Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 22 września 2011 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP1/443-934/11/MN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 czerwca 2011 r. (data wpływu 5 lipca 2011 r.) uzupełnionym w dniu 4 sierpnia 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia przy zakupie rębaka do drewna - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 lipca 2011 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 4 sierpnia 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia przy zakupie rębaka do drewna.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Prowadzi Pan działalność rolniczą, związaną z produkcją żywca wołowego i wieprzowego. Od marca 2011 r. w zakresie podatku od towarów i usług rozlicza się Pan na zasadach ogólnych. W dniu 23 marca 2011 r., będąc podatnikiem VAT czynnym, zakupił Pan urządzenie - rębak do drewna, które będzie wykorzystywany wyłącznie w gospodarstwie. Drzewo z własnego lasu będzie przerabiane do ocieplenia pomieszczeń dla trzody chlewnej, a dokładnie porodówek. W tych pomieszczeniach należy zapewnić wysoką temperaturę w celu dobrego odchowu prosiąt. Przerobione drzewo za pomocą rębaka nie będzie sprzedawane poza gospodarstwo, jest to urządzenie zakupione wyłącznie do własnych potrzeb.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy jako rolnik będący podatnikiem VAT czynnym, prowadząc gospodarstwo o produkcji mieszanej (roślinna, zwierzęca) ma Pan prawo do odliczenia podatku zawartego w fakturze dokumentującej zakup urządzenia - rębaka do drewna.

Zdaniem Wnioskodawcy, istnieje prawo do odliczenia podatku związanego z nabyciem ww. rębaka, będzie on wykorzystywany do czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl generalnej zasady, wyrażonej w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powyższego, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom VAT oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione lub niepodlegające opodatkowaniu, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w ramach prowadzonej działalności rolniczej, będąc podatnikiem VAT czynnym, nabył Pan urządzenie - rębak do drewna. Urządzenie to wykorzystywane będzie wyłącznie w Pana gospodarstwie do przerabiania drewna pozyskiwanego z własnego lasu celem ocieplenia pomieszczeń dla trzody chlewnej.

Zatem analizując przedstawiony opis stanu faktycznego na tle powołanych przepisów stwierdzić należy, iż w omawianej sprawie przysługuje Panu prawo do odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, związanego z nabyciem rębaka do drewna, przy założeniu, iż urządzenie to faktycznie będzie wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych (produkcji zwierzęcej), a ponadto nie wystąpiły inne wyłączenia określone w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl