Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 18 stycznia 2011 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-1078b/10/RS
Stawka VAT dla usług związanych z rezerwacją biletów lotniczych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2010 r. (data wpływu 22 października 2010 r.), uzupełnionym w dniu 29 listopada 2010 r., (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku obowiązującej dla świadczonych usług - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2010 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 29 listopada 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku obowiązującej dla świadczonych usług.

W przedmiotowym wniosku, oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujący stan faktyczny.

Prowadzi Pan działalność gospodarczą polegającą m.in. na zakupie na zlecenie klienta biletów lotniczej komunikacji międzynarodowej (transportu osób). Klient zleca rezerwację zakupu biletu. Dokonuje Pan rezerwacji biletu bezpośrednio u przewoźnika lub zleca jej dokonanie innemu podmiotowi. Bilety są wystawiane przez przewoźnika na nazwisko zlecającego klienta. Zapłaty za bilet dokonuje Pana firma. Klient otrzymuje potwierdzenie rezerwacji oraz dokonuje zapłaty dla biura obejmującej bilet i prowizję. Przewoźnik nie wystawia dla biura faktury na zakup biletu, natomiast w przypadku zlecenia rezerwacji innemu podmiotowi, podmiot ten wystawia fakturę na zakup biletu i prowizję. Biuro nie jest w posiadaniu biletu. Przewoźnik generuje bilet elektronicznie zarówno, gdy rezerwacja dokonywana jest u przewoźnika, czy też u innego podmiotu. Odbiorcą i posiadaczem biletu jest klient.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy stawka podatku na świadczoną usługę wynosi 0% w przypadku, gdy bilet obejmuje przelot z terytorium kraju na terytorium poza Polską.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku sprzedaży biletów lotniczej komunikacji międzynarodowej wynagrodzenie (prowizja) także będzie opodatkowane stawką 0%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

W związku z tym, że Pana wniosek złożony w miesiącu październiku 2010 r. dotyczy stanu faktycznego, niniejszą interpretację wydaje się w oparciu o stan prawny obowiązujący w 2010 r.

Zgodnie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z treści przepisu art. 7 ust. 1 powołanej ustawy wynika, że dostawą towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Dla określenia stawki podatku obowiązującej do świadczonych usług, niezbędne jest ustalenie miejsca ich świadczenia, bowiem od niego uzależnione jest miejsce ich opodatkowania.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika, jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1, art. 28g ust. 1, art. 28i, 28j i 28n.

Jednakże w odniesieniu do pewnych kategorii usług przepisy ustawy wprowadzają szczególne regulacje dotyczące miejsca świadczenia. Jedną z takich kategorii są usługi transportu pasażerów, dla których miejscem świadczenia - zgodnie z art. 28f ust. 1 ustawy - jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości.

Ponadto zgodnie z przepisem § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799), w przypadku świadczenia, środkami transportu morskiego lub lotniczego, usług międzynarodowego transportu osób - miejscem świadczenia tych usług jest terytorium kraju.

Z treści art. 41 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział także stawki preferencyjne, obniżone do wysokości 7%, 3% i 0% lub zwolnienie od podatku.

W oparciu art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług transportu międzynarodowego.

Przez usługi transportu międzynarodowego - zgodnie z ust. 3 pkt 2 powyższego artykułu - rozumie się przewóz lub inny sposób przemieszczania osób środkami transportu morskiego, lotniczego i kolejowego:

a.

z miejsca wyjazdu na terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju,

b.

z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu na terytorium kraju,

c.

z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt).

Przez usługi transportu międzynarodowego rozumie się również usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, związane z usługami, o których mowa w pkt 1 i 2 (art. 83 ust. 3 pkt 3 ustawy).

Stosownie do ust. 5 pkt 4 powyższego artykułu, dokumentami stanowiącymi dowód świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 pkt 23, są, w przypadku transportu osób - międzynarodowy bilet lotniczy, promowy, okrętowy lub kolejowy, wystawiony przez przewoźnika na określoną trasę przewozu dla konkretnego pasażera.

Analiza powołanych przepisów wskazuje, że usługi pośrednictwa, które dotyczą usług transportu międzynarodowego, traktowane są w przepisach ustawy tak samo jak usługi transportu międzynarodowego. Ustawodawca dla usług transportu międzynarodowego osób przewidział możliwość zastosowania 0% stawki, przy spełnieniu warunku posiadania przez podatnika dokumentów stanowiących dowód świadczenia tych usług, wymienionych w art. 83 ust. 5 pkt 4 ustawy.

Z przestawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą polegającą m.in. na nabywaniu biletów lotniczej komunikacji międzynarodowej (transportu osób). Na podstawie zlecenia dokonuje Pan, na nazwisko klienta, rezerwacji biletu bezpośrednio u przewoźnika lub zleca jej dokonanie innemu podmiotowi. Za bilet płaci Pana firma. Przy odbiorze biletu klient dokonuje zapłaty za bilet oraz dodatkowo za wykonaną usługę pośrednictwa (prowizję). Nie jest Pan w posiadaniu biletu. Jego odbiorcą i posiadaczem jest klient. Przewoźnik nie wystawia dla biura faktury na zakup biletu. Fakturę na zakup biletu i prowizję wystawia tylko podmiot, któremu ewentualnie zlecono dokonanie rezerwacji.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz powołany przepis art. 83 ust. 3 pkt 3 ustawy, należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy dokonuje Pan zakupu biletów bezpośrednio u przewoźników, świadczone przez Pana usługi pośrednictwa dotyczące lotniczego transportu osób z portu lotniczego znajdującego na terytorium kraju do portu lotniczego położonego poza terytorium kraju, stanowią usługi międzynarodowego transportu osób, dla których miejscem świadczenia i opodatkowania - zgodnie z § 4 pkt 1 ww. rozporządzenia - jest terytorium Polski.

Z uwagi na fakt, że nie jest Pan w posiadaniu międzynarodowego biletu lotniczego, świadczona przez Pana usługa - pomimo, że stanowi usługę transportu międzynarodowego - w 2010 r. była opodatkowana 22% stawką podatku.

Również w przypadku, kiedy nabywa Pan usługi związane z rezerwacją biletów od innego podmiotu, które - po doliczeniu marży - odsprzedaje Pan klientowi, miejscem ich świadczenia - zgodnie z zasadą wyrażona w art. 28b ust. 1 ustawy - jest terytorium Polski. W związku z tym, że tego typu usługi nie zostały objęte obniżonymi stawkami podatku, w 2010 r. były opodatkowane stawką podstawową, tj. 22%.

Ponadto informuje się, że zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług dodanym treścią art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacja ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 16178), w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednocześnie informuje się, że rozstrzygnięcia kwestii określenia podstawy opodatkowania dla świadczonych usług oraz sposobu ewidencjonowania na kasie fiskalnej obrotu z tytułu świadczonej usługi, dokonano w interpretacjach indywidualnych odpowiednio nr ITPP2/443-1078a/10/RS oraz nr ITPP2/443-1078c/10/RS.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl