ITPP1/443-874/09/AT - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Bydgoszczy - OpenLEX

ITPP1/443-874/09/AT

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 25 listopada 2009 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-874/09/AT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2009 r. (data wpływu 16 września 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wniesienia aportem nieruchomości do spółki jawnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 września 2009 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wniesienia aportem nieruchomości do spółki jawnej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Prowadzi Pan indywidualną działalność gospodarczą w zakresie wynajmu nieruchomości sklasyfikowaną jako PKD 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi. Zamierza Pan wnieść do spółki jawnej - tytułem aportu - grunt wraz z budynkiem przeznaczonym na cele handlowe, który wykorzystywany jest do prowadzonej działalności gospodarczej. W ww. spółce jawnej wspólnikami będą także: Pana żona oraz najprawdopodobniej jedna lub dwie osoby. Z żoną posiada Pan rozdzielność majątkową, na podstawie małżeńskiej umowy majątkowej zawartej w 1994 r.

Wartością nieruchomości wskazaną w akcie notarialnym będzie wartość rynkowa w dniu jej wniesienia, ustalona w operacie szacunkowym, ustalona przez biegłego rzeczoznawcę.

Wskazana nieruchomość wniesiona zostanie aportem jako pojedyncze aktywo - przedmiotem wkładu nie będzie przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa. W dalszym ciągu planuje Pan również prowadzić indywidualną działalność gospodarczą (nie zostanie ona zlikwidowana), a nawet rozszerzyć jej skalę.

Połowę tej nieruchomości nabył Pan w 1993 r. za kwotę 75.000 zł bez podatku VAT, a drugą połowę rok później, za kwotę netto 61.475 zł powiększoną o 22% podatek VAT.

Nieruchomość ta jest od 1994 r. do dnia dzisiejszego wynajmowana przez Pana na lokale handlowe.

W 2009 r. dokonano ulepszeń budynku na kwotę netto 30.000 zł + 22% VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku wniesienia tej nieruchomości do spółki należy naliczyć podatek od towarów i usług.

Pana zdaniem, w przypadku wniesienia nieruchomości do spółki jawnej nie należy naliczyć podatku od towarów i usług.

Powyższe, powołując się na treść art. 2 pkt 14, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 2 pkt 2, art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, uzasadnia Pan tym, iż nie doszło do pierwszego zasiedlenia, albowiem wartość ulepszeń budynku była mniejsza niż 30% jego wartości początkowej (wartość początkową przyjęto zgodnie z art. 22g ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości równej cenie nabycia, tj. 136.475 zł) oraz nie uległa ziszczeniu przesłanka z art. 2 pkt 14 lit. a) ww. ustawy. Dlatego też, w Pana ocenie, skoro obiekt nie jest sprzedawany w ramach pierwszego zasiedlenia, ani w okresie krótszym niż 2 lata po nim, zastosowanie znajduje ogólna zasada wyrażona w art. 43 ust. 1 pkt 10 wskazanej ustawy, która zwalnia od podatku dostawę budynków. Tym samym, według Pana, nie występuje obowiązek naliczenia podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 cyt. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towarami, stosownie do art. 2 pkt 6 cyt. ustawy, są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Natomiast dostawa towarów mieści się w definicji sprzedaży, określonej w art. 2 pkt 22 cyt. ustawy, który stanowi, iż sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Wniesienie aportu rzeczowego do spółki prawa handlowego lub cywilnego spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów, o której mowa ww. art. 7 ust. 1 cyt. ustawy, a tym samym, w rozumieniu powołanego art. 2 pkt 22 cyt. ustawy, uznawane jest za sprzedaż.

Zatem, gdy przedmiotem aportu są towary w rozumieniu wskazanego wyżej przepisu i gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, mamy do czynienia z odpłatną dostawą, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wyjaśnić należy, iż z odpłatnością za dostawę towarów mamy do czynienia w sytuacji, gdy pomiędzy świadczeniem (dostawą) a zapłatą istnieje adekwatny związek. Odpłatność może przybierać różne formy - nie jest warunkiem to, aby została ustalona lub dokonana w pieniądzu. Odpłatnością jest więc także np. świadczenie zwrotne otrzymane od drugiej strony.

Na podstawie art. 41 ust. 1 omawianej ustawy, podstawowa stawka podatku - co do zasady - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w cyt. ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

I tak, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata;

Definicję pierwszego zasiedlenia zawiera przepis art. 2 pkt 14 ww. ustawy. Zgodnie z nim, przez pierwsze zasiedlenie należy rozumieć oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Jak wynika z powyższych uregulowań, zwolnienie od podatku od towarów i usług stosuje się w odniesieniu do sprzedaży całości lub części budynków lub budowli, jeżeli w momencie dostawy są już zasiedlone, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a ich dostawą jest dłuższy niż 2 lata.

Jednocześnie wskazać należy, że zgodnie z art. 29 ust. 5 omawianej ustawy, w przypadku dostawy budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków lub budowli, grunt na którym są one posadowione dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Z okoliczności sprawy wynika, iż planuje Pan wnieść do spółki jawnej w drodze aportu grunt wraz z budynkiem przeznaczonym na cele handlowe, który wykorzystywany jest do prowadzonej działalności gospodarczej (przedmiotem wkładu nie będzie przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa). Połowę tej nieruchomości nabył Pan w 1993 r. za kwotę 75.000 zł bez podatku VAT, a drugą połowę rok później, za kwotę netto 61.475 zł powiększoną o 22% podatek VAT. Nieruchomość ta jest od 1994 r. do dnia dzisiejszego wynajmowana przez Pana na lokale handlowe. W 2009 r. dokonano ulepszeń budynku na kwotę netto 30.000 zł + 22% VAT.

Wspólnikami w ww. spółce jawnej będą także: Pana żona oraz najprawdopodobniej jedna lub dwie osoby. Z żoną posiada Pan rozdzielność majątkową, na podstawie małżeńskiej umowy majątkowej zawartej w 1994 r.

Zatem w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, iż wniesienie przez Pana aportu w postaci budynku, w którym znajdują się lokale handlowe, w zamian za który przysługuje świadczenie wzajemne w postaci udziałów, stanowi odpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zauważyć przy tym należy, iż o zastosowaniu zwolnienia od podatku w związku z dostawą obiektu lub jego części, wskazanego w normie ww. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, nie decyduje okoliczność, iż obiekt (lub jego część) nie jest sprzedawany w ramach pierwszego zasiedlenia, ani w okresie krótszym niż 2 lata po nim, co Pan sugeruje w treści wniosku, ponieważ w tych właśnie przypadkach ustawodawca zdecydował o wyłączeniu takich dostaw od zwolnienia od podatku.

Skoro więc z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż nabył Pan nieruchomość w 1993 r. (#189; nieruchomości bez podatku VAT) i w 1994 r. (#189; tej nieruchomości - czynność opodatkowana podatkiem VAT), którą przeznaczył pod wynajem (lokale handlowe), zaś wydatki na jej ulepszenie nie przekroczyły 30% jej wartości początkowej, to nastąpiło jej pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, od którego upłynęły 2 lata.

Wobec powyższego, z uwagi na spełnienie przesłanek zawartych w treści powołanego uprzednio przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, dostawa ww. nieruchomości dokonana w ramach wkładu niepieniężnego do spółki jawnej korzystać będzie ze zwolnienia od podatku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl