulepszenie i nie odliczono podatku od towarów i usług. Obecnie rozważana jest możliwość nieodpłatnego przeniesienia praw do gruntu oraz budynku przysługujących Spółce na rzecz osób fizycznych będących jej wspólnikami. Następnie majątek ten przysługujący wspólnikom byłby dzierżawiony Spółce.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w takiej sytuacji zachodzi konieczność uiszczenia podatku od towarów i usług w zakresie ww. transakcji nieodpłatnego przeniesienia nieruchomości zabudowanej ww. budynkiem przez Spółkę na rzecz jej wspólników.

Zdaniem Wnioskodawcy, wyrażonym w uzupełnieniu wniosku, należy udzielić odpowiedzi "odmownej", gdyż Spółce dokonującej dostawy budynku w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług i podatek nie został przez nią odliczony (pomniejszony podatek należny o podatek naliczony).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ww. ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach - rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

1.

przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;

2.

wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;

3.

wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;

4.

wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;

5.

ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;

6.

oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;

7.

zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Według regulacji ust. 2 powyższego artykułu, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1.

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2.

wszelkie inne darowizny

* jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Definicja pojęcia "wytworzenie nieruchomości" zawarta jest w art. 2 pkt 14a cytowanej ustawy, zgodnie z którym ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o wytworzeniu nieruchomości - rozumie się przez to wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, że skoro Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynku mieszkalno-usługowego (podatek nie wystąpił) oraz nie ponosiła nakładów na ulepszenie tego budynku, to nieodpłatne przekazanie udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności ww. budynku nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż w świetle art. 7 ust. 2 ustawy nie będzie zrównane z odpłatną dostawą towarów.

Jednocześnie informuje się, że kwestię zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. b ustawy czynności nieodpłatnego przekazania wspólnikom nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym oraz obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego odliczonego od nakładów poniesionych na modernizację budynku biurowego rozstrzygnięto w interpretacji indywidualnej nr..., a kwestię zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. b ustawy czynności nieodpłatnego przekazania wspólnikom nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym oraz obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego odliczonego od nakładów poniesionych na modernizację budynku w interpretacji indywidualnej nr....

Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl