ITPP1/4440-18/10/AP - Wykonanie stałej zabudowy przestrzennej: szafy wnękowej, zabudowy kuchennej lub zabudowy łazienkowej w obiekcie budownictwa mieszkaniowego - stawka VAT.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 28 września 2010 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/4440-18/10/AP Wykonanie stałej zabudowy przestrzennej: szafy wnękowej, zabudowy kuchennej lub zabudowy łazienkowej w obiekcie budownictwa mieszkaniowego - stawka VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

WYDANA W WYNIKU UWZGLĘDNIENIA SKARGI

W związku ze skargą z dnia 23 sierpnia 2010 r. (data wpływu 30 sierpnia 2010 r.) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 7 czerwca 2010 r. znak ITPP1/443-278/10/AP w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług montażu stałej zabudowy przestrzennej, doręczoną w dniu 15 czerwca 2010 r. (data potwierdzenia odbioru), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów w trybie art. 54 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w związku z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r., w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), uwzględniając skargę w całości, zmienia zaskarżoną indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 7 czerwca 2010 r. znak ITPP1/443-278/10/AP, uznając stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, wydał na wniosek z dnia 15 marca 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług montażu stałej zabudowy przestrzennej, indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 7 czerwca 2010 r. znak ITPP1/443-278/10/AP.

We wniosku z dnia 15 marca 2010 r. o wydanie interpretacji indywidualnej przedstawiono zdarzenie przyszłe, z którego wynikało, że zamierza Pan rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, mieszczącej się w PKD 43.32.Z. Będzie to działalność usługowa, w której poprzez wykonywanie robót budowlano-montażowych będzie Pan dokonywał modernizacji w obiektach budownictwa mieszkaniowego sklasyfikowanych w PKOB 11, która będzie polegała na wykonywaniu w tych obiektach trwale wbudowanej - stałej zabudowy przestrzennej.

Będzie Pan dokonywał montażu w sposób trwały pojedynczych elementów składowych określonej zabudowy wnękowej, w taki sposób, że zamontowana całość będzie tworzyła w przestrzeni wnękowej w lokalu mieszkalnym klienta trwale wbudowaną - stałą zabudowę przestrzenną - tj. bez możliwości przemieszczania jej w inne miejsce. Tego rodzaju zabudowa będzie wykonywana na indywidualny wymiar, wyposażenie, wykończenie dostosowane do miejsca, w którym będzie miała powstać itd. - tj. według indywidualnego zamówienia klienta.

W zależności od rodzaju zamówienia złożonego przez klienta - tj. oczekiwań w nim zawartych określonych głównie co do funkcji i rodzaju, jaki będzie miała taka zabudowa spełniać - zostanie wykonana stała zabudowa przestrzenna w rodzaju tzw.: "szafy wnękowej", "zabudowy kuchennej", lub "zabudowy łazienkowej". Wszystkie elementy składowe do wykonania określonej przez klienta stałej zabudowy przestrzennej, takie jak np: szyny górne i dolne, wózki i prowadnice do szaf, lustra, płyty meblowe, fronty, blaty, zawiasy, uchwyty itd. zakupi Pan a następnie odsprzeda klientowi wraz z wykonaną usługą montażu, zgodnie z podpisanym indywidualnym zamówieniem. Zamówienie takie będzie umową cywilnoprawną, zawartą z klientem, której przedmiotem będzie usługa budowlano-montażowa, mieszcząca się w PKD 43.32.Z i PKWiU 43.32.10.0 w zakresie dokonania modernizacji w postaci wykonania stałej zabudowy przestrzennej: "szafy wnękowej", "zabudowy kuchennej", lub "zabudowy łazienkowej" (konkretny jej rodzaj określi klient w swoim zamówieniu), w obiekcie budownictwa mieszkaniowego, sklasyfikowanego w PKOB 11.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wartość całej usługi budowlano-montażowej - także z dostawą materiałów - mieszczącej się w PKD 43.32.Z i PKWiU 43.32.10.0, w zakresie dokonania modernizacji w postaci wykonania stałej zabudowy przestrzennej: "szafy wnękowej", "zabudowy kuchennej" lub "zabudowy łazienkowej" w obiekcie budownictwa mieszkaniowego sklasyfikowanego w PKOB 11 w sposób trwały (tj. bez możliwości przemieszczania jej w inne miejsce), wykonanej na podstawie umowy cywilnoprawnej z zakupionych materiałów, będzie podlegać opodatkowaniu obniżoną 7% stawką VAT.

Pana zdaniem, mając na uwadze przedstawiony powyżej rodzaj i zakres usług, które zamierza wykonywać oraz definicje takich pojęć, jak: "roboty", "modernizacja" i "roboty budowlano-montażowe" i stan prawny, w świetle którego będzie Pan chciał wykonywać swoje usługi, wartość całej takiej usługi powinna być opodatkowana obniżoną 7% stawką VAT.

Zauważył Pan przy tym, że w wyjaśnieniach PKD stanowiących załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, usługi wyposażenia pomieszczeń w meble wbudowane, takie jak: meble kuchenne, kredensy, szafy wnękowe, meble sklepowe i inne elementy wbudowane, zostały ujęte w podklasie 43.32.Z - zakładanie stolarki budowlanej, działu 43 - roboty budowlane specjalistyczne, sekcji F - budownictwo.

Stoi Pan na stanowisku, że do zakresu usług jakie zamierza świadczyć w obiektach budownictwa mieszkaniowego, znajdzie zastosowanie 7% stawka podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 41 ust. 12-12c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r., w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336 z późn. zm.). Przytoczył Pan przy tym definicję obiektów budownictwa mieszkaniowego, cytując treść art. 2 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zauważył Pan, że o modernizacji można mówić w sytuacji, gdy są to roboty, które będą miały na celu unowocześnienie lub też podniesienie wartości oraz możliwości użytkowych modernizowanych obiektów wymienionych w art. 41 ust. 12-12c ustawy, gdyż zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN, modernizacja rozumiana jest jako "unowocześnianie" (Uniwersalny Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003).

Zgodnie z zasadami metodycznymi zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.), do celów podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.).

Zgodnie z definicją zawartą w "Uniwersalnym Słowniku Języka Polskiego" Wydawnictwo Naukowe PWN, określenie "robota" oznacza "zespół czynności podejmowanych w celu wykonania, wyprodukowania, wytworzenia, dokonania czegoś: praca, działanie, działalność, robienie czegoś".

Zgodnie z definicją robót budowlano-montażowych stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny, zakres pojęcia roboty budowlano-montażowe obejmuje również wykonywanie robót budowlanych, wykończeniowych, tj. prace takie jak m.in. roboty sztukatorskie, instalowanie elementów stolarki budowlanej, układanie płytek podłogowych i ściennych, parkietów oraz innych drewnianych pokryć ścian i podłóg, prace wykończeniowe (czyszczenie zewnętrznych ścian budynków za pomocą piaskowania, pary wodnej podobnych metod, zakładanie w budynkach i budowlach dekoracyjnych elementów metalowych).

Według metodologii statystycznych GUS do robót budowlano-montażowych zaliczane są także roboty o charakterze modernizacyjnym.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów w wydanej interpretacji indywidualnej z dnia 7 czerwca 2010 r. znak ITPP1/443-278/10/AP uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

W dniu 29 czerwca 2010 r. (data wpływu 2 lipca 2010 r.), Wnioskodawca złożył wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, w którym wniósł o zmianę interpretacji i uznanie stanowiska za prawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów w odpowiedzi z dnia 28 czerwca 2010 r. znak ITPP1/443W-63/10/BJ na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa stwierdził brak podstaw do zmiany ww. indywidualnej interpretacji.

Nie zgadzając się z rozstrzygnięciem zawartym w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, w dniu 26 sierpnia 2010 r. (data nadania w UP) za pośrednictwem tutejszego organu złożył Pan skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na wydaną indywidualną interpretację, w której wnosi o uchylenie przedmiotowej interpretacji indywidualnej.

W złożonej skardze Skarżący zarzuca organowi naruszenie prawa materialnego, a w szczególności:

* art. 41 ust. 2 oraz art. 41 ust. 12-12c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - polegające na ich błędnej wykładni i w konsekwencji braku uznania, że Skarżący wykonuje usługi, polegające na modernizacji w myśl załącznika nr 3 do ustawy i przyjęcie, że Skarżący nie ma prawa do zastosowania obniżonej stawki VAT w wysokości 7%;

* § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług,

oraz naruszenie przepisów postępowania, a w szczególności:

* art. 121 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa poprzez naruszenie zasady prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych,

* art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa poprzez wybiórcze odniesienie się do przedstawionego we wniosku stanowiska, w tym brak odniesienia się do faktu, że usługi budowlano-montażowe, które Skarżący wykonuje mieszczą się w PKD 43.32.Z oraz do dokumentu z Urzędu Statystycznego w Łodzi nr OK. -5672/KU-1148/2010 z którego wynika, iż wykonywane przez wnioskodawcę usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 45.42.13-00 oraz 45.42.12-00.00, jak również brak ustosunkowania się do pojęcia "modernizacja", "montaż", co miało podstawowe znaczenie w niniejszej sprawie,

* art. 14b § 6 ustawy - Ordynacja podatkowa poprzez naruszenie zasady jednolitości interpretacji przepisów prawa podatkowego.

W uzasadnieniu skargi Skarżący powtórzył argumentację zawartą zarówno we wniosku, jak i w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa.

W ocenie Skarżącego w przypadku świadczenia usług sklasyfikowanych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług pod symbolem PKWiU 43.32.10.0 oraz spełnienia przesłanek wynikających z art. 41 ust. 12-12b ustawy o VAT oraz § 37 nowego rozporządzenia z dnia 24 grudnia 2009 r. - powinna istnieć możliwość zastosowania 7% stawki podatku od towarów i usług na świadczone usługi.

Ponadto Skarżący uzasadniając swoje stanowisko powołał interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (ILPP2/443-752/09/WN) i Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (IPPP1-443-310/09-2/PR, IPPP3/443-100/10-2/LK, IPP1/443-1271/09-2/AP). Skarżący wskazał także na stanowiska NSA wyrażone w uzasadnieniu wyroku z dnia 24 czerwca 2005 r. I FSK 112/05, z dnia 6 września 2005 r. w sprawie I FSK 79/05, z dnia 19 września 2001 r., w sprawie I SA/Łd 48/01 oraz - na stanowiska WSA we Wrocławiu z dnia 23 lutego 2009 r., w sprawie I SA/Wr 2/08, WSA w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie I SA/Kr 205/09 i I SA/Gd 82/09.

Stosownie do art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów po rozpatrzeniu przedmiotowej skargi z dnia 23 sierpnia 2010 r. uwzględnia skargę w całości i stwierdza, że stanowisko Skarżącego przedstawione we wniosku z dnia 15 marca 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług montażu stałej zabudowy przestrzennej - jest prawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, rozpatrując ponownie przedmiotową sprawę stwierdza co następuje:

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 - w świetle art. 7 ust. 1 powołanej ustawy - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pojęcie świadczenie usług zostało określone w art. 8 ust. 1 tej ustawy. Zgodnie z tym przepisem przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z ust. 3 powołanego wyżej przepisu, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Co do zasady stawka podatku - na podstawie art. 41 ust. 1 wskazanej ustawy - wynosi 22%. Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi. I tak, stosownie do zapisu art. 41 ust. 2 wskazanej ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się - w myśl ust. 12 wskazanego artykułu - do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z ust. 12a tegoż artykułu, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Ponadto zgodnie z § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799), w okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7% również w odniesieniu do:

1.

robót budowlano - montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,

2.

obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

* w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy.

Według norm zawartych w przytoczonych przepisach, 7% stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie w całym budownictwie mieszkaniowym, zarówno objętym społecznym programem mieszkaniowym, jak i nieobjętym tym programem.

W myśl art. 2 pkt 12 ustawy, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.

Jak wynika z informacji przedstawionych we wniosku, zamierza Pan prowadzić działalność usługową, w ramach której poprzez wykonywanie robót budowlano-montażowych będzie Pan dokonywał modernizacji w obiektach budownictwa mieszkaniowego sklasyfikowanych w PKOB 11. Przedmiotowe czynności będą polegały na wykonywaniu w tych obiektach trwale wbudowanej-stałej zabudowy przestrzennej, bez możliwości przemieszczania jej w inne miejsce. W zależności od rodzaju zamówienia złożonego przez klienta zostanie wykonana stała zabudowa przestrzenna w rodzaju tzw.: "szafy wnękowej", "zabudowy kuchennej", lub "zabudowy łazienkowej". Świadczone usługi klasyfikuje Pan do grupowania PKWiU 43.32.10 jako roboty instalacyjne stolarki budowlanej. Wszystkie elementy składowe do wykonania określonej przez klienta stałej zabudowy przestrzennej, takie jak np: szyny górne i dolne, wózki i prowadnice do szaf, lustra, płyty meblowe, fronty, blaty, zawiasy, uchwyty itd. zakupi Pan a następnie odsprzeda klientowi wraz z wykonaną usługą montażu, zgodnie z podpisanym indywidualnym zamówieniem.

Wskazać należy, iż dokonując klasyfikacji świadczonych usług do grupowania PKWiU 43.32.10 - jako "roboty instalacyjne stolarki budowlanej" oparł się Pan na rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r., w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.), do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.).

Zgodnie z zasadami tworzenia grupowań PKWiU (pkt 5.3.4), stanowiącymi załącznik do ww. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, roboty instalacyjne i montażowe wykonane na miejscu przeznaczenia są klasyfikowane w odpowiednich grupowaniach podkategorii wyodrębnionych w tym celu, w ramach klas obejmujących instalowane (montowane) wyroby (sprzęt, maszyny, urządzenia), z następującymi zastrzeżeniami:

* roboty instalacyjne, wykonane przez producenta wyrobu siłami własnymi, są klasyfikowane łącznie z wyrobem w tym samym grupowaniu,

* gdy w określonej klasie nie została wyodrębniona odpowiednia podkategoria dla robót instalacyjnych i montażowych, to czynności te klasyfikuje się w grupowaniach obejmujących dany wyrób,

* budowlane roboty instalacyjne montażowe klasyfikuje się w dziale 45,

roboty instalacyjne wykonane przez sprzedawcę detalicznego, jako usługa związana ze sprzedażą określonego wyrobu, klasyfikowane są tak jak handel detaliczny w odpowiednim grupowaniu w dziale 52

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, określoną rozporządzeniem z dnia 18 marca 1997 r. obowiązującym dla celów podatku od towarów i usług, w dziale 45 mieszczą się roboty budowlane. Dział ten obejmuje:

1.

prace polegające na wznoszeniu nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, począwszy od przygotowania terenu przez zróżnicowany zakres robót ziemnych, fundamentowych (stan zerowy), wykonywanie elementów nośnych, przegród budowlanych, układanie i pokrywanie dachów (stan surowy) do robót montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych,

2.

prace związane z przebudową, rozbudową, nadbudową, modernizacją, rozbiórką, odbudową, remontem i konserwacją już istniejących budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, prace związane z inżynierią lądową i wodną,

3.

instalowanie budynków i budowli z prefabrykatów, instalowanie konstrukcji stalowych.

Ponadto, jak wynika z art. 2 pkt 12 ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji, odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem, dla celów VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.), stanowiącego usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z tym rozporządzeniem, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 - mieszkalnych jednorodzinnych, 112 - o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, 113 - zbiorowego zamieszkania.

Po ponownej analizie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz przytoczonych przepisów prawa stwierdzić należy, iż o ile opisane przez Pana czynności polegające na wykonaniu i montażu trwałej zabudowy wnękowej odbywać się będą w budynkach mieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB 11, czynności te mieszczą się w grupowaniu PKWiU 45, a podana klasyfikacja jest prawidłowa, to ma Pan prawo do zastosowania preferencyjnej 7% stawki podatku od towarów i usług dla przedmiotowych robót.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 marca 2010 r. (data wpływu 18 marca 2010 r.) było zatem prawidłowe.

Końcowo informuje się, iż, zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11), zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług. W związku z tym niniejszej interpretacji udzielono wyłącznie w oparciu o klasyfikację przedstawioną we wniosku.

Mając na uwadze powyższe, należało orzec jak w sentencji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl