ITPP2/443-1150/12/AD

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 10 grudnia 2012 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-1150/12/AD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2012 r. (data wpływu 21 września 2012 r.), uzupełnionym w dniu 4 grudnia 2012 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego ze świadczeniem usług informacyjnych i doradczych, opodatkowania otrzymanej dotacji oraz uznania wkładu własnego wnoszonego przez odbiorców za obrót - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 września 2012 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 4 grudnia 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego ze świadczeniem usług informacyjnych i doradczych, opodatkowania otrzymanej dotacji oraz uznania wkładu własnego wnoszonego przez odbiorców za obrót.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujący stan faktyczny.

Fundacja jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wpisana jest do rejestru przedsiębiorców KRS i prowadzi działalność statutową oraz gospodarczą. Jako cel działania w KRS wpisana jest ochrona godności interesów pracowników i ich rodzin. Do najważniejszych zadań statutowych należy przeciwdziałanie bezrobociu, promocja przedsiębiorczości oraz wspomaganie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Misją Fundacji jest zapewnienie klientom możliwości rozwoju zawodowego i gospodarczego na wysokim poziomie poprzez usługi doradcze, szkoleniowe i informacyjne.

W wyniku konkursu przeprowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na realizację projektu pn. "..." - wniosek złożony przez Fundację wybrany został do dofinansowania, a umowa na jego realizację została podpisana w dniu 1 marca 2012 r. w ramach poddziałania 2.2.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, przy współfinansowaniu z budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie realizowane są usługi informacyjne i doradcze przedsiębiorcom i osobom fizycznym zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

W związku ze świadczeniem tych usług Fundacja ponosi wydatki, z tym że:

1.

100% wydatków kwalifikowanych dotyczących usług informacyjnych jest finansowana z dotacji PARP,

2.

do 90% wydatków kwalifikowanych dotyczących usług doradczych jest finansowana z dotacji PARP, a pozostała część (min. 10%) z wkładu własnego wnoszonego przez odbiorców usług - przedsiębiorców lub osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, co zostaje udokumentowane wystawieniem przez Fundację na ich rzecz faktury VAT.

Fundacja realizując projekt przyjęła, że:

1.

nabywane w ramach projektu towary i usługi związane ze świadczeniem usług informacyjnych w 100% sfinansowane z dotacji (są nieodpłatne), nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi, w związku z tym na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku o kwotę podatku naliczonego lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. W konsekwencji, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, podatek od towarów i usług od wydatków poniesionych w związku ze świadczonymi usługami informacyjnymi jest kosztem kwalifikowanym,

2.

nabywane w ramach projektu towary i usługi związane ze świadczeniem usług doradczych pokrywane są częściowo z dotacji pozyskanej na realizację projektu, a częściowo z wkładu własnego klientów korzystających ze wsparcia doradczego. Usługi doradcze objęte częściowo odpłatnością (w wysokości co najmniej 10%) są fakturowane przez Fundację fakturą VAT na 10% wartości wyświadczonej usługi. Zatem w przypadku usług doradczych w projekcie (uznanych przez Fundację jako odpłatne) zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, bez względu na to, z jakich środków zostało to sfinansowane. W konsekwencji podatek od towarów i usług od wydatków poniesionych w związku ze świadczonymi usługami doradczymi nie będzie kwalifikowany,

3.

otrzymane dofinansowanie z PARP stanowi zwrot kosztów poniesionych w związku ze świadczeniem usług informacyjnych i doradczych i w związku z tym stanowi dotację o charakterze zakupowym, a nie dotację mającą na celu sfinansowanie ceny sprzedaży. Taka dotacja nie spełnia przesłanki dotacji wynikającej z art. 29 ust. 1 ustawy, nie stanowi obrotu, a tym samym nie podlega opodatkowaniu. W konsekwencji wartość usług sfinansowanych z dotacji nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług,

4.

wkład własny pochodzący od odbiorców usług jest bezpośrednio związany ze świadczeniem usług doradczych, a więc co do zasady i zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy, stanowi obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przy zastosowaniu założonej w projekcie struktury finansowej usługi doradczej faktura wystawiana przez Fundację na rzecz przedsiębiorcy jest wystawiana na kwotę wkładu w wysokości 10% wartości usługi w ujęciu brutto (z podatkiem od towarów i usług). W związku z tym zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy:

a.

obrotem jest 8,13% wartości usługi

b.

obrót jest opodatkowany stawką 23%, co stanowi z kolei 1,87% wartości usługi.

c.

łącznie obrót i podatek składają się na sumę wniesionego wkładu własnego, tj.10% wartości usługi.

Fundacja jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - na podstawie posiadanego zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych - jako placówka kształcenia ustawicznego z zakresem działania: kursy zawodowe, komputerowe, języków obcych, aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości. Została wpisana do wykazu szkół i placówek oświatowych prowadzonego przez Kuratorium Oświaty. Usługi informacyjne i doradcze wykonywane w ramach ww. projektu są odrębnie świadczonymi usługami, nie są wykonywane w ramach jednego świadczenia kompleksowego dotyczącego usług szkoleniowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy Fundacji przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do usług informacyjnych.

2.

Czy Fundacji przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do usług doradczych.

3.

Czy podatek naliczony z poniesionych kosztów usług doradczych sfinansowanych w 90% z dotacji, a w 10% z wkładu własnego klienta korzystającego z usług Fundacji można rozliczyć w całości od podatku należnego, czy też należy się odnieść tylko do wartości sprzedaży w postaci 10% wkładu własnego klienta, odpowiadającemu 10% kosztów usług.

4.

Czy dotacja otrzymana z PARP w ramach projektu nie podlega opodatkowaniu.

5.

Czy kwota wkładu własnego wnoszonego przez odbiorców usług może być kwotą brutto (zawierającą podatek od towarów i usług).

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do usług informacyjnych, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Usługi informacyjne finansowane w 100% z pozyskanej dotacji (czyli bezpłatne dla klienta) nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi.

W odniesieniu do usług doradczych, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, przysługuje Fundacji prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Usługi doradcze mają związek z czynnościami opodatkowanymi, ponieważ Fundacja wystawia faktury VAT dokumentujące usługi doradcze finansowane z wkładu własnego odbiorców usług (są odpłatne).

Przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego w 100% bez względu na fakt, że czynność opodatkowana wynosiła tylko 10% kwalifikowanych kosztów usługi.

Dotacja otrzymana z PARP nie spełnia przesłanki dotacji wynikającej z art. 29 ust. 1 ustawy, nie stanowi obrotu, a tym samym nie podlega opodatkowaniu. Otrzymana dotacja stanowi zwrot kosztów poniesionych w związku ze świadczeniem usług informacyjnych i doradczych i w związku z tym stanowi dotację o charakterze zakupowym, a nie dotację mającą na celu sfinansowanie ceny sprzedaży.

Wkład własny pochodzący od odbiorców usług jest bezpośrednio związany ze świadczeniem usług doradczych, a więc zgodnie art. 29 ust. 1 ustawy, stanowi obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Przy założonej w projekcie strukturze finansowania usługi doradczej, faktura na rzecz przedsiębiorcy powinna być wystawiona na kwotę wkładu w wysokości 10% wartości usługi w ujęciu brutto (z podatkiem od towarów i usług).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Należy wyjaśnić, iż pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy. Zauważyć jednak należy, iż usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym. W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Czynność może być albo odpłatna albo nieodpłatna. Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług nie występują czynności częściowo odpłatne. Jeśli tylko czynność została wykonana za wynagrodzeniem, to jest ona odpłatna. Nie ma żadnego znaczenia, czy wynagrodzenie to pokrywa koszty świadczenia tej czynności poniesione przez podatnika, ewentualnie kreuje dla podatnika zysk. Także czynności wykonane "po kosztach" ich świadczenia, bądź poniżej tych koszów, są czynnościami odpłatnymi, o ile tylko pobrano za nie wynagrodzenie.

W istocie okoliczność, czy transakcja została dokonana po cenie niższej, czy też wyższej od kosztu świadczenia, nie ma znaczenia dla zakwalifikowania transakcji jako "transakcji odpłatnej" w rozumieniu art. 5, bowiem to ostatnie pojęcie wymaga wyłącznie istnienia bezpośredniego związku między dostawą towarów lub świadczeniem usług, a świadczeniem wzajemnym (wynagrodzeniem) rzeczywiście otrzymanym przez podatnika.

W świetle 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z ust. 2 tego artykułu, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

W przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Dotyczy to również otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i na inne dopłaty o podobnym charakterze (art. 29 ust. 2 ustawy).

Cytowany powyżej przepis art. 29 ust. 1 ustawy, stanowi odzwierciedlenie art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 347 s. 1 z późn. zm.), z treści którego wynika, iż w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług innych niż te, o których mowa w art. 74 -77, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, iż do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wlicza się tyko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na kwotę należną (cenę) z tytułu dostawy lub świadczenia usługi. Elementem zasadniczym wpływającym na objęcie uzyskanej przez podatnika dotacji definicją podstawy opodatkowania jest stwierdzenie, czy dotacja udzielana jest w celu sfinansowania czy też dofinansowania dostawy konkretnych towarów lub świadczenia konkretnych usług. Oznacza to, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają dotacje o charakterze przedmiotowym, a nie te, które mają charakter podmiotowy. W sytuacji, gdy podatnik dla konkretnej dostawy towarów lub konkretnego świadczenia usług otrzymuje od innego podmiotu dofinansowanie, np. w postaci dotacji stanowiącej dopłatę do ceny towaru lub usługi - tego rodzaju dofinansowanie stanowi, obok ceny, uzupełniający ją element podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy lub świadczenia. Natomiast dotacje mające na celu dofinansowanie ogólnych kosztów działalności, nieuzależnione od ilości i wartości dostarczanych towarów lub świadczonych usług, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Istotne zatem dla określenia, czy dana dotacja jest, czy nie jest opodatkowana, są szczegółowe warunki jej przyznania, określające cel realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit. a tego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z treści wniosku wynika, że Fundacja, będąca jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, realizuje projekt polegający na świadczeniu usług informacyjnych i doradczych przedsiębiorcom i osobom fizycznym zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą. W przypadku usług informacyjnych, finansowane jest 100% wydatków, natomiast w odniesieniu do usług doradczych - do 90% wydatków jest finansowane z dotacji, a pozostała część (10%) jest finansowana z wkładu własnego wnoszonego przez odbiorców usług - przedsiębiorców lub osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Otrzymana dotacja stanowi zwrot kosztów poniesionych w związku ze świadczeniem usług informacyjnych i doradczych, w związku z tym stanowi dotację o charakterze zakupowym, a nie dotację mającą na celu sfinansowanie ceny sprzedaży. Usługi informacyjne i doradcze wykonywane w ramach ww. projektu są odrębnie świadczonymi usługami, nie są wykonywane w ramach jednego świadczenia kompleksowego dotyczącego usług szkoleniowych.

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności sprawy oraz treść powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że skoro - jak wskazała Fundacja - dotacja pozyskana na finansowanie usług informacyjnych (100% kosztów kwalifikowanych) i usług doradczych (90% kosztów kwalifikowanych) nie ma bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych usług, to nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Skoro uczestnicy szkolenia w ramach projektu nie są zobowiązani do wnoszenia jakichkolwiek opłat z tytułu świadczonych usług informacyjnych, nie występuje obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (odpłatne świadczenie usług).

Wobec powyższego wszystkie nabywane przez Fundację towary i usługi dotyczące realizacji ww. usług są związane z nieodpłatnym świadczeniem usług w ramach działalności gospodarczej, tj. z wykonywaniem czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji, z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Fundacja nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług wykorzystanych wyłącznie do świadczenia ww. usług.

W przypadku świadczenia przez Fundację usług doradczych, wkłady własne klientów są związane z konkretnym konsumentem konkretnego programu doradczego, w związku z czym są bezpośrednio związane ze świadczeniem tych usług. Zatem w oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż w ramach realizowanego projektu Fundacja świadczy usługi doradcze, które stanowią odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, podlegające regulacji ustawy.

Wobec powyższego, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy, otrzymany wkład pieniężny od klienta, o ile stanowi kwotę należną z tytułu świadczenia usługi, podlega opodatkowaniu według właściwej stawki podatku. Obrotem jest kwota należna, pomniejszona o kwotę należnego podatku.

Świadczenie usług doradczych nie jest objęte zwolnieniem, ani obniżonymi stawkami podatku na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług i rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie, zatem podlega opodatkowaniu - stosownie do treści art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy - 23% stawką podatku. Z uwagi na spełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Fundacji przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług wykorzystanych do świadczenia tych usług, o ile nie zachodzą okoliczności wyłączające to prawo, wynikające z art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl