ITPP2/443-1105/09/AK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 15 marca 2010 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-1105/09/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2009 r. (data wpływu 24 grudnia 2009 r.), uzupełnionym w dniu 22 stycznia i 8 lutego 2010 r. (daty wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu zapłaty podatku w przypadku importu ropy naftowej rurociągiem przesyłowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2009 r. został złożony wniosek, przesłany do tut. organu zgodnie z właściwością, uzupełniony w dniu 22 stycznia i 8 lutego 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu zapłaty podatku w przypadku importu ropy naftowej rurociągiem przesyłowym.

W przedmiotowym wniosku, oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka w zakresie prowadzonej działalności zajmuje się produkcją paliw z wykorzystaniem ropy naftowej pochodzącej z importu. Spółka dokonuje importu ropy naftowej klasyfikowanej - wg Nomenklatury Scalonej - do kodu CN 2709 00 90, która jest dostarczana z terytorium państwa trzeciego (przesyłana) rurociągiem przesyłowym. Zaimportowana ropa naftowa zostaje objęta zgłoszeniem celnym w trybie § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz. U. Nr 94, poz. 902 z późn. zm.). Zgłoszenie celne jest dokonywane na dokumencie SAD w miesięcznych okresach rozliczeniowych i składane jest w terminie do 10 dnia miesiąca następnego za poprzedni miesiąc rozliczeniowy.

Do importu ropy naftowej Spółka nie stosuje uproszczonych procedur celnych oraz nie stosuje odroczenia płatności należności celnych. W obowiązującym obecnie stanie prawnym przedmiotowy import ropy naftowej obciążony jest zerową stawką cła, zerową stawką akcyzy i nie jest obciążony opłatą paliwową. Jest natomiast obciążony podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Spółka w opisanym stanie faktycznym jest podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów na mocy art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną.

Biorąc pod uwagę, iż opisany w stanie faktycznym import ropy naftowej powoduje powstanie długu celnego w rozumieniu przepisów celnych, zgodnie z art. 19 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług od importu towarów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym stanie faktycznym prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym zapłaty podatku od towarów i usług od importu ropy naftowej rurociągiem przesyłowym należy dokonać w terminie 10 dni licząc od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych.

Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę, iż opisany w stanie faktycznym import ropy naftowej powoduje powstanie długu celnego w rozumieniu przepisów celnych, a tym samym - zgodnie z art. 19 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług - powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, dla terminu zapłaty kwoty podatku od importu towarów ma zastosowanie art. 33 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, który stanowi, iż podatnik jest obowiązany w terminie 10 dni, licząc od dnia jego powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych, do wpłacenia kwoty obliczonego podatku, z zastrzeżeniem art. 33a-33c.

Opierając się na regulacji powyższej normy prawnej Spółka wskazała, iż w opisanym stanie faktycznym zapłata podatku od towarów i usług, należnego w związku z dokonaniem importu ropy naftowej dostarczonej rurociągiem przesyłowym, powinna nastąpić w terminie do dziesiątego dnia licząc od dnia, w którym Spółka zostanie powiadomiona o kwocie długu celnego i należności podatkowych.

Przykład:

Spółka dokonała zgłoszenia celnego o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu (z zastosowaniem dokumentu SAD) 10 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym zrealizowane zostały dostawy ropy naftowej przesyłanej rurociągiem przesyłowym; w dniu, w którym Spółka dokonała zgłoszenia celnego, organ celny powiadomił Spółkę o wysokości należności podatkowych - w opisanym zdarzeniu zaplata podatku od towarów i usług powinna nastąpić - zgodnie z brzmieniem cytowanego art. 33 ust. 4 ustawy - w terminie do 10 dnia licząc od dnia, w którym organ celny powiadomił Spółkę o wysokości należności podatkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Artykuł 2 pkt 7 ustawy stanowi, iż przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju.

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy stanowi, iż podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Zgodnie z ust. 7 powołanego artykułu, obowiązek podatkowy w imporcie towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9.

W myśl art. 19 ust. 8 ustawy, w przypadku objęcia towarów procedurą celną: uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych, odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, przetwarzania pod kontrolą celną - obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą objęcia towarów tą procedurą.

Jeżeli import towarów objęty jest procedurą celną: składu celnego, odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, tranzytu, a od towarów tych pobierane są opłaty wyrównawcze lub opłaty o podobnym charakterze i nie powstaje jednocześnie dług celny - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wymagalności tych opłat - art. 19 ust. 9 ustawy.

Z przepisów tych wynika, że powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w imporcie towarów uzależnione jest od ustalenia chwili powstania długu celnego lub w przypadku wyżej wymienionych procedur - od ustalenia chwili objęcia towarów stosowną procedurą celną lub wymagalności opłat. Te natomiast momenty wyznaczają przepisy rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19 października 1992 r. z późn. zm.).

Zgodnie z art. 4 pkt 9 ww. rozporządzenia Rady, dług celny oznacza nałożony na osobę obowiązek uiszczenia należności celnych przywozowych (dług celny w przywozie) lub należności wywozowych (dług celny w wywozie), które stosuje się do towarów określonych zgodnie z obowiązującymi przepisami wspólnotowym.

Artykuł 201 ust. 2 WKC stanowi, iż dług celny powstaje w chwili przyjęcia zgłoszenia celnego.

Stosownie do dyspozycji przepisu art. 62 Kodeksu, zgłoszenia w formie pisemnej dokonuje się na formularzu zgodnym z oficjalnym, przewidzianym w tym celu wzorem. Powinny być one podpisane i zawierać wszystkie elementy niezbędne dla zastosowania przepisów regulujących procedurę celną, do której zgłaszane są towary.

Wymogi, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne o objęcie procedurą celną towarów wprowadzanych na obszar celny Wspólnoty i wyprowadzanych poza ten obszar transportem przesyłowym reguluje Dział IV rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz. U. Nr 94, poz. 902 z późn. zm.).

Zgodnie z § 36 ust. 1 tego rozporządzenia, użyte w niniejszym dziale określenie "transport przesyłowy" oznacza transport towarów rurociągami, gazociągami i liniami energetycznymi.

W myśl § 37 ust. 1 rozporządzenia, zgłoszenia celnego o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu lub wywozu towarów przesyłanych transportem przesyłowym należy dokonać odpowiednio na dokumencie SAD lub z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w miesięcznych okresach rozliczeniowych, w terminie do 10. dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni. Przepis art. 227 ust. 3 lit. b) Wspólnotowego Kodeksu Celnego stosuje się odpowiednio w zakresie terminu na uiszczenie należności wynikających ze zgłoszenia celnego (dot. odroczenia płatności).

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2, są obowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku, z uwzględnieniem obowiązujących stawek, z zastrzeżeniem art. 33b.

W myśl ust. 4 powołanego artykułu, podatnik jest obowiązany w terminie 10 dni, licząc od dnia jego powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych, do wpłacenia kwoty obliczonego podatku, z zastrzeżeniem art. 33a-33c.

W przypadkach niewymienionych w ust. 1-4 i art. 34 podatnik jest obowiązany do zapłaty kwoty należnego podatku w terminie i na warunkach określonych dla uiszczenia cła, również gdy towary zostały zwolnione od cła lub stawki celne zostały zawieszone albo obniżone do wysokości 0% (art. 33 ust. 4 ustawy).

Zgodnie z ust. 6 tego artykułu, naczelnik urzędu celnego jest obowiązany do poboru podatku należnego z tytułu importu towarów, z zastrzeżeniem art. 33a i 33c.

Podatnik jest zatem obowiązany wpłacić kwotę obliczonego podatku w terminie 10 dni, licząc od dnia jego powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych, za wyjątkiem przypadku, gdy podatek od importu towarów jest rozliczany w deklaracji. Artykuł 33 ust. 4 ustawy wprowadza wyjątek od zasady wyrażonej w art. 103 ust. 1 ustawy, który przewiduje, że zapłata podatku następuje za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Z komentowanego przypisu wynika, że dla kwestii terminu zapłaty podatku z tytułu importu towarów istotny jest nie tyle moment powstania obowiązku podatkowego, ile powiadomienie o wysokości należności podatkowych. Dodatkowo podatek nie jest płacony do 25. dnia następnego miesiąca, lecz zawsze w ciągu 10 dni od powiadomienia.

W myśl przepisu art. 34 ust. 2 ustawy, do należności podatkowych określonych zgodnie z art. 33 ust. 1, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 33a, stosuje się odpowiednio przepisy celne dotyczące powiadomienia dłużnika o kwocie należności wynikających z długu celnego (a więc art. 217 i następne Wspólnotowego Kodeksu Celnego). Należy zaznaczyć, że zasada powyższa dotyczy tylko sytuacji, gdy naczelnik nie wydaje decyzji określającej wysokość kwoty podatku (a więc kwota ta jest przyjmowana w wysokości wynikającej ze zgłoszenia celnego).

Zgodnie z art. 221 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, powiadomienie dłużnika następuje niezwłocznie po dokonaniu zaksięgowania należności celnej.

W myśl ust. 3 powołanego artykułu, powiadomienie dłużnika nie może nastąpić po upływie 3 lat, licząc od dnia powstania długu celnego.

Przepis ten, przewidujący przedawnienie możliwości powiadomienia dłużnika o kwocie należności celnych, nie ma jednak zastosowania do podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów, bowiem według art. 38 ust. 2 ustawy, jeżeli, zgodnie z przepisami celnymi (a więc zgodnie z brzmieniem wskazanego art. 221 ust. 3 Kodeksu) powiadomienie dłużnika o wysokości długu celnego nie może nastąpić z uwagi na przedawnienie, a istnieje podstawa do obliczenia lub zweryfikowania należności podatkowych, naczelnik urzędu celnego może określić elementy kalkulacyjne według zasad określonych w przepisach celnych na potrzeby prawidłowego określenia należnego podatku z tytułu importu towarów. W konsekwencji przepisy celne, mimo braku możliwości ich stosowania w stosunku do należności celnych, mają w takiej sytuacji zastosowanie w stosunku do należności z tytułu podatku od towarów i usług od importu towarów.

Z treści wniosku wynika, iż Spółka w zakresie prowadzonej działalności zajmuje się produkcją paliw z wykorzystaniem ropy naftowej pochodzącej z importu. Spółka dokonuje importu ropy naftowej klasyfikowanej - wg Nomenklatury Scalonej - do kodu CN 2709 00 90, która jest dostarczana z terytorium państwa trzeciego (przesyłana) rurociągiem przesyłowym. Zgłoszenie celne jest dokonywane na dokumencie SAD w miesięcznych okresach rozliczeniowych i składane jest w terminie do 10. dnia miesiąca następnego za poprzedni miesiąc rozliczeniowy.

Do importu ropy naftowej Spółka nie stosuje uproszczonych procedur celnych oraz nie stosuje odroczenia płatności należności celnych. W obowiązującym obecnie stanie prawnym przedmiotowy import ropy naftowej obciążony jest zerową stawką cła, zerową stawką akcyzy i nie jest obciążony opłatą paliwową. Jest natomiast obciążony podatkiem od towarów i usług.

Tytułem przykładu Spółka wskazała, iż dokonała zgłoszenia celnego o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu (z zastosowaniem dokumentu SAD) 10. dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym zrealizowane zostały dostawy ropy naftowej przesyłanej rurociągiem przesyłowym i w dniu, w którym dokonała tego zgłoszenia, organ celny powiadomił Spółkę o wysokości należności podatkowych.

Analizując okoliczności sprawy w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa stwierdzić należy, iż zgodnie z treścią art. 33 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, termin płatności tego podatku w przypadku, gdy organ celny w dniu, w którym Spółka dokonała zgłoszenia celnego, powiadomił Spółkę o wysokości należności podatkowych, wynosi 10 dni licząc od tego powiadomienia.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl