ITPP2/443-1009a/10/EB

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 27 października 2010 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-1009a/10/EB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 września 2010 r. (data wpływu 30 września 2010 r.), uzupełnionym w dniu 13 października 2010 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości otrzymania zwrotu podatku w związku z realizacją projektu pn. "G" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2010 r. złożono wniosek, uzupełniony w dniu 13 października 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości otrzymania zwrotu podatku w związku z realizacją projektu pn. "G".

W przedmiotowym wniosku, oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, nieprowadzącym działalności gospodarczej i nieuzyskującym przychodów. Celem statutowym Stowarzyszenia są działania w zakresie rozwoju wsi, na które otrzymuje środki pieniężne w formie dotacji z zewnątrz. Stowarzyszenie podpisało umowę z Samorządem Województwa na przyznanie pomocy ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Środki przeznaczone są na realizację projektu pn. "G.". Stowarzyszenie realizuje jednocześnie dwa projekty, a przyznana pomoc wyniesie łącznie 20 000,00 zł - nie więcej niż 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych. W ramach realizacji przedmiotowego projektu zakupiono namiotowe zadaszenia widowni i dwa występy zespołów muzycznych oraz zorganizowano imprezy kulturalne, w których udział był nieodpłatny.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszeniu przysługuje zwrot podatku od towarów i usług zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799).

Zdaniem Wnioskodawcy, jako zarejestrowanemu podatnikowi podatku od towarów i usług, otrzymującemu dotacje z Samorządu Województwa w ramach środków pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Stowarzyszeniu nie przysługuje zwrot podatku naliczonego z faktur zakupu związanych z realizacją przedmiotowego projektu. W opinii Stowarzyszenia podatek od towarów i usług staje się kosztem, a dotacja powinna być finansowana w kwocie brutto.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia towarów i usług lub importu towarów ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Zgodnie z § 21 ust. 1 ww. rozporządzenia, zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe bezpośrednio im przekazane na odrębny rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 7 ust. 3 i 4, przysługuje zwrot podatku naliczonego.

W myśl § 7 ust. 3 powołanego rozporządzenia za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej uważa się bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umów zawartych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczących:

1.

Programu Pomocy w Przebudowie Gospodarczej Państw Europy Środkowej i Wschodniej (PHARE), w tym złotowe fundusze partnerskie powstałe w wyniku realizacji tego programu, a także środki, które zostały przekazane polskim podmiotom na podstawie umów zawartych z nimi przed dniem 1 maja 2004 r. na sfinansowanie programów, realizowanych przez te jednostki w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz w ramach innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej;

2.

kontraktów zawartych przed dniem 1 maja 2004 r. w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej (ISPA).

Za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, zgodnie z ust. 4 ww. przepisu, uważa się także bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom przez rządy państw obcych lub organizacje międzynarodowe udzielające pomocy na podstawie:

1.

umów zawartych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej,

2.

jednostronnych deklaracji rządów i organizacji międzynarodowych udzielających pomocy

* z wyłączeniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz przypadków, kiedy umowa nie wyłącza możliwości opłacania podatku ze środków finansowych bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Z powołanych przepisów wynika, że zwrot podatku przysługuje, gdy uzyskana pomoc finansowa pochodzi ze źródeł, o których mowa w § 7 ust. 3 lub ust. 4 rozporządzenia z dnia 24 grudnia 2009 r., przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w § 21 ust. 1 tego rozporządzenia.

W treści złożonego wniosku wskazano, iż Stowarzyszenie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Celem statutowym są działania w zakresie rozwoju wsi, na które otrzymuje środki pieniężne w formie dotacji. Stowarzyszenie realizuje projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie którego zorganizowało imprezy kulturalne. W związku z realizacją przedmiotowego projektu Stowarzyszenie dokonało zakupu: namiotowego zadaszenia widowni oraz występów zespołów muzycznych. Udział w organizowanych imprezach kulturalnych był nieodpłatny.

Biorąc pod uwagę opis stanu faktycznego oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu, gdyż środki otrzymane na jego realizację nie stanowią środków, o których mowa w § 7 ust. 3 i 4 rozporządzenia z dnia 24 grudnia 2009 r.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Końcowo wskazuje się, że kwestia dotyczącą możliwości otrzymania zwrotu podatku w związku z realizacją drugiego projektu, o którym mowa we wniosku, została rozstrzygnięta w interpretacji nr ITPP2/443-1009b/10/EB.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl