ITPP1/4512-609/15/BS - Brak prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 28 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/4512-609/15/BS Brak prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 13 maja 2015 r. (data wpływu 12 czerwca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 28 lipca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 czerwca 2015 r. złożono wniosek, uzupełniony w dniu 28 lipca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.

W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W odpowiedzi na konkurs w ramach osi priorytetowej 7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych, ogłoszony przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym _ na lata 2007-2013, Gmina _ jako Beneficjent, złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. "XXX". W dniu 31 grudnia 2012 r. doszło do podpisania umowy o dofinansowanie pomiędzy Gminą _, a Zarządem Województwa _. Celem głównym Projektu jest Intensyfikacja wykorzystania ICT dla budowy i uruchomienia nowych jakościowo usług publicznych (e-usług), upowszechnienia wykorzystania ICT oraz wdrożenie rozwiązań org. - techn. "back-office" w zakresie procedur administracyjnych opartych o zmodernizowane systemy informatyczne i zharmonizowane bazy danych Miasta _, w szczególności w obszarze dziedzinowym związanym z procesem inwestycyjnym, stymulującym rozwój gospodarczy miasta i regionu, służąca usprawnieniu do 2014 r. funkcjonowania administracji samorządowej. Projekt "XXX" zakłada rozbudowę obecnej infrastruktury teleinformatycznej Miejskiego Systemu Zarządzania (MSZ) Gm. _ o rozwiązania aplikacyjne i sprzętowe umożliwiające uruchomienie i wdrożenie nowych elektronicznych usług publicznych, dostarczenie systemów i narzędzi informatycznych typu back-office wspomagających realizację zadań ustawowych i zadań zleconych będących w kompetencji Gminy.

Projekt jest realizowany w dwóch obszarach dziedzinowych i dwóch lokalizacjach.

I. Rozbudowa e-usług i wdrożenie zmodernizowanych rozwiązań aplikacyjnych wspierających procedury administracyjne Urzędu Miasta _.

II. Cyfryzacja, modernizacja i harmonizacja baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym w szczególności bazy danych GESUT i budowa e-usług wspomagających proces inwestycyjny.

W zakresie gospodarki przestrzennej Gminy wdrożone aplikacje:

1. Portal Web ZUD/GESUT- rozbudowa systemu WebEwid funkcjonującego w MODGiK dostarczające 3 usługi dla procesu inwestycyjnego:

1.

usługa w zakresie uzgadniania dokumentacji projektowej w ramach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej ZUDP pozi. 3

2.

2 usługi dla procedur współdziałania z jednostkami prowadzącymi ewidencje branżowa sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania prowadzenia bazy danych GESUT - pozi. 4

2. Nowe serwisy informacyjne MSIPMO - 3 usługi (gospodarka odpadami, elementy informacyjne systemu transportowej sieci komunikacyjnej, zarządcy nieruchomości) - pozi. 1.

3. Wewnętrzny serwis tematyczny MSIPMO do przeglądu aktów notarialnych zapewniający dostęp do udostępnionej po cyfryzacji bazy aktów notarialnych.

4. Usługi obsługujące: wniosek o zarejestrowanie łodzi-pozi.3 i wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości - pozi. 4.

5. Rozbudowany system TurboEwid służącego do prowadzenia baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) rozszerzona o niezbędne funkcje do integracji i współpracy z portalem Web ZUDP/GESUT, w tym rozszerzona o narzędzia do przyszłej integracji z systemem EGERIA w zakresie rozliczeń finansowo-księgowych.

W zakresie informatyzacji urzędu projekt przewiduje działania związane z rozbudową e-usług i wdrożeniem rozwiązań aplikacyjnych wspierających procedury administracyjne Urzędu Miasta _, wchodzących w skład Miejskiego Systemu Zarządzania (MSZ):

1. Rozbudowa systemu Mdok i mPortal o system baz danych ewidencji ludności i wyszukiwarkę rejonów wyborczych pozi. 1. Umożliwi to integracje i udostępnienie danych z tego rejestru na rzecz pozostałych systemów informatycznych Urzędu takich jak EGERIA, hurtownia danych, MSIPMO.

2. Rozbudowa systemu Mdok i mPortal o system rezerwacji kolejki - pozi. 3.

3. Rozbudowa systemu mPortal o moduł mContact - pozi. 3.

4. Usługi wirtualnego urzędnika ułatwiającego komunikację i dostęp do informacji w serwisie Urzędu, w tym dla osób niepełnosprawnych - pozi. 1.

Projekt obejmuje modernizację infrastruktury sprzętowej-systemowej na potrzeby rozbudowy systemu i wdrożenia nowych usług oraz procesu cyfryzacji, modernizacji i harmonizacji baz danych. Założono zakup dla MODGiK:

* dostawę oprogramowania systemowego tj. systemów operacyjnych dla maszyn wirtualnych (co najmniej 6 licencji lub wersja nielimitowana) i oprogramowania do wirtualizacji zasobów na minimum 6 serwerów (hostów) - MODGiK

* doposażenie macierzy dyskowej o 6 dysków 600GB.

* zakup 2 wydajnych serwerów, do wirtualizacji i stworzenia klastra maszyn wirtualnych dla środowiska aplikacyjnego, bazodanowego systemu Web ZUDP/GESUT,

* dostawę oprogramowania narzędziowego GIS-licencji pakietu Desktop GIS typu Standard,

* zakup 10 stacji roboczych, w tym 5 specjalizowanych stacji graficznych do obsługi i wprowadzania operatów, geodezyjnych w zakresie baz danych GESUT oraz 5 wydajnych stacji przenośnych-notebooków,

* rozbudowę zasobów dyskowych i systemowych Urzędu, dostawa macierzy, 2 serwery, przełączniki sieciowe W ramach Projektu będą realizowane działania wspomagające związane z realizacja niezbędnych usług wdrożeniowych: -analit-projektowe związane z opracowaniem szczegółowego Projektu Organizacyjno-Technicznego (POT) opisującego funkcjonowanie, konfiguracje systemu WebZUDP/GESUT i wspierane systemem procedur administracyjnych, instalacji, konfiguracji sprzętu i oprogramowania,

* asysty wdrożeniowej w okresie tzw. wdrożenia nadzorowanego, co polega na zdalnym i w siedzibie Wnioskodawcy nadzorze systemu, z bieżącym usuwaniem pojawiających się błędów, problemów wdrożeniowych, dostarczeniem niezbędnej dokumentacji użytkownika systemu;

* szkolenia dla pracowników MODGiK z zakresu nowych rozwiązań - koszt niekwalifikowany,

* usługi szkolenia dla administratorów MODGiK z zakresu konfiguracji oraz administrowania: zastosowana baza danych, systemem wirtualizacji oraz oprogramowaniem systemowym - koszt niekwalifikowany.

Wszystkie zastosowane rozwiązania będą spełniały wymagane przepisami prawa stand, tech., w tym uzasadnione standardy ISO, OGC i zalecenia Dyrektywy INSPIRE.

Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 1 - informacja - 5 szt.

Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 3 - dwustronna interakcja - 4 szt.

Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 4 - transakcja - 3 szt.

Liczba zakupionych serwerów - 4 szt.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma możliwość prawną odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu "XXX" na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Zdaniem Gminy realizacja projektu nie służy czynnościom opodatkowanym i Gmina na podstawie następujących obowiązujących przepisów nie ma prawnych możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu:

1.

zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność;

2.

zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,1591 z późn. zm. do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów;

3.

zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, które w szczególności obejmują m.in. sprawy ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody oraz gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

4.

zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) nie uznaje się za podatnika organu władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych;

5.

zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

Z powołanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

W analogiczny sposób kwestia ta była uregulowana, w § 8 ust. 3 i 4 oraz w rozdziale 9 obowiązującego od 6 kwietnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 247, ze. zm.).

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku, skoro - jak wskazała we wniosku - poniesione w ramach projektu wydatki nie służą sprzedaży opodatkowanej. Gminie nie przysługuje również zwrot podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wskazanymi w powołanym rozporządzeniu.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl