ITPP1/443-945/14/AJ, Ustalenie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z instalacją kolektorów słonecznych na... - OpenLEX

ITPP1/443-945/14/AJ - Ustalenie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z instalacją kolektorów słonecznych na budynkach mieszkańców

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 2 października 2014 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-945/14/AJ Ustalenie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z instalacją kolektorów słonecznych na budynkach mieszkańców

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 6 sierpnia 2014 r. (data wpływu 11 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym w dniu 30 września 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z instalacją kolektorów słonecznych na budynkach mieszkańców - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2014 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniach 30 września 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z instalacją kolektorów słonecznych na budynkach mieszkańców.

W złożonym wniosku i uzupełnieniu do niego przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina zawarła w dniu 28 lipca 2014 r. umowę o dofinansowanie projektu "XXX..." w ramach RPO Województwa... na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska. Na podstawie ww. umowy Gmina uzyskała dofinansowanie wydatków kwalifikowanych ponoszonych na realizację projektu, obejmujących środki na zakup i instalację kolektorów słonecznych na budynku użyteczności publicznej (Hala sportowo-widowiskowa) oraz prywatnych budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych.

W celu realizacji programu Gmina zawarła z właścicielami budynków umowę użyczenia części zabudowanej nieruchomości dla potrzeb realizacji projektu oraz umowy na udział w ww. projekcie obejmującym zakup oraz montaż kolektora słonecznego. Na mocy tych ostatnich umów właściciele nieruchomości zobowiązali się do wniesienia wkładu własnego w wysokości 25% całkowitej wartości kolektora, zaś Gmina zobowiązała się zakupić kolektory oraz zainstalować je na własny koszt na uzgodnionych przez strony powierzchniach.

Zakup i montaż kolektorów zostanie zlecony zewnętrznemu dostawcy wyłonionemu w trybie przetargu nieograniczonego. Cena kolektorów oraz ich montaż będą obciążone podatkiem VAT.

Po zakończeniu instalacji sprzęt i urządzenia wchodzące w skład kolektora pozostają własnością Gminy przez cały czas realizacji projektu i przez 5 lat trwałości projektu, licząc od dnia zatwierdzenia końcowego raportu z realizacji projektu. Po upływie tego okresu kolektor przejdzie na własność właściciela nieruchomości.

Do czasu przeniesienia własności kolektorów właściciel będzie ponosił wszelkie koszty niezbędne do utrzymania całego zestawu, do prawidłowej eksploatacji oraz ubezpieczenia zestawu. Gmina jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wydatki związane z zakupem i montażem kolektorów słonecznych będą udokumentowane fakturami. Instalacje kolektorów na budynkach mieszkalnych będą służyły czynnościom opodatkowanym. Natomiast instalacja kolektorów słonecznych na budynku użyteczności publicznej (hali sportowo-widowiskowej) będzie służyć czynnościom nieopodatkowanym. Hala sportowo-widowiskowa nie jest przedmiotem dzierżawy bądź najmu. Uzyskana ciepła woda w ramach montażu kolektorów słonecznych będzie służyć wyłącznie uczniom wykorzystującym salę do zajęć sportowych oraz Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu, który korzysta z Hali sportowo-widowiskowej bezpłatnie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Stosownie do art. 15 ust. 1-2 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności (ust. 1).

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o VAT za podatnika nie uznaje się organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, instalacja układów solarnych na budynku hali sportowo-widowiskowej stanowiącej własność Gminy nie jest związana ze sprzedażą opodatkowaną i nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z montażem instalacji.

Natomiast w przypadku czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych Gmina nie powinna korzystać z wyłączenia z opodatkowania.

Zdaniem Wnioskodawcy podatek naliczony związany z realizacją projektu podlega odliczeniu w całości, ponieważ montaż instalacji solarnej na budynkach mieszkalnych będzie służył czynnościom opodatkowanym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikających z fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

Z powyższego uregulowania wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione jednocześnie warunki: odliczenia dokonuje podatnik VAT oraz towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Zatem, odliczyć można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza jednocześnie możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku świadczenia czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Ponadto z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego, może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony, są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu.

Istotna jest intencja nabycia, jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas - po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług wymogów formalnych - odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go przepisy ustawy (art. 88 cyt. ustawy) lub aktów wykonawczych.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ww. ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z powyższego wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez "podatników" w rozumieniu powołanej ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ww. ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L Nr 347, s. 1 z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powyższego wynika, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez "podatników" w rozumieniu ustawy, są wykonywane w ramach działalności gospodarczej i związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Z powołanych przepisów prawa podatkowego wynika, że aby podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, niezbędne jest wykazanie przez niego związku z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że skoro - jak wynika z okoliczności sprawy - Gmina jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a wykonywane instalacje solarne na budynkach mieszkalnych związane będą z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, to zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Wobec tego, Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z zakupem i montażem zestawów solarnych na budynkach prywatnych, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 88 ustawy.

Ponadto, analizując powołane przepisy prawa w odniesieniu do opisu sprawy stwierdzić należy, że Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z zakupem i montażem instalacji solarnej na budynku użyteczności publicznej (hali sportowo-widowiskowej), bowiem jak wskazano w złożonym wniosku - obiekt ten nie jest przedmiotem czynności opodatkowanych (nie jest przedmiotem umów najmu czy dzierżawy) a jest wykorzystywany wyłącznie przez uczniów do zajęć sportowych oraz Uczniowski Klub Sportowy, który korzysta z niego bezpłatnie. Tym samym, z uwagi na brak związku z czynnościami opodatkowanymi, w odniesieniu do budynku hali sportowo-widowiskowej Gmina nie spełnia przesłanki wynikającej z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na zakup i montaż instalacji solarnej na tym budynku.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl