ITPP2/443-1033/12/AD

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 28 listopada 2012 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-1033/12/AD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2012 r. (data wpływu 28 sierpnia 2012 r.), uzupełnionym w dniu 5 listopada 2012 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2012 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 5 listopada 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 18 lipca 1980 r., aktem notarialnym zawartym w trybie art. 6 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości, wykupiona została na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość, stanowiąca własność Pani rodziców, oznaczona nr działek.... o łącznej pow.... ha. W późniejszym terminie numeracja działek uległa zmianie (odnowienie ewidencji). Do ww. umowy dołączono decyzje Wojewody z dnia 31 grudnia 1979 r. oraz z dnia 14 maja 1980 r. o planie realizacyjnym budowy osiedla oraz zezwolenie na przeznaczenie nieruchomości na cele nierolnicze. Teren ten objęto miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sporządzonym w dniu 26 lutego 1997 r. również w odmiennym przeznaczeniu, niż był cel wywłaszczenia. Zgodnie z nim działka nr...oznaczona jest symbolem "U" - usługi ogólnomiejskie, uciążliwość nie może wykraczać poza teren lokalizacji obiektu, a tym samym wywoływać konieczność ustanowienia strefy ochronnej, a działka nr... w małej części oznaczona jest symbolem jak wyżej "U", natomiast pozostała część symbolem "P" - parkingi obsługujące tereny rekreacji i usługi. Po 18 latach wystąpiono do Gminy o zwrot nieruchomości, gdyż stały się one zbędne na cel wywłaszczenia, ponieważ nieruchomość nie została zagospodarowana (ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.). Z uwagi na to, iż przed zwrotem nieruchomości zmarł Pani ojciec zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe, w wyniku którego stała się Pani w 1/8 części współwłaścicielką tej nieruchomości. Nie dokonywała i nie będzie dokonywać Pani podziału działki nr..., której jest jedynie współwłaścicielem w udziale 1/8 części. W przyszłości będzie dokonywany podział działki nr... na 2 działki w celu zniesienia współwłasności. Od 2003 r. była częściowo dokonywana sprzedaż nieruchomości, a uzyskane z niej środki pieniężne były przeznaczane na oddanie długu. Jeżeli będzie możliwość zbędzie Pani pozostałe części nieruchomości. Przedmiotowe działki od momentu otrzymania ich na podstawie decyzji o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości nie były przedmiotem dzierżawy, ani innej czynności cywilnoprawnej o podobnym charakterze. Podjęła Pani czynności projektowe celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przy zbyciu części nieruchomości będzie Pani "płatnikiem" podatku od towarów i usług....

Zdaniem Wnioskodawcy, nie powinien być "płatnikiem" podatku od towarów i usług przy sprzedaży działki nr... o pow.... ha i udziału w wydzielonej działce nr... o pow.... ha, ponieważ udział w 1/8 części nieruchomości stanowi majątek osobisty. Przy zwrocie nieruchomości przez gminę zobowiązana Pani była do uregulowania zwaloryzowanego odszkodowania na jej rzecz. Nie była uczestnikiem sporządzania planu zagospodarowania, a więc nie miała wpływu na jego tworzenie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Definicję towaru ustawodawca zawarł w art. 2 pkt 6 ustawy. W myśl tego przepisu, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne.

Z kolei w myśl art. 46 Kodeksu cywilnego, nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 ww. ustawy, podlega opodatkowaniu, ale tylko taka, która wykonana jest przez podmiot, który w związku z jej realizacją występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

Pojęcia "podatnik" i "działalność gospodarcza", na potrzeby podatku od towarów i usług, zdefiniowane zostały w art. 15 ust. 1 i ust. 2 tej ustawy. Podatnikami - według zapisu art. 15 ust. 1 - są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, zgodnie z ust. 2 tego artykułu, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W związku z powyższym, podmiot dokonujący dostawy towarów (w tym gruntów) uzyskuje status podatnika, gdy jego działaniom można przypisać znamiona prowadzenia działalności gospodarczej, co w efekcie przesądza o konieczności opodatkowania tej dostawy podatkiem od towarów i usług.

Aby dostawę towarów (np. gruntów) uznać za działalność gospodarczą, należy wykazać, że w momencie jej realizacji podatnik miał zamiar dokonywać takie czynności wielokrotnie, a sprzedawane towary zostały nabyte w celu wykorzystania w działalności gospodarczej. Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług - w świetle powyższych przepisów - jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: po pierwsze czynność winna być ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie - musi być zrealizowana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

A zatem należy stwierdzić, że osoba fizyczna nieprowadząca regularnej, czy zorganizowanej działalności gospodarczej, dokonująca jednorazowej lub okazjonalnych transakcji, nie występuje w charakterze podatnika od towarów i usług. Zatem jeśli osoba fizyczna dokonuje sprzedaży swojego majątku osobistego (np. działki gruntu), a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru, nie oznacza prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 18 lipca 1980 r., aktem notarialnym zawartym w trybie art. 6 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości, wykupiona została na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość, stanowiąca własność Pani rodziców o łącznej pow.... ha. Do ww. umowy dołączono decyzje Wojewody z dnia 31 grudnia 1979 r. oraz z dnia 14 maja 1980 r. o planie realizacyjnym budowy osiedla oraz zezwolenie na przeznaczenie nieruchomości na cele nierolnicze. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sporządzonym w dniu 26 lutego 1997 r. działka nr... oznaczona jest symbolem "U" - usługi ogólnomiejskie, a działka nr... w małej części także tym samym symbolem, natomiast pozostała jej część symbolem "P" - parkingi obsługujące tereny rekreacji i usługi. Po 18 latach wystąpiono do Gminy o zwrot nieruchomości, gdyż stały się one zbędne na cel wywłaszczenia, ponieważ nieruchomość nie została zagospodarowana (ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.). Z uwagi na to, iż przed zwrotem nieruchomości zmarł Pani ojciec zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe, w wyniku którego stała się Pani w 1/8 części współwłaścicielką tej nieruchomości. Nie dokonywała i nie będzie dokonywać Pani podziału działki nr..., której jest jedynie współwłaścicielem w udziale 1/8 części. W przyszłości będzie dokonywany podział działki nr... na 2 działki w celu zniesienia współwłasności. Od 2003 r. była częściowo dokonywana sprzedaż nieruchomości, a uzyskane z niej środki pieniężne były przeznaczane na oddanie długu. Jeżeli będzie możliwość zbędzie Pani pozostałe części nieruchomości. Przedmiotowe działki od momentu otrzymania ich na podstawie decyzji o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości nie były przedmiotem dzierżawy, ani innej czynności cywilnoprawnej o podobnym charakterze. Podjęła Pani czynności projektowe celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz treść powołanych uregulowań prawnych trudno uznać Panią za podatnika podatku od towarów i usług w związku ze sprzedażą przedmiotowych działek. Pomimo, iż grunty spełniają definicję towarów zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług, z okoliczności niniejszej sprawy nie wynika, aby dokonując sprzedaży działek, działała Pani w charakterze handlowca. Nie można stwierdzić, że nabyła nieruchomość gruntową w celu dalszej odsprzedaży, czy w celach zarobkowych, bowiem otrzymała ją na podstawie decyzji, wydanej przez gminę, orzekającej zwrot wywłaszczonych nieruchomości. Ponadto zwracając tę nieruchomość gmina nałożyła na spadkobierców obowiązek, stosownie do przypadającego w niej udziału, zapłaty zwaloryzowanego odszkodowania na jej rzecz. Czynność ta dokonana była przez gminę w 1998 r., a zatem w okresie kiedy teren ten od roku ujęty był w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, jako teren przeznaczony pod zabudowę. W 2003 r. dokonała Pani sprzedaży części nieruchomości jednak uzyskane środki pieniężne przeznaczyła na oddanie długu. Grunt nie był przedmiotem najmu, ani innej czynności cywilnoprawnej. Z przedstawionego zdarzenia przyszłego nie wynika również, aby przedmiotową nieruchomość uzbrajała Pani w jakiekolwiek media. W konsekwencji, dokonując w przyszłości sprzedaży przedmiotowych działek, będzie korzystała Pani z przysługującego prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Stąd też ww. czynność sprzedaży będzie stanowiła działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie będą miały zastosowania.

Reasumując należy stwierdzić - mając również na uwadze aktualne orzecznictwo sądowe - że brak jest normatywnych przesłanek, aby uznać Panią za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu planowanej sprzedaży przedmiotowych działek.

Podkreślić należy, iż powyższe orzeczenie TSUE wyznacza aktualnie kierunki interpretacyjne i stanowi podstawę orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjny, np. NSA z dnia 18 października 2011 r. (sygn. akt I FSK 1536/10), z dnia 9 listopada 2011 r. (sygn. akt I FSK 1658/11), z dnia 9 listopada 2011 r. (sygn. akt. I FSK 1656/11) oraz WSA z dnia 1 grudnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Po 670/11), z dnia 14 grudnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Po 730/11), które zapadły na tle wyroku Trybunału.

Ze wskazanych wyroków wynika, że podejmowanie zorganizowanych działań, takich jak podział gruntu na mniejsze działki, uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewnętrznych, uzyskanie przed sprzedażą decyzji o warunkach zabudowy, wykonywanie czynności marketingowych, świadczy o tym, że czynności te przybierają formę zawodową (profesjonalną), a ponieważ w przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia ze zbiorem tych zorganizowanych działań, planowana sprzedaż nieruchomości gruntowej nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Należy zaznaczyć, iż niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, co oznacza, iż w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Mając na uwadze fakt, iż stroną wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest Pani, jako współwłaściciel nieruchomości, zaznacza się, iż interpretacja nie ma mocy wiążącej dla pozostałych współwłaścicieli, którzy chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinni wystąpić z odrębnymi wnioskami o jej udzielenie.

Końcowo informuje się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z tym niniejszą interpretację wydano w oparciu o przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, a załączona do niego kserokopia dokumentu nie była przedmiotem merytorycznej analizy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl