Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 14 maja 2015 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP1/4512-259/15/BK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2015 r. (data wpływu 5 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy biopreparatów weterynaryjnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy biopreparatów weterynaryjnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wytwarza Pan oraz sprzedaje towary handlowe w postaci biopreparatów weterynaryjnych. Zgodnie z opinią Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 3 listopada 2010 r. (...) wyroby zostały sklasyfikowane w PKWiU:

* 21.20.1 "Leki" - biopreparaty weterynaryjne w postaci zastrzyków zawierające w swoim składzie m.in. witaminy, aminokwasy, mikroelementy, makroelementy itp. z przeznaczeniem na sprzedaż klientom zewnętrznym,

* 21.20.21.0 "Antysurowice i szczepionki" - autoszczepionki weterynaryjne z przeznaczaniem na sprzedaż klientom zewnętrznym.

Opisane powyżej biopreparaty weterynaryjne w postaci zastrzyków zawierające w swoim składzie m.in. witaminy, aminokwasy, mikroelementy, makroelementy oraz autoszczepionki weterynaryjne są produktem leczniczym w myśl art. 2 ust. 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 6 prawa farmaceutycznego. Ponieważ wspomniane towary mieszczą się w pozycji 88 załącznika nr 3 winny być opodatkowane stawką podatku od towarów i usług 8% przy ich sprzedaży.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy biopreparaty weterynaryjne w postaci zastrzyków zawierające w swoim składzie m.in. witaminy, aminokwasy, mikroelementy, makroelementy itp. z przeznaczeniem na sprzedaż klientom zewnętrznym, oraz "Antysurowice i szczepionki" - autoszczepionki weterynaryjne z przeznaczaniem na sprzedaż klientom zewnętrznym podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8%.

Zdaniem Wnioskodawcy, powołującego się na art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7, art. 2 pkt 6, art. 2 pkt 30, art. 41 ust. 1 i ust. 2, art. 146a pkt 2 oraz poz. 88 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług dostawa wskazanych w zapytaniu towarów podlega opodatkowaniu stawką podatku 8%. Sprzedawane towary handlowe:

* 21.20.1 "Leki" - biopreparaty weterynaryjne w postaci zastrzyków zawierające w swoim składzie m.in. witaminy, aminokwasy, mikroelementy, makroelementy itp.,

* 21.20.21.0 "Antysurowice i szczepionki" - autoszczepionki weterynaryjne z przeznaczaniem na sprzedaż klientom zewnętrznym,

w myśl art. 2 ust. 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 6 prawa farmaceutycznego. Ponieważ wspomniane towary mieszczą się w pozycji 88 załącznika nr 3 winny być opodatkowane stawką podatku od towarów i usług 8% przy ich sprzedaży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Artykuł 2 pkt 6 ustawy, stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do przepisu art. 5a ustawy towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8% pod pozycją 88 wymienione są - PKWiU ex 21 "Podstawowe substancje farmaceutyczne, leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne - wyłącznie produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego".

Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex - rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Zatem, umieszczenie tego dopisku przy danym symbolu statystycznym oznacza zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów należących do wymienionego grupowania statystycznego i spełniającego warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce "nazwa towaru". Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka podatku VAT lub zwolnienie od podatku dotyczy wyłącznie danego towaru, o podanej w danej pozycji nazwie i podanym grupowaniu.

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że wytwarza Pan oraz sprzedaje towary handlowe w postaci biopreparatów weterynaryjnych. Wyroby te zgodnie z opinią Urzędu Statystycznego w Łodzi są sklasyfikowane w PKWiU w grupowaniach:

* 21.20.1 "Leki" - biopreparaty weterynaryjne w postaci zastrzyków zawierające w swoim składzie m.in. witaminy, aminokwasy, mikroelementy, makroelementy itp. z przeznaczeniem na sprzedaż klientom zewnętrznym,

* 21.20.21.0 "Antysurowice i szczepionki" - autoszczepionki weterynaryjne z przeznaczaniem na sprzedaż klientom zewnętrznym.

Opisane powyżej biopreparaty weterynaryjne w postaci zastrzyków zawierające w swoim składzie m.in. witaminy, aminokwasy, mikroelementy, makroelementy oraz autoszczepionki weterynaryjne są produktem leczniczym w myśl art. 2 ust. 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 6 prawa farmaceutycznego.

Z uwagi na przedstawione okoliczności sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że w poz. 88 załącznika nr 3 do ustawy poprzez przedrostek ex. zostały wskazane konkretne wyroby z działu PKWiU, których dotyczy obniżona stawka w wysokości 8%, czyli wyłącznie produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego.

Stosownie do art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) produktem leczniczym jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.

Mając na uwadze opis stanu faktycznego oraz powołane w tym zakresie przepisy prawa należy stwierdzić, że do opisanych we wniosku towarów stosowanych w medycynie weterynaryjnej, które jak wskazał Wnioskodawca, stanowią produkt leczniczy w rozumieniu przepisów Prawa farmaceutycznego dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego - zastosowanie znajdzie stawka podatku VAT 8% stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy w związku z poz. 88 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Wskazać należy, iż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług. W związku z czym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o klasyfikację przedmiotowych czynności wskazaną przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl