ITPP2/443-1007a/12/AK - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Bydgoszczy - OpenLEX

ITPP2/443-1007a/12/AK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 19 listopada 2012 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-1007a/12/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 sierpnia 2012 r. (data wpływu 23 sierpnia 2012 r.), uzupełnionym w dniach 19 października oraz 9 listopada 2012 r. (daty wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego w sytuacji zwrotu przedmiotu aportu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 sierpnia 2012 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniach 19 października oraz 9 listopada 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego w sytuacji zwrotu przedmiotu aportu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Jest Pani podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i prowadzi działy specjalne produkcji rolnej. Z tytułu tego podatku rozlicza się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Przedmiotem działalności jest uprawa zbóż, sprzedaż żywca indyczego, sprzedaż nawozów oraz najem pomieszczeń. Jest Pani ponadto podatnikiem podatku od towarów i usług.

W dniu 18 maja 2011 r. na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki "I" sporządzonej w formie aktu notarialnego, podwyższono jej kapitał zakładowy z 50.000 zł do wysokości 3.791.000 zł. Pani miała objąć nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym. Na pokrycie nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym wniosła Pani wkład niepieniężny, na który składała się nieruchomość stanowiąca działkę gruntu o pow. 30,0370 ha wraz z rozpoczętą inwestycją budowy trzech indyczników - o łącznej wartości 3.741.000,00 zł.

Z tytułu wniesienia aportu do spółki nie wystawiła Pani faktury VAT dokumentującej opisane powyżej zdarzenie gospodarcze. W dniach 15-28 lutego 2012 r. została u Pani przeprowadzona kontrola podatkowa. Organ podatkowy w protokole z kontroli podatkowej stwierdził m.in., że postąpiła Pani w sposób nieprawidłowy nie wystawiając faktury VAT z tytułu dokonanego aportu i nie rozpoznając obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

Zgadzając się ustaleniami organu kontrolującego dokonała Pani korekty deklaracji za miesiąc maj 2011 r., zaś w dniu 18 maja 2011 r. wystawiła fakturę VAT dokumentującą wniesienie aportem do Spółki przedmiotowej nieruchomości, która następnie została skorygowana w dniu 14 maja 2012 r. zgodnie z zaleceniami organu podatkowego, który przeprowadził kontrolę podatkową w Spółce w dniach 23 kwietnia i 10 maja 2012 r.

Z przyczyn proceduralnych Sąd Rejestrowy nie zarejestrował podwyższenia kapitału zakładowego w spółce. W dniu 31 sierpnia 2011 r. wydał bowiem postanowienie o odrzuceniu wniosku spółki. W rezultacie ma Pani roszczenie o zwrot nieruchomości stanowiącej przedmiot aportu, gdyż nie objęła udziałów w spółce. W okresie: od momentu podpisania aktu notarialnego dokumentującego dokonanie aportu do dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejestrowego w sprawie odrzucenia wniosku o podwyższenia kapitału zakładowego, spółka dokonała nakładów na nieruchomości będącej przedmiotem aportu. Spółka bowiem wybudowała na tym gruncie indycznik i poniosła wydatki z tego tytułu w wysokości 4.502.487,51 PLN netto. Ponadto indycznik został wyposażony w sprzęt niezbędny do prowadzenia hodowli w kwocie 821.799,57 PLN netto.

Wobec nie dojścia do skutku podwyższenia kapitału zakładowego, spółka zamierza w jednym miesiącu zwrócić nieruchomość oraz obciążyć Panią fakturą VAT tytułem poniesionych nakladów kwotą stanowiącą równowartość poniesionych przez spółkę wydatków na budowę indycznika. Z uwagi na fakt, iż aport nie doszedł do skutku, zamierza Pani skorygować wystawioną w dniu 14 maja 2012 r. fakturę VAT oraz deklarację za miesiąc maj 2011 r. Tego samego miesiąca Spółka zamierza zawrzeć z Panią umowę dzierżawy nieruchomości będącej wcześniej przedmiotem aportu, który nie doszedł do skutku, na którym został posadowiony indycznik. Strony zamierzają ustalić, że spółka zapłaci czynsz dzierżawny za 15 lat z góry. Zapłata czynszu z góry wynika z konieczności wykazania się przed bankiem trwałością umowy dzierżawy, tj. uniknięciem możliwości jej wypowiedzenia z tytułu braku płatności czynszu. Umowa zostanie zawarta na czas określony z datą pewną. Następnie spółka oraz Pani dokonają potrącenia wzajemnych należności.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku ze zwrotem przedmiotu aportu - z uwagi na fakt odmowy zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego - powinna Pani dokonać korekty faktury dokumentującej aport nieruchomości do spółki oraz obniżyć podstawę opodatkowania w podatku od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. - zwrot przedmiotu aportu wiąże się z koniecznością dokonania korekty faktury dokumentującej to zdarzenie, zaś korektę podstawy opodatkowania należy ująć w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym zmniejszono obrót.

Wskazała Pani, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Wnosząc w dniu 18 maja 2011 r. do spółki wkład niepieniężny w postaci opisanej w stanie faktycznym nieruchomości dokonała odpłatnej dostawy towaru (przedmiotu aportu) na rzecz spółki. Okoliczność tę potwierdził organ kontrolujący w protokole z kontroli podatkowej przeprowadzonej w dniach 15-28 lutego 2012 r. Na podstawie opisanej w stanie faktycznym Uchwały zobowiązała się Pani do przeniesienia prawa własności do przedmiotowej nieruchomości na rzecz spółki w drodze wkładu niepieniężnego, w zamian za który miała objąć nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym. W świetle powyższego, pomiędzy stronami doszło do powstania stosunku zobowiązaniowego, na podstawie którego spółka miała wobec Pani roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości na rzecz spółki, Pani zaś miała roszczenie o objęcie nowoutworzonych udziałów. Zatem przeniesienie własności nieruchomości miało charakter odpłatny. Ponieważ nigdy nie objęła Pani nowoutworzonych udziałów z uwagi na fakt niezarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki przez Sąd Rejestrowy, przysługuje Jej roszczenie o zwrot przedmiotu aportu. W związku z powyższym w przedmiotowym stanie faktycznym dojdzie do zwrotu towaru (przedmiotu aportu), co wiązać się będzie z koniecznością wystawienia faktury korygującej dokumentującej dokonanie aportu. Zgodnie bowiem z art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Z kolei jak wynika z ust. 4 tego artykułu, podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b. W Pani ocenie - w przedstawionym stanie faktycznym - dojdzie do zwrotu towaru będącego przedmiotem nieskutecznego aportu. Zatem będzie Pani zobowiązana do obniżenia podstawy opodatkowania o wartość podwyższenia kapitału zakładowego niezarejestrowanego przez Sąd Rejestrowy. Zgodnie z art. 29 ust. 4a ustawy, w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. W świetle powyższego - w Pani ocenie - będzie miała prawo do obniżenia podstawy opodatkowania w deklaracji za miesiąc w którym otrzyma potwierdzenie od spółki otrzymania faktury korygującej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo wskazać należy, iż kwestia dotycząca prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktury VAT dokumentującej obciążenie kosztami nakładów poniesionych przez spółkę na Pani gruncie, rozstrzygnięta została w interpretacji nr ITPP2/443-1007b/12/AK.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl