ITPP1/4512-374/16/BS, Brak możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektu. - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w... - OpenLEX

ITPP1/4512-374/16/BS - Brak możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 15 czerwca 2016 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/4512-374/16/BS Brak możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 maja 2016 r. (data wpływu 31 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

X planuje w latach 2016-2019 realizować projekt pn: "..." w ramach dofinansowania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko perspektywa 2014-2020.W ramach realizowanego projektu przewidziano:

* Zabiegi ochrony czynnej w siedliskach Natura 2000 polegające na ręcznym koszeniu, odkrzaczaniu, usuwaniu gatunków obcych w siedliskach,

* Monitoring przyrodniczy siedlisk Natura 2000 realizowany w celu oceny stanu siedlisk oraz skuteczności prowadzonych zabiegów ochrony czynnej,

* Aktualizacja baz danych wykupu gruntów, zabiegów ochronnych i monitoringu przyrodniczego w Systemie informacji przestrzennej XXX,

* Zakup 50 ha gruntów prywatnych w celu ochrony siedlisk przyrodniczych w obszarze... oraz opłaty związane z wykupem,

* Zakup GPS-a z osprzętem i oprogramowania, wyposażenie stanowiska komputerowego do aktualizacji baz danych oraz informacji przestrzennej, gromadzenia wyników monitoringu, -Wydawnictwo nt siedlisk przyrodniczych występujących w obszarze.... 1000 szt, kalendarz edukacyjny dotyczący siedlisk przyrodniczych wydawany corocznie w czasie trwania projektu, organizacja warsztatów dla nauczycieli na temat siedlisk przyrodniczych, stronę internetową projektu i obsługę przez 3 lata projektu, tablice informujące o siedliskach występujących w obszarze Natura 2000,

* Zarządzanie projektem: wyposażenie stanowisk pracy i odpisy amortyzacyjne: komputer, telefon komórkowy, usługi telekomunikacyjne, koordynacja merytoryczna projektu oraz koordynacja wykupu gruntów, koordynacja finansowa projektu, delegacje związane z wykupem gruntów oraz zarządzaniem projektem (udziały w szkoleniach, nadzór nad prowadzonymi pracami terenowymi). W związku z realizacją ww. działań Park nie osiągnie żadnych przychodów, ponieważ w ramach otrzymanego dofinansowania nie będzie prowadzona żadna działalność gospodarcza.

Żadne towary i usługi zakupione w ramach wniosku nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawcy posiadającemu aktualnie status państwowej osoby prawnej przysługuje prawo do odliczenia bądź zwrotu podatku w jakiejkolwiek formie w związku z realizacją projektu pn.: "..." w ramach dofinansowania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko perspektywa 2014-2020

Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie dostawy i usługi zakupione w ramach projektu pn: "..." w ramach dofinansowania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko perspektywa 2014-2020 dotyczą podstawowej działalności Parku jaką jest prowadzenie działań związanych z ochroną przyrody zgodnie z art. 8b pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.). Nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną usług i dostaw, którą prowadzi X.

Ponieważ żadne towary i usługi zakupione w ramach projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych, nie może On odzyskać w żaden sposób kosztu podatku VAT, poniesionego w ramach ww. projektu. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług obniżenie kwoty podatku lub zwrot różnicy podatku należnego uzależnione jest od zakresu w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W ocenie Wnioskodawcy, nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług zawartego w cenie nabywanych towarów i usług związanych z realizacją projektu pn: "...".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710). Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikająca z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru i usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Analiza przedstawionego opisu sprawy oraz treści powołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że nie został spełniony warunek, o którym mowa w wyżej cyt. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż - jak przedstawiono w opisie stanu faktycznego - towary i usługi nabywane w ramach ww. projektu nie służą sprzedaży opodatkowanej. W konsekwencji Wnioskodawcy, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją tego projektu. Wnioskodawcy nie przysługuje również prawo do zwrotu podatku naliczonego, gdyż dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w powołanym rozporządzeniu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl