ITPP2/443-117/10/AK - Określenie stawki podatku VAT dla dostawy mąki z lnu z przeznaczeniem do spożycia.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 29 kwietnia 2010 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-117/10/AK Określenie stawki podatku VAT dla dostawy mąki z lnu z przeznaczeniem do spożycia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 stycznia 2010 r. (data wpływu 12 lutego 2010 r.), uzupełnionym w dniu 19 kwietnia 2010 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy mąki z lnu (PKWiU 15.41.32-00.00) z przeznaczeniem do spożycia - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lutego 2010 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 19 kwietnia 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy mąki z lnu (PKWiU 15.41.32-00.00) z przeznaczeniem do spożycia.

W przedmiotowym wniosku, oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka jest producentem artykułów spożywczych. Wśród wielu produktów, produkuje mąkę z lnu, dla której ustalono PKWiU 15.41.32-00.00. Pozostałe produkowane mąki posiadają PKWIU 01.12.24-00.00 (mąka z dyni) oraz PKWiU 15.61.23-00.90 (mąki z nasion roślin zbożowych), przy sprzedaży których stosuje 7% stawkę podatku od towarów i usług.

Spółka wskazała, iż dla mąki z lnu - PKWIU 15.41.32 - rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. rozdział 4 § 6 pkt 3, przewidziano zastosowanie 7% stawki podatku, pod warunkiem: "wyłącznie przeznaczonych do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz jeżeli ich nabywcą jest podatnik podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej".

Mąka z lnu produkowana przez Spółkę sprzedawana jest hurtowniom i sklepom do dalszej odsprzedaży, z przeznaczeniem do spożycia oraz piekarniom jako dodatek do produkcji pieczywa.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka postępuje słusznie stosując 22% stawkę podatku od towarów i usług na mąkę z lnu...

Zdaniem Wnioskodawcy, w oparciu o ustawę o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. i rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. rozdział 4 § 6 pkt 3 oraz PKWIU 2004 r., dla mąki z lnu Spółka powinna stosować 22% stawkę podatku. Inne stanowisko prezentują odbiorcy Spółki, którzy uważają, iż powinna być stosowana 7% stawka podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty - art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

Dla szczegółowego określenia zakresu przedmiotowego stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca posłużył się odesłaniem do klasyfikacji statystycznych, poprzez zapis w art. 8 ust. 3 ustawy, zgodnie z którym usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 222, poz. 1753), do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział trzy stawki preferencyjne: 7%, 3% i 0%. Ustawodawca daje także podatnikom możliwość stosowania zwolnień podatkowych.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ww. ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku Nr 3) do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W przedmiotowym załączniku Nr 3, pod pozycją 21 i symbolem PKWiU ex 15.4 umieszczono oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie jadalne.

Z treści objaśnienia zamieszczonego pod załącznikami do ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że wskazany symbol PKWiU wraz z oznaczeniem "ex" - dotyczy tylko danego wyrobu/usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce - nazwa towaru lub usługi. W konsekwencji wynikająca z konkretnego załącznika stawka podatku lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danego towaru lub usługi z danego grupowania - konkretnego towaru lub usługi wymienionych obok symbolu PKWiU.

Jednocześnie, w art. 41 ust. 16 ustawy, ustawodawca określił, iż minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może obniżać stawki podatku do wysokości 0%, 3% lub 7% dla dostawy niektórych towarów i świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług oraz określać warunki stosowania obniżonych stawek uwzględniając:

1.

specyfikę obrotu niektórymi towarami i świadczenia niektórych usług;

2.

przebieg realizacji budżetu państwa;

3.

przepisy Wspólnoty Europejskiej.

Na podstawie wskazanej wyżej delegacji ustawowej Minister Finansów w § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799) określił, iż obniżoną do wysokości 7% stawkę podatku stosuje się również, z zastrzeżeniem ust. 3-6, do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu makuchów i innych stałych pozostałości po ekstrakcji tłuszczów lub olejów pochodzenia roślinnego; mąki i grysiku z nasion oleistych i owoców oleistych (PKWiU ex 15.41.3), (CN ex 2304 00 00, 2305 00 00, 2306 i 1208) wyłącznie przeznaczonych do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz, jeżeli ich nabywcą jest podatnik podatku rolnego lub podatku dochodowego od działów specjalnych produkcji rolnej.

Przepis ust. 2 stosuje się do dostawy oraz importu pod warunkiem, że nabywca tych towarów przedłożył sprzedawcy pisemne oświadczenie, że jest podatnikiem podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, a nabywane towary przeznaczy do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz (§ 6 ust. 3 rozporządzenia).

Przepis rozporządzenia stanowi jedynie rozszerzenie - określonej w ustawie - możliwości stosowania obniżonej stawki podatku w stosunku do produktów sklasyfikowanych w grupowaniu 15.41.3, które nie są stricte jadalne, nie jest natomiast jedynym przepisem, który dla towarów z tego grupowania przewiduje preferencję.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka sprzedaje jako produkt jadalny mąkę z lnu, sklasyfikowaną w grupowaniu 15.41.32-00.00 PKWiU.

Zatem w oparciu o przedstawiony przez Spółkę stan faktyczny oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż sprzedaż mąki z lnu jako produktu jadalnego sklasyfikowanego - jak wskazuje Wnioskodawca - pod symbolem 15.41.32-00.00 PKWiU korzysta z preferencyjnej, 7% stawki podatku, VAT na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Podkreślić jednak należy, iż kwestie dotyczące przyporządkowania towaru do właściwego grupowania statystycznego, nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska dotyczącego klasyfikacji statystycznej będącego przedmiotem dostawy towaru, a niniejszą interpretację wydano w oparciu o klasyfikację podaną przez Spółkę.

Niniejszej interpretacji udzielono w oparciu o Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.), w której towar będący przedmiotem zapytania sklasyfikowany został w podkategorii 15.41.32 "mąka i grysik z nasion oleistych lub owoców oleistych, z wyłączeniem nasion gorczycy", identycznie jak we wskazanej przez Spółkę Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 89, poz. 844 z późn. zm.), w której towar ten sklasyfikowany został w podkategorii 15.41.32 "mąka i grysik z nasion lub owoców oleistych, z wyłączeniem gorczycy".

Należy zaznaczyć, iż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl