ITPP2/443-1030/14/AP - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Bydgoszczy - OpenLEX

ITPP2/443-1030/14/AP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 10 października 2014 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-1030/14/AP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2014 r. (data wpływu 31 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego dotyczącego realizacji projektu pn. "Odnowienie zabytkowego kościoła..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego dotyczącego realizacji projektu pn. "Odnowienie zabytkowego kościoła...".

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Parafia uzyskała dofinansowanie na prace budowlane kościoła (kościół parafialny) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. Celem projektu jest odnowienie zabytku kościoła udostępnianego dla zwiedzających turystów i społeczności lokalnej. Odnowienie kościoła wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców wsi, poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i promocję miejscowości. Projekt ponadto przyczyni się do wzrostu liczby turystów odwiedzających miejscowość L. i Ż.

Projekt realizowany jest od października 2013 r. i obejmuje koszty nabywania usług - robót konserwatorsko-budowlanych. Wszelkie koszty związane z realizacją zadania ponosi Parafia, która nie prowadzi działalności gospodarczej w myśl przepisów o podatku od towarów i usług (art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) i nie uzyskuje żadnych przychodów z tytułu realizacji zadania. Parafia, jako osoba prawna, jest zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym i posiada NIP. Nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT.

W związku z realizacją zadania nie nastąpi sprzedaż opodatkowana, co skutkuje brakiem podstaw do odliczenia podatku zawartego w fakturach dotyczących realizacji zadania. Projekt nie jest realizowany w etapach. Kończy się złożeniem wniosku o płatność do instytucji wdrażającej tj. do Urzędu Marszałkowskiego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy poniesiony przez Parafię koszt podatku VAT w związku z realizacją projektu może zostać w jakikolwiek sposób odliczony lub zwrócony.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedmiotowej sprawie, na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w żaden sposób nie ma możliwości odzyskania uiszczonego podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z postanowieniami art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl ust. 2 pkt 1 lit. a powołanego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Do dnia 31 grudnia ww. przepis posiadał brzmienie:

"Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20."

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje - co do zasady - wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje czynny podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656).

Przepisy rozdziału 4 tego rozporządzenia regulują przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. W § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia określono katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Do dnia 31 grudnia 2013 r. obowiązywało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 247, z późn. zm.), w którym powyższe kwestie były uregulowane w analogiczny sposób w § 8 ust. 3 i 4 i rozdziale 9.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że Parafii nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ - jak wskazała - nie jest podatnikiem VAT a efekt realizacji projektu nie będzie służył sprzedaży opodatkowanej. Nie przysługuje również prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wymienionymi w § 8 ust. 3 i 4 powołanego rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2013 r.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl