Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 3 grudnia 2010 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP1/443-921/10/JJ
Możliwość odliczenia podatku w przypadku realizacji inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2010 r. (data wpływu 17 września 2010 r.), uzupełnionym w dniu 28 października 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej"- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2010 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 28 października 2010 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące stan faktyczny.

Wnioskodawca realizuje projekt pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej", w ramach Osi Priorytetowej 5 - "Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna", Działanie 5.2 - "Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu", Poddziałanie 5.2.1 - "Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny", Regionalnego Rozwoju Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, zgodnie z umową z dnia 16 listopada 2009 r. z późniejszymi aneksami, którego przedmiotem jest poprawa atrakcyjności terenów aktywnych gospodarczo poprzez rozbudowę i unowocześnianie infrastruktury drogowej, warunkującej rozwój lokalny, podwyższanie jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwiększenie atrakcyjności terenu pod inwestycje oraz zwiększenie atrakcyjności terenu pod względem usług turystycznych. Wnioskodawca stwierdza, iż w zakresie przebudowy i rozbudowy dróg, w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 113 ust. 1), jest zwolniony podmiotowo, gdyż wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekracza kwoty limitu obrotu, uprawniającego do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego. W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazuje, iż wydatki poniesione w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji nie są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z realizacją projektu Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z wykonaniem projektu.

Wnioskodawca uważa, że zgodnie z treścią art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z realizacją ww. projektu, nie ma prawa do odliczenia podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z powyższego wynika, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji, jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej". Projekt realizowany jest w ramach działań objętych Regionalnym Rozwojem Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Jak wskazano, wydatki poniesione w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji nie są związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że o ile realizowany projekt nie posłuży wykonywaniu czynności opodatkowanych, to Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację przedmiotowego projektu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl