ITPP1/4512-299/15/AJ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 22 maja 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/4512-299/15/AJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje Pan sprzedaży artykułów kosmetycznych, takich jak: kremy, balsamy, olejki, pianki, pomadki, perfumy, wody toaletowe, dezodoranty, antyperspiranty, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do zmiany lub utrwalenia wyglądu włosów, tylko i wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego oraz aukcji internetowych do klientów w Polsce oraz za granicą (cały świat). Sprzedaży tej dokonuje Pan od kwietnia 2014 r. do chwili obecnej. Występuje wobec tego tutaj eksport towarów opodatkowany stawką 0% (firma do każdej transakcji ma dokument odprawy celnej IE 599) oraz sprzedaż krajowa. Należności z tytułu sprzedanych towarów są pobierane w formie bezgotówkowej za pośrednictwem przelewów bankowych lub za pośrednictwem systemów finansowych typu PAYPAL, EBAY. Wskazał Pan, że firma prowadzi Pan ścisłą ewidencję tych wpłat, polegającą na tym, że do każdej transakcji wystawia fakturę VAT, z której wynika kto i za co zapłacił. Ponadto faktury wystawiane są dopiero po otrzymaniu płatności z góry, a ewidencja wpłat jest rejestrowana w systemach finansowych PAYPAL i EBAY. Wobec tego z każdej płatności wynika kto i za co zapłacił. Obecnie cała sprzedaż jest ewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej. Reasumując wskazać należy iż obecnie:

* dostawa towarów następuje w systemie wysyłkowym (za pośrednictwem kuriera lub poczty - pocztowy urząd celny),

* zapłata za towar następuje w całości za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika lub za pośrednictwem systemu finansowego PAYPAL I EBAY,

* z ewidencji dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres),

* zdarza się, że w asortymencie sprzedażowym firmy są także perfumy i wody toaletowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy w 2014 r. na podstawie obowiązującego w tamtym czasie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. mógł Pan nie ewidencjonować sprzedaży swoich towarów na kasie fiskalnej, bo mogła korzystać ze zwolnienia z obowiązku rejestracji na podstawie pkt 37 załącznika do rozporządzenia.

Czy w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2015 r. nowego Rozporządzenia Ministra Finansów i rozszerzeniem w § 4 pkt 1 listy towarów, których sprzedaż zobowiązuje do rejestracji na kasie fiskalnej (tu: perfumy i wody toaletowe) firma może nie ewidencjonować na kasie fiskalnej sprzedaży artykułów kosmetycznych innych niż perfumy i wody toaletowe, a rejestrować jedynie sprzedaż perfum i wód toaletowych, skoro w dalszym ciągu cała sprzedaż opierać się będzie na przelewach bankowych a dostawa towarów następować w systemie wysyłkowym (poczta lub przesyłka kurierska) i dodatkowo z ewidencji dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynikać będzie, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczy i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy w tym jego adres).

Pana zdaniem, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o sprzedaży - rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów o której mowa w art. 5 ust. 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy o VAT. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, iż obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonego w nim kręgu odbiorców. Zatem jednym z podstawowych kryteriów, decydującym o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kasy rejestrującej, jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Oznacza to, że nie podlega prowadzeniu ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej dostawa towarów/świadczenie usług w części, w jakiej te czynności są opłacane przez inne podmioty niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych.

Jak wynika z art. 111 ust. 8 ustawy o VAT, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Od dnia 1 stycznia 2013 r. kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji były uregulowane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. Regulacje zawarte w podanym rozporządzeniu przewidywały zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności - zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz wysokości obrotu do określonej wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

Zgodnie z § 2 ust. 1, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r. czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. W poz. 37 załącznika wymieniono dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Aby zatem możliwe było zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy pomocy kasy rejestrującej na podstawie " § 2 pkt 1" ww. rozporządzenia obowiązującego w 2014 r., musiały łącznie zostać spełnione następujące warunki:

* dostawa towarów następuje w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłką kurierską),

* zapłata za towar następuje w całości za pośrednictwem banku na rachunek bankowy podatnika,

* z ewidencji dowodów dokonujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnej transakcji zapłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

* firma nie dokonuje dostawy towarów określonych w § 4 rozporządzenia.

W związku z tym, iż firma spełniała w okresie obowiązywania rozporządzenia z dnia 29 listopada 2012 r. wszystkie powyższe warunki podczas sprzedaży artykułów kosmetycznych, powinna ona mieć możliwość zwolnienia z prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. Firma dokonywała takiej rejestracji na kasie fiskalnej ze względu na ułatwienia w księgowaniu operacji gospodarczych (zbiorczo na koniec miesiąca na podstawie raportu miesięcznego), jednak gdyby chciała, to miała możliwość zrezygnować z tej rejestracji w każdym czasie.

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r., które utrzymało zwolnienie z obowiązku rejestracji na kasie fiskalnej dla firm dokonujących sprzedaży wysyłkowej i otrzymujących zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego lub poczty (por. § 2 ust. 1 nowego rozporządzenia), jednak dodatkowo rozszerzyło w § 4 ust. 1 listę towarów, których sprzedaż powoduje obowiązek rejestracji na kasie fiskalnej. Jednocześnie z § 8 ust. 2 tego rozporządzenia wynika, że podmioty które spełniały warunki do zwolnienia z poprzedniego rozporządzenia, ale wg już nowego tracą możliwość zwolnienia z ewidencji, muszą rozpocząć rejestrację na kasie fiskalnej od dnia 1 marca 2015 r.

W ofercie sprzedaży artykułów kosmetycznych ma Pan także sprzedaż perfum i wód toaletowych. Mając na uwadze przepisy nowego rozporządzenia uważa Pan, że powinien rejestrować na kasie fiskalnej sprzedaż perfum i wód toaletowych, jednak w stosunku do sprzedaży artykułów kosmetycznych innych niż perfumy i wody toaletowe może nadal korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania na podstawie załącznika do rozporządzenia (pkt 37). Podsumowując: Jeśli firma sprzeda perfumy i wody toaletowe, to zarejestruje je na kasie fiskalnej. W przypadku sprzedaży innych niż perfumy i wody toaletowe art. kosmetycznych, firma nie będzie musiała rejestrować takiej sprzedaży na kasie fiskalnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się w zakresie za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo należy wskazać, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie kwestii będących przedmiotem zapytania. Nie rozstrzyga natomiast innych kwestii zawartych w przedstawionym we wniosku stanowisku.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl