ITPP1/4512-462/15/AJ - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Bydgoszczy - OpenLEX

ITPP1/4512-462/15/AJ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 10 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/4512-462/15/AJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 kwietnia 2015 r. (data wpływu 27 kwietnia 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku planowanej dostawy nieruchomości zabudowanej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku planowanej dostawy nieruchomości zabudowanej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina zawarła w dniu 9 sierpnia 1999 r. umowę dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w R..., zapisanej w księdze wieczystej nr.... Dzierżawcy przysługiwało prawo zabudowy przedmiotowej nieruchomości.

Dzierżawca, zgodnie z umową postawił na dzierżawionym gruncie budynek, któremu decyzją z dnia 14 grudnia 1999 r. udzielono pozwolenia na użytkowanie. W piśmie... skierowanym do P..., które wpłynęło do Urzędu Miasta i Gminy w dniu 7 stycznia 2002 r. Dzierżawca poinformował, że "dokonał sprzedaży budynku użytkowanego na potrzeby U. w R..., będącego przedmiotem najmu do Umowy Najmu z 13 sierpnia 1999 r." Z powyższego pisma wynika, iż Dzierżawca na podstawie umowy najmu oddał do użytkowania wybudowany przez siebie budynek na potrzeby U. w R... przed dniem 7 stycznia 2002 r. Potwierdzeniem powyższego jest pismo T... S.A., skierowane do tego samego adresata, że jako nabywca przedmiotowego budynku "znane są mu obowiązki Stron Umowy Najmu z dnia 13 sierpnia 1999 r. dotyczące budynku użytkowanego na potrzeby U. w R... (...) i że wstępuje jako strona (Wynajmujący) do Umowy z dniem 1 stycznia 2002 r.". Z nieposiadającego daty ani podpisu pisma, najprawdopodobniej od A... S.A. wynika, jakoby: "T..., funkcjonujący wtedy jako P...T...L... sfinansował budowę placówki pocztowej "pod klucz", za co otrzymał w 5 ratach zwrot kosztów wraz z czynszem z góry za 120 miesięcy użytkowania budynku. Obecnie nie czerpiemy tego tytułu zysków, a umowa z pocztą kończy się 31 grudnia 2009 r. Po tym okresie poczcie przysługuje prawo do dalszego najmu budynku od naszej firmy do czasu trwania umowy dzierżawy z gminą C..., czyli do końca lipca 2014 r., a my możemy od stycznia 2010 r. czerpać z tego zyski w kwocie ustalonego czynszu za najem budynku pocztowego (albo go sprzedać)".

Pismem z dnia 6 czerwca 2014 r. Dzierżawca - obecnie AP... S.A. wskazał, że w związku z terminem zakończenia dzierżawy zwraca się o zwrot nakładów w związku z wzniesieniem budowli na ww. nieruchomości.

W dniu 10 października 2014 r. AP... SA. protokołem zdawczo-odbiorczym przekazała Gminie C... przedmiotową nieruchomość, z tym zastrzeżeniem, że klucze zostały w posiadaniu naczelnika urzędu pocztowego. W tym też dniu Gmina zaksięgowała przyjęcie środka trwałego.

Za okres od 1 sierpnia 2014 r. do 9 października 2014 r. Gmina notą obciążeniową obciążyła AP... S.A. z tytułu bezumownego korzystania z przedmiotowej nieruchomości.

Jednocześnie w aktach znajdują się 3 faktury odpowiednio za sierpień, wrzesień oraz za październik 2014 r. gdzie AP... S.A. jako sprzedawca wynajmował PP... S.A. przedmiotowy budynek za czynsz opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.

Zarządzeniem z dnia 27 października 2014 r. Burmistrz C... zarządził wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Następnie w dniu 31 grudnia 2014 r. Gmina C... naliczyła PP... S.A. odszkodowanie za bezumowne korzystanie z przedmiotowej nieruchomości.

W dniu 3 lutego 2015 r. Gmina C... zawarła z PP... S.A. umowę najmu przedmiotowej nieruchomości, która pismem (z datą wpływu na dzień 27 lutego 2015 r.) została rozwiązana przez PP... S.A.

Obecnie Gmina C... ma zamiar sprzedać przedmiotową nieruchomość w drodze przetargu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy do planowanego wystawienia na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w R..., zapisanej w księdze wieczystej nr... będzie miała zastosowanie podstawowa stawka podatku od towarów i usług, czy też przedmiotowa sprzedaż na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług będzie zwolniona od tegoż podatku?

Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze art. 43 ust. 1 pkt 10 przepis ustawy o podatku od towarów i usług, należy rozważyć, czy zamierzone wystawienie na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości dokonywane będzie w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, ewentualnie, czy pomiędzy pierwszym zasiedleniem a sprzedażą upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zgodnie z aktualną tezą zawartą w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 25 listopada 2010 r. sygn. akt I SA/Kr 1581/10 "Pierwszym zasiedleniem jest oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części. Pierwsze zasiedlenie nie musi być dostawą towarów. Istotą pierwszego zasiedlenia jest oddanie do użytkowania, które następuje w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwszym zasiedleniem może być więc oddanie nieruchomości w najem czy też leasing. Jest to oddanie pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi. Pierwszym zasiedleniem będzie zatem tylko pierwsza czynność opodatkowana dotycząca danych budynków (ich części) lub budowli".

Gmina wskazała, że w tym stanie faktycznym należy dojść do przekonania, że do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług doszło w dniu, kiedy to Dzierżawca oddał przedmiotowy budynek do użytkowania PP..., jako pierwszemu użytkownikowi w wykonaniu umowy najmu z dnia 13 sierpnia 1999 r.

Wydaje się, że to właśnie w tym momencie zostały spełnione wszystkie przesłanki pierwszego zasiedlenia w rozumieniu ustawy, bowiem po pierwsze doszło do oddania użytkowania, po drugie nastąpiło to w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu. Takie przyjęcie skutkuje tym, iż planowana sprzedaż przedmiotowej nieruchomości na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług powinna podlegać zwolnieniu od tegoż podatku, bowiem dostawa nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, ani pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części nie upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Trudno uznać, aby brak było przed okresem dwóch lat od planowanej sprzedaży pierwszego zasiedlenia w rozumieniu ustawy, kiedy to od kilkunastu lat w budynku funkcjonowała placówka P. i nigdy nie była to działalność ani właściciela, ani Dzierżawcy, który przedmiotowy budynek wybudował.

Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że do planowanej sprzedaży w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w R..., zapisanej w księdze wieczystej nr... na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług będzie miało zastosowanie zwolnienie z podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Na mocy art. 41 ust. 1 ww. ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Z art. 146a pkt 1 cyt. ustawy wynika, że stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, przewidziane zostały zwolnienia od podatku oraz obniżone stawki.

Stosownie do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie, zgodnie z art. 2 pkt 14 cyt. ustawy rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z kolei w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a powołanej ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto, jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Natomiast w myśl art. 43 ust. 10 cyt. ustawy podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1.

są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2.

złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Z kolei art. 43 ust. 11 ww. ustawy stanowi, że oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

1.

imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;

2.

planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;

3.

adres budynku, budowli lub ich części.

Uwzględniając definicję art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług wskazać należy, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekroczą 30% wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony przez podatnika do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Istotą pierwszego zasiedlenia - jak wynika z powołanego przepisu - jest oddanie do użytkowania, które następuje w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Podkreślić jednakże należy, że ustawodawca w definicji ustawowej zawartej w art. 2 pkt 14 ustawy wyraźnie wskazuje, że pierwsze zasiedlenie może dotyczyć zarówno budowli, budynków lub ich części.

Okoliczności sprawy wskazują, że opisany budynek został oddany do użytkowania w ramach czynności podlegających opodatkowaniu przed planowaną dostawą, a pomiędzy pierwszym zasiedleniem - w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy - a planowaną dostawą tej nieruchomości upłynął okres dłuższy niż 2 lata.

W świetle powyższego, planowana transakcja sprzedaży opisanej nieruchomości będzie objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, o ile strony nie wybiorą opcji opodatkowania, o której mowa w art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Uwzględniając treść art. 29a ust. 8 ww. ustawy, zwolnieniem będzie również objęta sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w R..., na której posadowiony jest ww. obiekt.

Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej został (zostanie) określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl